SFS 1993:645 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal / SFS 1993:645 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal
SFS 1993_645 Lag om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:645 Lag

om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal;

Utkom från trycket
den 18juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde m. m.

1 § Denna lag tillämpas på sådana avtal om livförsäkring som har an-

knytning till två eller flera stater inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES-stater), om försäkringstagaren är en fysisk person som har
sin vanliga vistelseort i en EES-stat eller om försäkringstagaren är en

juridisk person och det driftställe som avtalet gäller för är beläget i en EES-

stat.

Med livförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i

2 kap. 3b § försäkringsrörelselagen (1982:713).

2 § Denna lag tillämpas också på sådana avtal om skadeförsäkring som
har anknytning till två eller flera EES-stater, om den försäkrade risken är
belägen i en EES-stat.

Med skadeförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i 2

kap. 3 a § försäkringsrörelselagen (1982: 713).

3 § Med EES-stat där risken är belägen avses i denna lag

a) när försäkringen avser antingen byggnad eller byggnad och dess inne-

håll, till den del byggnaden och innehållet täcks av samma försäkring, den
EES-stat i vilken egendomen är belägen,

1

Prop. 1992/93:222, bet. 1992/93: LU16, rskr. 1992/93:423. Jfr EES-avtalet bilaga

IX och rådets direktiv 88/357/EEG (EGT nr L 172, 4.7.1988, s. 1) m.fl.

1338

background image

SFS 1993:645

1339

b) när försäkringen avser registreringspliktigt fordon, den EES-stat där

registreringen har skett,

c) när försäkringen har en giltighetstid av fyra månader eller mindre och

oberoende av försäkringsklass täcker rese- eller semesterrisker, den EES-
stat där försäkringstagaren har tecknat försäkringen,

d) i andra fall än de som uttryckligen omfattas av a �c, om försäkrings-

tagaren är en fysisk person, den EES-stat där han har sin vanliga vistelseort
eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, den EES-stat där det
driftställe som avtalet gäller för är beläget.

4 § Lagen gäller inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen
(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1973:370) om arbetslöshetsför-
säkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16)
om försäkring mot vissa semesterlönekostnader.

Tillämplig lag för avtal om livförsäkring

5 § På ett avtal om livförsäkring tillämpas lagen i den EES-stat där
försäkringstagaren, om han är en fysisk person, har sin vanliga vistelseort.
Om försäkringstagaren är en juridisk person, tillämpas lagen i den EES-
stat där det driftställe som avtalet gäller för är beläget.

Om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelse-

ort i en EES-stat och är medborgare i en annan EES-stat, får parterna
avtala att lagen i den EES-stat där han är medborgare skall tillämpas.

Om den lag som är tillämplig enligt första stycket är utländsk och

medger det, får parterna avtala att lagen i någon annan stat skall tillämpas.

Tillämplig lag för avtal om skadeförsäkring

6 § Om försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sin centra-

la förvaltning i den EES-stat där risken är belägen, skall lagen i den staten
tillämpas på ett avtal om skadeförsäkring. Om den lagen är utländsk och
medger det, får parterna avtala att lagen i någon annan stat skall tillämpas.

7 § Om försäkringstagaren inte har sin vanliga vistelseort eller inte har
sin centrala förvaltning i den EES-stat där risken är belägen, får parterna
avtala att tillämplig lag för ett avtal om skadeförsäkring skall vara antingen
lagen i den EES-stat där risken är belägen eller lagen i den stat där
försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sin centrala förvalt-
ning.

Om försäkringstagaren bedriver näringsverksamhet och avtalet omfattar

två eller flera risker hänförliga till sådan verksamhet och belägna i skilda
EES-stater, får parterna i stället för vad som sägs i första stycket avtala att
tillämplig lag för avtalet skall vara lagen i någon av dessa EES-stater eller i
den stat där försäkringstagaren har sin vanliga vistelseort eller har sin
centrala förvaltning.

Om lagen i de EES-stater som avses i första eller andra stycket ger

parterna större frihet att avtala om tillämplig lag för avtalet, får parterna
utnyttja denna avtalsfrihet.

background image

SFS 1993:645

8 § Om de risker som omfattas av försäkringsavtalet är begränsade till

händelser som uppkommer i en annan EES-stat än den EES-stat där risken

är belägen, får parterna avtala att lagen i den förstnämnda staten skall
tillämpas trots bestämmelserna i 6 och 7 §§.

9 § Trots bestämmelserna i 6 och 7 §§ får parterna avtala vilken stats lag
som skall vara tillämplig på försäkringsavtalet, om detta gäller en risk som

hänför sig till

1. någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket

4 � 7, 11 och 12 försäkringsrörelselagen (1982:713),

2. någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket

14 och 15 försäkringsrörelselagen, om försäkringstagaren är näringsidkare

och den försäkrade risken avser näringsverksamheten, eller

3. någon av de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket

3, 8 � 10, 13 och 16 försäkringsrörelselagen, om försäkringstagaren är
näringsidkare och minst två av följande förutsättningar är uppfyllda enligt
senast fastställda resultat- och balansräkning:

a) Försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 6200000 ecu.

b) Försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 12 800000 ecu.

c) Försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställ-

da.

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovis-

ning, skall förutsättningarna i första stycket 3 gälla koncernen.

10 § Om parterna i ett fall som avses i 6 eller 9 § har avtalat att en viss

stats lag skall tillämpas men alla övriga omständigheter av betydelse vid
tiden för nämnda avtal anknyter till en och samma EES-stat, skall sådana
bestämmelser i den sistnämnda statens lag tillämpas som enligt den lagen

inte får åsidosättas genom avtal.

11 § Parternas val av tillämplig lag enligt 6 � 9 §§ skall antingen uttryck-

ligen anges i försäkringsavtalet eller framgå av omständigheterna. Om så
inte är fallet skall, såvida inte annat följer av 6 §, på avtalet tillämpas lagen
i den av staterna enligt 7, 8 eller 10 § till vilken avtalet har sin närmaste
anknytning. Om inte annat visas, skall avtalet anses ha sin närmaste
anknytning till den EES-stat där risken är belägen.

Har en avskiljbar del av avtalet en starkare anknytning till någon annan

av de stater som avses i 7, 8 eller 10 § än till den stat vars lag enligt första
stycket andra meningen skall tillämpas på avtalet, får lagen i den först-
nämnda staten tillämpas på denna del av avtalet, om det finns synnerliga
skäl för det.

Tillämplig lag för avtal om obligatorisk skadeförsäkring

12 § På ett avtal om obligatorisk skadeförsäkring tillämpas, i stället för

vad som annars skulle följa av 6�11 §§, lagen i den EES-stat som har
föreskrivit skyldigheten att teckna försäkring.

1340

background image

SFS 1993:645

Vissa tvingande regler

13 § Om en tvist om försäkringsavtal handläggs vid svensk domstol,

skall utan hinder av bestämmelserna i denna lag sådana svenska bestäm-
melser tillämpas som inte får åsidosättas oavsett vilken stats lag som i
övrigt är tillämplig på avtalet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Lagen tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N
(Justitiedepartementet)

1341

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.