Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:1303
Departement: Justitiedepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:2057
Länk: Länk till register

SFS nr:

1993:1303
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Utfärdad: 1993-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:2057
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043), rättsskyddsförsäkring. Lag (2010:2057).

2 §   Om en försäkring omfattar även andra försäkringsklasser än rättsskyddsförsäkring, skall avtalet om rättsskyddet utgöra en särskild del av försäkringsbrevet eller motsvarande handling.
Rättsskyddets omfattning skall alltid anges i brevet eller handlingen.

3 §   Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige, ska ge den försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. Den försäkrade ska underrättas om denna rätt när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den försäkrade är utan verkan mot denne.
Lag (2010:2057).

4 §   Bestämmelserna i 3 § gäller inte sådana åtgärder som försäkringsgivaren vidtar på grund av en ansvarsförsäkring för att företräda den försäkrade vid undersökningar eller förhandlingar, om åtgärderna vidtas för att tillvarata även försäkringsgivarens intressen. Bestämmelserna gäller inte heller vid tvister eller risker som hänför sig till eller har samband med fartyg som används i sjöfart.

5 §   I försäkringsavtalet skall det anges vilka möjligheter som finns för den försäkrade att få en tvist med försäkringsgivaren prövad. Lag (2007:336).


Övergångsbestämmelser

1993:1303

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen tillämpas på försäkringar som har meddelats eller förnyats efter ikraftträdandet. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2007:336
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
   2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet och inte har förnyats därefter gäller äldre bestämmelser. Har förnyelse skett efter ikraftträdandet, gäller de nya bestämmelserna.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.