SFS 1993:1303 Lag om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring / SFS 1993:1303 Lag om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring
SFS 1993_1303 Lag om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1303
Utkom från trycket
den 13 december 1993

Lag
om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring;

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 3 a § första stycket

klass 17 försäkringsrörelselagen (1982: 713), rättsskyddsförsäkring.

2 § Om en försäkring omfattar även andra försäkringsklasser än rätts-
skyddsförsäkring, skall avtalet om rättsskyddet utgöra en särskild del av
försäkringsbrevet eller motsvarande handling. Rättsskyddets omfattning
skall alltid anges i brevet eller handlingen.

3 § Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkrings-
givare som har koncession att driva försäkringsrörelse här i landet, skall ge
den försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat
eller annan lämplig person att biträda honom. Denna rätt får inskränkas
endast om valet av en viss person skulle medföra avsevärt ökade kostnader
som inte är motiverade av den rättsliga angelägenhetens beskaffenhet eller
omfattning. Den försäkrade skall underrättas om rätten att utse advokat
eller annan lämplig person när han anmäler ett försäkringsfall till försäk-

ringsgivaren.

4 § Bestämmelserna i 3 § gäller inte sådana åtgärder som försäkrings-
givaren vidtar på grund av en ansvarsförsäkring för att företräda den
försäkrade vid undersökningar eller förhandlingar, om åtgärderna vidtas
för att tillvarata även försäkringsgivarens intressen. Bestämmelserna gäller

inte heller vid tvister eller risker som hänför sig till eller har samband med
fartyg som används i sjöfart.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen tillämpas

på försäkringar som har meddelats eller förnyats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

REIDUNN LAUR�0N
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94: NU5, rskr. 1993/94:39. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt I och rådets direktiv 87/344/EEG (EGT nr L 185, 4.7.1987, s. 77).

3318

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.