SFS 2015:714 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

150714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1998:293) om ut-

ländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

3

dels att 5 kap. 6, 8–9, 13, 14 och 19 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 19 § ska utgå,
dels att 1 kap. 3 och 6 §§, 5 kap. 5, 10, 12 och 16 §§, 6 kap. 8, 9 och 11 §§,

7 kap. 11 § samt 9 kap. 3, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 4 b § och 6 kap. 2 a §, av

följande lydelse.

1 kap.

3 §

4

Bestämmelserna om livförsäkring i denna lag, med undantag för

5 kap. 12 §, får tillämpas för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i
2

kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 försäkringsrörelselagen

(2010:2043) samt för avgångsbidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäkring i denna lag, med undantag för 5 kap. 5

och 12 §§, behöver inte tillämpas för livförsäkringar som avses i 2 kap. 12 §
klasserna I b och IV försäkringsrörelselagen om premien är beräknad och be-
stämd för längst fem år.

6 §

5

Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i

2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

12 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepensionsförsäkring förstås i denna lag sådan livförsäkring som

har samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp

1 Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009
om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Sol-
vens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse av
5 kap. 5 § 1999:602

5 kap. 13 § 2010:2060

5 kap. 8 § 2010:2060

5 kap. 14 § 2010:2060

5 kap. 8 a § 1999:602

5 kap. 19 § 2010:2060

5 kap. 9 § 2010:2060.

4 Senaste lydelse 2010:2060.

5 Senaste lydelse 2010:2060.

SFS 2015:714

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:714

(engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av att en eller
flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkring som
meddelas som tillägg till sådana livförsäkringar.

Med återförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 1 kap.

9 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt tjäns-

tepensionsinstitut ingår med arbetsgivare här i landet och som syftar till att
trygga förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1. betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och be-

ror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,
eller

2. kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av ut-

betalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i
form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Femte stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör livförsäk-

ring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring, om
ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett
livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de sär-

skilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt 7 kap. 4–
12 §§.

5 kap.

4 b §

För försäkringsgivare från tredjeland som bedriver försäkringsrörelse

i Sverige ska bestämmelserna om företagsstyrning i 10 kap. 1–25 §§ försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) och föreskrifter som meddelats med stöd av
dessa bestämmelser gälla.

5 §

6

En försäkringsgivare från tredjeland ska för sin försäkringsrörelse i

Sverige värdera tillgångar och skulder, inklusive försäkringstekniska avsätt-
ningar, enligt 5 kap. 1–16 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och före-
skrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

10 §

Företrädaren för en försäkringsgivare från tredjeland ska föra ett regis-

ter som vid varje tidpunkt visar de tillgångar som används för att täcka de för-
säkringstekniska avsättningarna.

Om en tillgång som antecknas i registret har upplåtits med sådan rätt att

dess fulla värde inte kan utnyttjas för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar, ska detta antecknas i registret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad ett sådant register ska innehålla.

12 §

7

En försäkringsgivare från tredjeland ska ha en kapitalbas som minst

uppgår till solvenskapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1–11 §§ försäkrings-

6 Senaste lydelse 2010:2060. Ändringen innebär bl.a. att andra–femte styckena tas bort.

7 Senaste lydelse 2008:101.

background image

3

SFS 2015:714

rörelselagen (2010:2043). Kapitalbasen får dock inte vara mindre än minimi-
kapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 13–15 §§ samma lag.

Kapitalbasen ska beräknas enligt 7 kap. försäkringsrörelselagen.
Vid beräkningen av solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet ska hän-

syn tas endast till den försäkringsrörelse som försäkringsgivaren bedriver i
Sverige.

De tillgångar som motsvarar solvenskapitalkravet ska till minst ett belopp

motsvarande minimikapitalkravet finnas i Sverige och överskjutande till-
gångar inom ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

Bestämmelserna i 9 kap. 1–18 §§ försäkringsrörelselagen om interna mo-

deller ska gälla för försäkringsgivare från tredjeland.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav samt in-
terna modeller som avser den försäkringsrörelse som en försäkringsgivare
från tredjeland bedriver i Sverige.

16 §

Om en försäkringsgivare från tredjeland har ansökt om tillstånd att

driva verksamhet genom agentur eller filial i ett eller flera länder som hör till
EES, får Finansinspektionen efter ansökan bevilja försäkringsgivaren föl-
jande undantag, som endast kan beviljas samtidigt:

1. Den del av depositionen enligt 1 § som ska beaktas enligt 12 § fjärde

stycket behöver försäkringsgivaren inte deponera i mer än ett av dessa EES-
länder.

2. Vid beräkning av solvenskapitalkravet ska hänsyn tas till försäkrings-

givarens verksamhet genom agenturer eller filialer i de andra EES-länderna.

3. De tillgångar som motsvarar minimikapitalkravet får finnas i ett annat av

dessa EES-länder.

6 kap.

2 a §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en

behörig myndighet inom EES till Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 155 och
158 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 novem-
ber 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkrings-
verksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2014/51/EU.

8 §

8

Finansinspektionen får i fråga om den verksamhet som en försäkrings-

givare från tredjeland bedriver här i landet meddela de erinringar som inspek-
tionen anser är nödvändiga.

Finansinspektionen ska förelägga försäkringsgivaren eller dennes företrä-

dare att vidta rättelse om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som reglerar

försäkringsgivarens näringsverksamhet,

2. de försäkringstekniska riktlinjerna och beräkningsunderlaget inte längre

är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av för-
säkringsgivarens rörelse,

8 Senaste lydelse 2004:436.

background image

4

SFS 2015:714

3. ett belopp som deponerats i bank eller kreditmarknadsföretag enligt

5 kap. 1–3 §§ minskats genom att värdehandlingarna sjunkit avsevärt i värde
eller av annan anledning, eller

4. försäkringsgivarens företrädare eller, om företrädaren är en juridisk per-

son, försäkringsgivarens ombud inte uppfyller de krav som anges i 4 kap. 5 §
första stycket 3.

9 §

9

Finansinspektionen ska förelägga en försäkringsgivare från tredjeland

att upprätta och för godkännande överlämna

1. en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser för att åter-
ställa en tillfredsställande finansiell ställning, om försäkringsgivarens kapital-
bas understiger solvenskapitalkravet enligt 8 kap. 1–11 §§ samma lag, eller

2. en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 § försäkringsrörelselagen och

föreskrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser för att skyndsamt
återställa kapitalbasen, om den understiger minimikapitalkravet enligt 8 kap.
13–15 §§ samma lag.

Skyldigheten att upprätta åtgärdsplan eller finansiell saneringsplan enligt

första stycket gäller inte om försäkringsgivaren beviljats undantag enligt
5 kap. 16 § och någon annan myndighet än Finansinspektionen har tillsyn
över soliditeten. Om den utländska myndighet som kontrollerar försäkrings-
givarens soliditet förbjuder försäkringsgivaren att helt eller delvis förfoga
över sina tillgångar, ska på begäran av myndigheten, Finansinspektionen
vidta samma åtgärder beträffande försäkringsgivarens tillgångar i Sverige.
Finansinspektionen får besluta hur verksamheten ska drivas efter ett sådant
beslut av den utländska myndigheten.

11 §

Finansinspektionen får förbjuda en försäkringsgivare från tredjeland

att förfoga över sina tillgångar i Sverige eller begränsa dennes förfoganderätt
över tillgångarna, om

1. försäkringsgivaren inte följer gällande bestämmelser om försäkringstek-

niska avsättningar,

2. företaget inte uppfyller solvenskapitalkravet och det föreligger särskilda

omständigheter som ger anledning att befara att företagets finansiella ställ-
ning kommer att försämras ytterligare,

3. företaget inte uppfyller minimikapitalkravet, eller
4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid

ett beslut om förverkande av försäkringsgivarens koncession.

Finansinspektionen får besluta hur verksamheten ska bedrivas efter ett så-

dant beslut som avses i första stycket.

Om försäkringsgivaren beviljats undantag enligt 5 kap. 16 § och någon an-

nan myndighet än Finansinspektionen har tillsyn över soliditeten, ska inspek-
tionen underrätta den behöriga myndighet som kontrollerar försäkringsgiva-
rens soliditet innan inspektionen vidtar åtgärder.

Om försäkringsgivaren driver verksamhet i ett annat land som tillhör EES

eller har tillgångar placerade där, ska Finansinspektionen underrätta den be-
höriga myndigheten i det landet om beslut som fattats i enlighet med första
stycket och, om det behövs, begära att den behöriga myndigheten i samarbete
med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder.

9 Senaste lydelse 2010:2060. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

5

SFS 2015:714

7 kap.

11 §

Om en försäkringsgivare från tredjeland i annat fall än enligt 4 § första

stycket upphör att driva livförsäkringsrörelse i Sverige, är försäkringsgivaren
ändå skyldig att på det sätt som anges i 5 kap. 10 § redovisa tillgångar som
motsvarar de försäkringstekniska avsättningarna för redan meddelade livför-
säkringar. Ett ombud som har utsetts av försäkringsgivaren enligt 2 § är skyl-
dig att fullgöra de uppgifter enligt 5 kap. 10 § och 6 kap. 3–4 och 6 §§, som
förut har varit företrädarens skyldighet. Om inte tillgångar som motsvarar de
försäkringstekniska avsättningarna redovisas eller om det av annat skäl finns
anledning att anta att livförsäkringstagarnas rätt på grund av försäkringsavta-
len äventyras, ska Finansinspektionen besluta om administration enligt 4 §.
Om de tillgångar som avsatts till redovisning anses otillräckliga får dock be-
slut om administration inte meddelas, förrän Finansinspektionen har förelagt
försäkringsgivaren att fylla bristen och denna inte täckts inom fyra veckor
efter ett sådant föreläggande. Om i ett sådant fall administration inträder, ska
bestämmelserna i 4 § första stycket om upphörandet av försäkringsgivarens
rätt att driva livförsäkringsrörelse här i landet i stället avse meddelandet av
beslut om administration.

9 kap.

3 §

10

Finansinspektionen ska innan den yttrar sig ge de berörda försäkrings-

tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar möjlighet
att anmäla om de har något att invända mot överlåtelsen. Då ska vad som
föreskrivs om offentliggörande i 14

kap. 9 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) gälla i tillämpliga delar. Om överlåtelsen har offentliggjorts på
motsvarande sätt i Sverige av en behörig myndighet i den överlåtande försäk-
ringsgivarens hemland, behöver inspektionen inte offentliggöra ansökan.

5 §

11

Ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 4 §

ska göras av såväl den överlåtande försäkringsgivaren som den övertagande
försäkringsgivaren. Det avtal som träffats om överlåtelsen ska lämnas in till-
sammans med ansökningen. För ansökningen gäller 14 kap. 8 och 9 §§ för-
säkringsrörelselagen (2010:2043).

8 §

12

Sedan Finansinspektionen bifallit ansökan om tillstånd till överlåtelse

av försäkringsbestånd enligt 5 §, ska inspektionen utan dröjsmål kungöra be-
slutet enligt 10 kap. 1 § 12. När beslutet kungörs övergår ansvaret för det
överlåtna försäkringsbeståndet på den övertagande försäkringsgivaren. De
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade som berörs av överlåtelsen
ska underrättas om den enligt 14

kap. 13 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

Om det i ett bestånd av försäkring som överlåtits ingår risker som är be-

lägna i eller åtaganden som ska fullgöras i ett annat EES-land, ska Finansin-
spektionen offentliggöra den beslutade överlåtelsen i det landet enligt bestäm-
melserna där. Om överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt i det
berörda landet, behöver inspektionen inte offentliggöra beslutet där.

10 Senaste lydelse 2010:2060.

11 Senaste lydelse 2010:2060.

12 Senaste lydelse 2010:2060.

background image

6

SFS 2015:714

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.