SFS 2002:280 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

020280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig er-

sättning vid ideell skada m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

2

Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utan-

för förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då
färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges er-
sättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbild-
ning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och som har skadats un-
der tjänstgöringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205.

2

Senaste lydelse 1994:2074.

SFS 2002:280

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.