SFS 2010:469 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 2010:469 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
100469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig

ersättning vid ideell skada m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om statligt

personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utan-

för förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då
färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges er-
sättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repeti-
tionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den
som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som
har skadats under tjänstgöringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.

2 Senaste lydelse 2002:280.

SFS 2010:469

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.