SFS 1996:518 Lag om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m. / SFS 1996:518 Lag om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
SFS 1996_518 Lag om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:518
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ersättningsskyldighet vid skada på
undervattenskablar och rörledningar m.m.;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag är tillämplig på undervattenskablar och rörledningar som

finns i det fria havet eller i en ekonomisk zon.

2 § Om ägaren till en kabel eller rörledning som läggs ut eller repareras
därvid orsakar att någon annan kabel eller rörledning skadas, skall ägaren
ersätta kostnaden för att reparera skadan.

3 § Om en fartygsägare har offrat ett ankare eller ett fiskeredskap i syfte
att undvika skada på en kabel eller en rörledning, har fartygsägaren rätt till
ersättning av kabelns eller rörledningens ägare för det som har offrats.
Rätten till ersättning gäller dock endast om fartygsägaren på förhand har

vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder.

4 § Talan om ersättning enligt denna lag får väckas vid svensk domstol
endast mot den som har hemvist eller säte i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

789

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt