SFS 2002:280 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 2002:280 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
020280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig er-

sättning vid ideell skada m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

2

Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utan-

för förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då
färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges er-
sättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbild-
ning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och som har skadats un-
der tjänstgöringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. �ldre bestämmelser gäller för skador som har inträffat före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205.

2

Senaste lydelse 1994:2074.

SFS 2002:280

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.