SFS 2010:1221 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 2010:1221 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
101221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som ådrar sig skada som omfattas av bestämmelserna om statligt

personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken har rätt till
ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utan-

för förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då
färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges er-
sättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbild-
ning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som ge-
nomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som har
skadats under tjänstgöringen.

2 §

3

Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha

utgått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersätt-
ning vid personskada (PSA).

Den som avses i 7 kap. 2 § 3�6 socialförsäkringsbalken har dock endast

rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men
samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda

och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till
följd av skadan.

Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har motsvarande

tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2010:469.

3 Senaste lydelse 2002:230.

SFS 2010:1221

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1221

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.