SFS 2007:335 Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal / SFS 2007:335 Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
070335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för
vissa försäkringsavtal;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1993:645) om tillämplig

lag för vissa försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

3 §

Med EES-stat där risken är belägen avses i denna lag

a) när försäkringen avser antingen byggnad eller byggnad och dess inne-

håll, till den del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, den
EES-stat i vilken egendomen är belägen,

b) när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, den EES-stat där

fordonet är registrerat, utom i det fall som avses i c,

c) när ett fordon som är registrerat i en EES-stat köps i syfte att införas

och stadigvarande brukas i en annan EES-stat, under 30 dagar från det att
fordonet kommit i köparens besittning, den stat till vilken fordonet skall in-
föras,

d) när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och

oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, den EES-stat
där försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

e) i andra fall än de som uttryckligen omfattas av a�d, om försäkringsta-

garen är en fysisk person, den EES-stat där han har sin vanliga vistelseort el-
ler, om försäkringstagaren är en juridisk person, den EES-stat där det drift-
ställe som avtalet gäller för är beläget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Thomas Utterström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156.

SFS 2007:335

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.