SFS 2004:837 Lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m. / SFS 2004:837 Lag om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.
040837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen
av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i frågan om lagen (1998:284) om

handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

dels att 2 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §

�renden som skall handläggas av Riksförsäkringsverket enligt över-

gångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd samt enligt därtill anslu-
tande, övergångsvis gällande äldre författningar om ersättning vid person-
skada, skall i stället handläggas av Försäkringskassan. Vad som i lagar och
andra författningar är föreskrivet om Riksförsäkringsverket skall i fråga om
handläggningen av sådana ärenden gälla Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:837

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.