SFS 1976:145

760145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 145 Lag

utkom f rån t rycket om ändring i lagen (1948: 433) om försä kringsrörelse;

utfärdad den 8 april 1976.

den 22 april 1976

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1948: 433) om

försäkringsrörelse-

dels att i 4 § 1 och 2 mom., 70, 72 och 81 §§, 94 § 1 mom., 95 och

97 §§, 100 § 1 mom., 135 och 142 §§, 166 § 1 och 2 mom., 204 § 1
mom., 233 och 237 §§, 288 § 3�5 mom., 292 och 294 §§, 297 § 1�3
mom., 302 §, 310 § 1 mom. samt 315, 318, 337, 345 och 349 §§ ordet

"Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i

motsvarande form,

delx att 274 § skall ha nedan angivna lydelse.

274 §'"^ Vid envar tidpunkt skall ett belopp qiotsvarande försäkrings­
fonden för livförsäkringar vara redovisat i följande slag av värdehand­
lingar:

1. obligationer eller andra skuldförbindelser, som utfärdats eller ga­

ranterats av staten;

2. obligationer utfärdade av Sveriges allmänna hypoteksbank, Ko­

nungariket Sveriges stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan.

Svenska skeppshypotekskassan. Skeppsfartens sekundärlånekassa, Sveri­

ges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken eller

av kreditaktiebolag, som enligt vad därom finnes stadgat står under till­

syn av bankinspektionen;

3. av riksbanken, svenskt bankaktiebolag, svensk sparbank eller cen­

tralkassa för jordbrukskredit utfärdade fordringsbevis, med undantag av

sådana för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, som medföra

rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare (för­
lagsbevis);

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garan­

terade av svensk kommun, som till lånets upptagande eller garanterande

erhållit regeringens tillstånd;

5. av svenskt industriföretag utfärdade obligationer, vilka offentligen

utbjudits av svenskt bankaktiebolag, Sveriges investeringsbank aktie­
bolag eller Nordiska investeringsbanken;

6. skuldförbindelser, för vilka bolaget äger säkerhet genom

inteckning i jordbruks-, bostads-, kontors- eller affärsfastighet inom

fyra femtedelar eller i annan fastighet inom två tredjedelar av senast
fastställda taxeringsvärde eller

232

1 Prop. 1975/76; 108, NU 40, rskr 231.

Senaste lydelse av

204 §

237 §

4 § 2 mom. 1961: 610

70 § 1950: 320

72 § 1961:610

81 § 1961: 610

94 § 1 mom. 1961; 610

100 § 1 mom. 1973: 223

142 § 1961: 610

166 § 2 mom. 1961: 610

1 mom. 1950: 320

1961:610

288 § 4 mom. 1974: 165

292 § 1957:221

315 § 1973:391

318 § 1974: 165

345 § 1961: 610

349 § 1950: 320.

Senaste lydelse 1973: 934 och 1967: 343 (jfr 1967: 344).

¬

background image

inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd för bo-

SFS 1976:145

stads-, kontors- eller affärsändamål, inom f yra femtedelar eller i annan

tomträtt inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, allt

med den ytter ligare begränsning som försäkringsinspektionen föreskr iver
med hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller ann an omständighet,

dock att, utom i fråga om sådant lån till svensk kommun för vilket

försäkringsinspektionen medgivit undantag, åbyggnad skall, för att in­

teckning i fastigheten eller tomträtten må godkännas, vara brandförsäk-

rad i försäkringsbolag som avses i denna lag eller i utländsk försäkrings­

anstalt med rätt att driva försäkringsrörelse här i riket;

7. inhemska eller utländska värdehandlingar, som till sin art och till

den säkerhet de erbjuda kunna anses jämförliga med några av de under

1�6 nämnda; dock att värdehandlingar, vilka enligt sin lydelse skola

infrias i främmande valuta, må användas för redovisning allenast i den

mån de motsvara försäkringsfonden för egen räkning för försäkringar

i samma valuta;

eller ock i följande tillgångar av annan art:

8. lån mot säkerhet i bolagets försäkringsbrev inom återköpsvärdet;

9. värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av i återför­

säkring övertagna livförsäkringar, dock att värdet av utländsk försäk­

ringsanstalts ansvarighet ej må i vidsträcktare mån användas till redovis­

ning av försäkringsfonden än försäkringsinspektionen med hänsyn till
försäkringstagarnas säkerhet finner kunna medgivas.

Utan hinder av vad i första stycket är stadgat må ett belopp mot­

svarande högst en tiondel av försäkringsfonden för egen räkning, redo­

visas i andra värdehandlingar än i första stycket 1�7 avses, dock icke i
aktier.

Med försäkringsfond för egen räkning förstås den del av fonden,

som icke motsvarar värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Vid tillämpningen av 70, 274 och 345 §§ i den nya lydelsen skall med

sådant beslut av regeringen som där sägs jämställas beslut som fö re den

1 januari 1975 har fattats av Konungen.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Edmund Gabrielsson
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.