SFS 2008:101 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige / SFS 2008:101 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
080101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

dels

att 1 kap. 2 och 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 och 6 §§, 5 kap. 1, 4, 5, 8

och 12�14 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 7 § samt 9 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 2 a och 5 a §§, av

följande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag gäller inte för en EES-försäkringsgivare som deltar i koas-

suransverksamhet (samförsäkring) från ett utländskt driftställe i annan egen-
skap än ledande försäkringsgivare, om verksamheten avser sådana stora ris-
ker som anges i 2

a

kap. 4

§ tredje stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713).

I fråga om trafikförsäkring tillämpas lagen inte om annat följer av trafik-

skadelagen (1975:1410).

6 §

3

Med

skadeförsäkring

förstås i denna lag sådan försäkring som avses i

2 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Med

livförsäkring

förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

3 b § försäkringsrörelselagen.

Med

tjänstepensionsförsäkring

förstås i denna lag sådan försäkring som

avses i 1 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen.

Med

återförsäkring

förstås i denna lag sådan försäkring som avses i

1 kap. 3 b § försäkringsrörelselagen.

Med

tjänstepension

förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt

tjänstepensionsinstitut ingår med arbetsgivare här i landet och som syftar till
att trygga förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1

Prop. 2007/08:40, bet. 2007/08:FiU15, rskr. 2007/08:136.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG av den 16 mars 2005 om

återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt di-
rektiven 98/78/EG och 2002/83/EG (EGT L 323, 9.12.2005 s. 1, Celex 32005L0068).

3

Senaste lydelse 2005:1123.

SFS 2008:101

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:101

1. betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och

beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,
eller

2. kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av

utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i
form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Femte stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör livförsäk-

ring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring, om
ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i
ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de

särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt
7 kap. 4�12 §§.

2 kap.

1 §

4

En EES-försäkringsgivare som inte är ett återförsäkringsföretag och

som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, får bedriva verk-
samhet i Sverige

1. från en sekundäretablering här i landet med början två månader efter

det att Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i försäkringsgiva-
rens hemland tagit emot en underrättelse med sådant innehåll som anges i
2 § eller dessförinnan, om Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att
verksamheten får påbörjas,

2. genom gränsöverskridande verksamhet, så snart Finansinspektionen

från den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland tagit emot en
underrättelse med sådant innehåll som anges i 3 §.

Utöver det som anges i första stycket ska följande gälla för en EES-för-

säkringsgivare som meddelar tjänstepensionsförsäkring. Verksamhet avse-
ende tjänstepensionsförsäkring får inledas så snart försäkringsgivaren tagit
emot de uppgifter från Finansinspektionen som avses i 3 kap. 2 § tredje
stycket, eller i varje fall två månader efter det att inspektionen från den be-
höriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland tagit emot en underrät-
telse med sådant innehåll som anges i 2 § andra stycket eller 3 § tredje
stycket.

3 kap.

2 §

5

Finansinspektionen ska, i samarbete med den behöriga myndigheten i

hemlandet, utöva tillsyn över att en EES-försäkringsgivare eller ett utländskt
tjänstepensionsinstitut bedriver sin verksamhet i Sverige i enlighet med
denna lag och andra författningar som reglerar deras näringsverksamhet.

Finansinspektionen ska lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna i

hemländerna, om dessa myndigheter behöver uppgifterna för sin tillsyn över
försäkringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verksamheter,

4

Senaste lydelse 2005:1123.

5

Senaste lydelse 2005:1123.

background image

3

SFS 2008:101

samt i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter och Europeiska
gemenskapernas kommission.

När det gäller EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensionsför-

säkring och utländska tjänstepensionsinstitut ska Finansinspektionen, om det
behövs, senast två månader efter det att inspektionen tagit emot en underrät-
telse enligt 2 kap. 2 § andra eller tredje stycket eller 3 § tredje eller fjärde
stycket till den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens eller tjänstepen-
sionsinstitutets hemland lämna uppgifter om i Sverige tillämplig arbetsrätt
på tjänstepensionsområdet samt om de bestämmelser om information som
gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om
tjänstepensionsförsäkring eller tjänstepension, liksom gentemot dem som
annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

Finansinspektionen ska, när försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinsti-

tutet påbörjat sin verksamhet här i landet, underrätta den behöriga myndig-
heten i hemlandet om väsentliga ändringar i de bestämmelser som anges i
tredje stycket.

6 §

6

Om en EES-försäkringsgivare överträder denna lag eller en föreskrift

som har meddelats med stöd av denna lag eller på annat sätt visar sig olämp-
lig att driva verksamhet här, får Finansinspektionen förelägga försäkringsgi-
varen att vidta rättelse. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndighe-
ten i försäkringsgivarens hemland när den förelägger om sådan rättelse. Om
försäkringsgivaren inte följer föreläggandet, ska hemlandsmyndigheten
också underrättas.

Om rättelse ändå inte sker, får Finansinspektionen förbjuda försäkringsgi-

varen att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya försäkringsavtal om
risker som är belägna här i landet eller, när det gäller livförsäkring, om för-
säkringsåtaganden som ska fullgöras här i landet.

Innan ett förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myn-

digheten i försäkringsgivarens hemland.

I brådskande fall får Finansinspektionen, utan att den behöriga myndighe-

ten underrättats, vidta åtgärder som anges i andra stycket för att hindra ytter-
ligare överträdelser.

Finansinspektionen får i brådskande fall, och utan att den utländska behö-

riga myndigheten underrättats, även förordna ett ombud att på försäkringsgi-
varens vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda denne när det gäller
redan meddelade försäkringar. Inspektionen ska genast införa kungörelse
enligt 10 kap. 1 § 1 om förordnandet. Till dess att en sådan kungörelse har
införts får en försäkringstagare, om försäkringsgivaren inte är en försäk-
ringssammanslutning, sätta in förfallna försäkringspremier hos inspektionen
med samma verkan som om de har betalats till försäkringsgivaren.

Om en EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensionsförsäkring

överträder sådana bestämmelser som anges i 2 § tredje stycket, ska Finansin-
spektionen genast underrätta den behöriga myndigheten i försäkringsgiva-
rens hemland.

Om en EES-försäkringsgivare, trots de åtgärder som vidtagits av den be-

höriga myndigheten i hemlandet, fortsätter att överträda den i Sverige till-
lämpliga arbetsrätten på tjänstepensionsområdet, får Finansinspektionen för-

6

Senaste lydelse 2005:1123.

background image

4

SFS 2008:101

bjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya
avtal om tjänstepensionsförsäkring som ska fullgöras här i landet. Innan ett
förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i
försäkringsgivarens hemland.

Ett förbud enligt sjätte stycket får meddelas först sedan Finansinspektio-

nen har förelagt EES-försäkringsgivaren att vidta rättelse, om inte motsva-
rande åtgärd har vidtagits av den behöriga myndigheten i försäkringsgiva-
rens hemland.

Det som sägs i femte�sjunde styckena om EES-försäkringsgivare ska till-

lämpas på motsvarande sätt för utländska tjänstepensionsinstitut.

4 kap.

2 a §

En försäkringsgivare från tredje land, som fått koncession bara för

rörelse som avser återförsäkring, får inte driva annan rörelse än återförsäk-
ringsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet.

5 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om indelning i försäkringsklasser när det gäller koncession
för återförsäkring

.

5 kap.

1 §

7

En försäkringsgivare från tredje land ska som säkerhet för försäk-

ringsrörelse i Sverige deponera värdehandlingar i en bank eller ett kredit-
marknadsföretag på det sätt och under de villkor som Finansinspektionen
bestämmer. Depositionen ska bestå av sådana värdehandlingar som Finans-
inspektionen har godtagit som säkerhet.

Innan koncession söks i Sverige ska försäkringsgivaren deponera värde-

handlingar till ett värde som motsvarar 300 gånger det prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde då ansökningen om kon-
cession lämnades in till Finansinspektionen.

4 §

Tillgångar som en försäkringsgivare från tredje land har deponerat en-

ligt 1�3 §§ får användas endast för betalning av sådana på försäkringsavtal
grundade skulder som hänför sig till försäkringsgivarens försäkringsrörelse i
Sverige.

5 §

8

En försäkringsgivare från tredje land ska för sin försäkringsrörelse i

Sverige redovisa försäkringstekniska avsättningar och utjämningsreserv för
förlusttäckning enligt 12 kap. 9 a § försäkringsrörelselagen (1982:713). En
försäkringsgivares försäkringstekniska avsättningar ska motsvara de belopp
som behövs för att försäkringsgivaren vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla
alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma på grund av ingångna
försäkringsavtal. De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara för-
säkringsgivarens ansvarighet för

7

Senaste lydelse 2004:436.

8

Senaste lydelse 1999:602.

background image

5

SFS 2008:101

1. försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten

av avtalsperioden för löpande försäkringar i skadeförsäkringsrörelse (ej in-
tjänade premier och kvardröjande risker) respektive livförsäkringsrörelse
(livförsäkringsavsättning),

2. inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av dessa

samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut (oreglerade
skador),

3. sådan återbäring som är garanterad i nominella eller reala belopp (ga-

ranterad återbäring) och som inte omfattas av 1 eller 2,

4. sådan återbäring inom livförsäkringsrörelse som är villkorad av värde-

förändringar på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt resultat som
försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står risken för (villko-
rad återbäring), och

5. fondförsäkringar som försäkringstagarna eller andra ersättningsberätti-

gade bär placeringsrisken för (fondförsäkringsåtaganden där försäkringsta-
garen bär placeringsrisken).

Ansvarar flera försäkringsgivare solidariskt för en försäkring, ska endast

den del av försäkringen som enligt avtal mellan försäkringsgivarna belöper
på en enskild försäkringsgivare beaktas vid beräkningen av den försäkrings-
givarens försäkringstekniska avsättningar.

Avsättning för oreglerade skador ska beräknas särskilt för varje försäk-

ringsfall. För skadeförsäkringsrörelse får statistiska metoder användas om de
leder till en tillräcklig avsättning med beaktande av skadornas art.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräk-
ning.

Vid beräkning av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande ris-

ker respektive livförsäkringsavsättning gäller 7 kap. 2 § försäkringsrörelse-
lagen.

8 §

9

De försäkringstekniska avsättningarna och utjämningsreserven för

kreditförsäkring enligt 5 § ska täckas med tillgångar på det sätt som gäller
för skuldtäckning enligt 7 kap. 9 § första, tredje och fjärde styckena, 9 a�
10 c, 10 e, 10 f och 13 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) eller enligt fö-
reskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa bestämmelser.

När de försäkringstekniska avsättningarna ska täckas, får depositionen en-

ligt 1�3 §§ räknas in under förutsättning att depositionen dels består av vär-
dehandlingar som får användas för skuldtäckning med tillämpning av be-
stämmelserna i första stycket, dels inte har beaktats enligt 12 § första stycket
fjärde meningen.

De tillgångar som används för skuldtäckning ska finnas i Sverige.

12 §

10

En försäkringsgivare från tredje land ska, utöver de tillgångar som

innehas för skuldtäckning enligt 8 §, vid varje tidpunkt ha en tillräcklig kapi-
talbas. Kapitalbasens storlek ska fastställas på grundval av den försäkrings-
rörelse som försäkringsgivaren bedriver i Sverige. Kapitalbasen ska när
verksamheten bedrivs minst uppgå till en nivå som beräknas med utgångs-

9

Senaste lydelse 1999:602.

10

Senaste lydesle 2004:436.

background image

6

SFS 2008:101

punkt i verksamhetens art och omfattning (solvensmarginal). Kapitalbasen
får dock inte understiga ett minimibelopp (garantibelopp). Tillgångar som en
försäkringsgivare deponerat i bank eller kreditmarknadsföretag enligt 1�
3 §§ ska beaktas vid bedömning av om kravet på garantibelopp är uppfyllt,
dock högst till ett belopp som motsvarar hälften av det minsta beloppet för
garantibeloppet.

De poster som ingår i kapitalbasen ska till ett belopp som minst motsvarar

solvensmarginalen finnas i ett land som omfattas av avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Dessa poster ska till ett belopp som minst
motsvarar en tredjedel av solvensmarginalen finnas i Sverige.

Bestämmelser om att Finansinspektionen i enskilda fall får besluta om un-

dantag från bestämmelserna om beräkning av solvensmarginalen och lokali-
sering av tillgångar finns i 16�18 §§.

13 §

11

Kapitalbasen för skadeförsäkring får omfatta de poster som framgår

av 7 kap. 24 och 24 a §§ försäkringsrörelselagen (1982:713). För skadeför-
säkring och återförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt 7 kap. 25 § i
den lagen. För direkt skadeförsäkring beräknas garantibeloppet till hälften
av det belopp som krävs enligt 7 kap. 27 § samma lag.

14 §

12

Kapitalbasen för livförsäkring får omfatta de poster som framgår av

7 kap. 22 och 24 a §§ samt 26 § femte stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713). För direkt livförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt
7 kap. 23 § samma lag. Garantibeloppet för livförsäkring och återförsäkring
av skadeförsäkring ska motsvara hälften av det belopp som krävs enligt
7 kap. 26 § försäkringsrörelselagen. En tredjedel av solvensmarginalen eller
av garantibeloppet, om det är större, ska motsvaras av poster som anges i
7 kap. 22 § första stycket 1�3 samma lag.

6 kap.

1 §

13

Finansinspektionen ska ha tillsyn över den verksamhet som försäk-

ringsgivare från tredje land bedriver i Sverige. Inspektionen ska utöva tillsyn
över att verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag och andra författ-
ningar som reglerar försäkringsgivarens näringsverksamhet. Inspektionen
ska ha ett nära samarbete med andra länders behöriga myndigheter och Eu-
ropeiska gemenskapernas kommission.

7 kap.

7 §

14

Finansinspektionen ska anta ett anbud om övertagande av försäk-

ringsbestånd om

1. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan

överlåtelsen beaktats och hänsyn tagits till sådant undantag som i ett enskilt
fall kan ha beslutats i enlighet med 5 kap. 16 §, och

11

Senaste lydelse 2006:538.

12

Senaste lydelse 2006:538.

13

Senaste lydelse 1999:602.

14

Senaste lydelse 1999:602.

background image

7

SFS 2008:101

2. behörig myndighet i det land där åtagandet ska fullgöras, samtycker till

överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva verksam-

het i Sverige, ska kapitalbasen intygas av behörig myndighet. Med behörig
myndighet avses i detta fall den behöriga myndigheten i det EES-land som
övervakar försäkringsgivarens soliditet.

Finansinspektionens beslut att anta ett anbud ska kungöras enligt 10 kap.

1 § 10. När ett sådant beslut kungörs, övergår ansvaret för det överlåtna för-
säkringsbeståndet på den övertagande försäkringsgivaren. Genom denna för-
säkringsgivares försorg ska samtliga försäkringstagare och de personer som
förvärvat rätt på grund av en försäkring underrättas om överlåtelsen och de
eventuella ändringar i villkoren som den medför. Finansinspektionen beslu-
tar i enskilda fall på vilket sätt underrättelsen ska lämnas.

Om det i ett bestånd av försäkring som överlåtits ingår åtaganden som ska

fullgöras i ett annat EES-land, ska Finansinspektionen offentliggöra den
godkända överlåtelsen i det landet enligt bestämmelserna där. Om överlåtel-
sebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt i det berörda landet, behöver in-
spektionen inte offentliggöra beslutet där.

9 kap.

8 §

Sedan Finansinspektionen bifallit ansökan om tillstånd till överlåtelse

av försäkringsbestånd enligt 5 §, ska inspektionen utan dröjsmål kungöra be-
slutet enligt 10 kap. 1 § 12. När beslutet kungörs övergår ansvaret för det
överlåtna försäkringsbeståndet på den övertagande försäkringsgivaren. De
försäkringstagare och livräntetagare som berörs av överlåtelsen ska under-
rättas om den enligt 15 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

Om det i ett bestånd av försäkring som överlåtits ingår risker som är be-

lägna i eller åtaganden som ska fullgöras i ett annat EES-land, ska Finansin-
spektionen offentliggöra den beslutade överlåtelsen i det landet enligt be-
stämmelserna där. Om överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt
i det berörda landet, behöver inspektionen inte offentliggöra beslutet där.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
2. En försäkringsgivare från tredje land som vid tidpunkten för lagens

ikraftträdande driver återförsäkringsrörelse som omfattas av lagen, får fort-
sätta att driva verksamheten till och med den 1 oktober 2008 eller, om ansö-
kan om koncession inkommit till Finansinspektionen senast vid den tidpunk-
ten, till dess ansökan har prövats slutligt utan att någon koncession har med-
delats.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.