SFS 1998:284 Lag om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m. / SFS 1998:284 Lag om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.
SFS 1998_284 Lag om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

608

SFS 1998:284
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om handläggningen av ärenden om
yrkesskadeförsäkring m.m.;

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § �renden som skall handläggas av Riksförsäkringsverket enligt över-

gångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd samt enligt därtill anslu-
tande, övergångsvis gällande äldre författningar om ersättning vid person-
skada, skall i stället handläggas av Gävleborgs läns allmänna försäkrings-
kassa. Vad som i lagar och andra författningar är föreskrivet om Riksförsäk-

1

Prop. 1997/98:131, bet. 1997/98:SfUl2, rskr. 1997/98:238.

background image

609

SFS 1998:284

ringsverket skall i fråga om handläggningen av sådana ärenden gälla Gävle-
borgs läns allmänna försäkringskassa.

2 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte ärenden som omfattas av förordnande
enligt den upphävda lagen (1973:60) om handläggning av vissa ärenden en-
ligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.