SFS 1977:690

770690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977: 690

Lag

Utkom från trycket
den 13 sept. 1977

om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk

försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i frå ga om lagen (1950:272) om rätt

för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket^

dels att i 1, 6 , 7. 9, 20, 25, 26, 33, 38 och 40 §§ ordet "Konungen" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i m otsvarande form,

dels att i 8, 9, 22, 24, 25, 27 och 28 §§ orden "allmänna tidningarna"

skall bytas ut mot "Post- och Inrikes Tidningar",

dels att 29 § skall ha nedan angivna lydelse.

29 § Utländsk försäkringsanstalt må med försäkringsinspektionens till­

stånd överlåta hela sitt till verksamheten här i r iket hörande försäkrings­

bestånd eller del därav till svenskt försäkringsbolag eller utländsk försäk­
ringsanstalt, som erhållit koncession för det slag av försäkringsrörelse,
varom fråga är.

Ansökan om tillstånd skall göras av såväl överlåtare som övertagare.

Vid ansökningen skall fogas det avtal, som träffats angående överlåtelsen.

Med avseende på ansökningen skall vidare vad i 295 § 3 mom. andra och

tredje styckena lagen om försäkringsrörelse stadgas äga motsvarande
tillämpning.

Bifalles ansökningen, skall överlåtaren anses fritagen från sina förplik­

telser på grund av det överlåtna försäkringsbeståndet, vilka förpliktelser i

stället skola åvila övertagaren. Angående underrättelse om verkställd

överlåtelse skall bestämmelsen i 295 § 4 mom. ovannämnda lag äga

motsvarande tillämpning.

1654

' Prop. 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

Senaste lydelse av

1 S 1965:168 25 S 1965:168

6 {) '⬢-

26 {) 19.5 7:222

7i!"-

27 S 1965:168

9 i)"-

33!) 1971:596

24<}'"-

38 S 1965:168

¬

background image

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1978.

SFS 1977:690

På regeringens vägnar

G�STA BOHMAN

Edmund Gabrielsson
(Ekonomidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.