SFS 2017:438 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

170438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 9, 10 och 12 §§ lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

3

Med generalagent avses i denna lag en fysisk eller juridisk person som

har till uppgift att leda och sköta en utländsk försäkringsgivares försäkrings-
rörelse i Sverige. En utländsk försäkringsgivare får i Sverige inte represen-
teras av mer än en generalagent.

Generalagenten ska vara bosatt eller ha sitt säte i Sverige. Den som är un-

derårig, i konkurs eller har näringsförbud eller som har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara generalagent.

Den utländska försäkringsgivaren ska utfärda fullmakt för generalagenten

att ingå rättshandlingar med tredje man som är bindande för försäkrings-
givaren samt att ta emot stämning för den utländska försäkringsgivaren och
själv eller genom någon annan tala och svara för denna.

Om den utländska försäkringsgivaren använder en juridisk person som

generalagent ska den juridiska personen utse en fysisk person som ombud.
Denne ska uppfylla de krav som ställs i andra stycket. Den fullmakt som
avses i tredje stycket ska då ställas till ombudet.

Första–fjärde styckena ska tillämpas även i fråga om utländska tjänste-

pensionsinstitut.

10 §

4

Med filial avses i denna lag ett avdelningskontor med självständig för-

valtning som en utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut etablerar i Sverige.

12 §

5

Med generalrepresentation avses en utländsk försäkringssamman-

slutnings representation i Sverige. Generalrepresentationen ska förestås av ett

1 Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3 Senaste lydelse 2005:1123. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2011:723. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2001:1188. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

SFS 2017:438

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:438

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

ombud som ansvarar för den verksamhet som försäkringsgivaren i samman-
slutningen driver enligt denna lag.

Ett ombud för försäkringsgivare i en sammanslutning ska vara bosatt i Sve-

rige. Den som är underårig, i konkurs eller har näringsförbud eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara ombud.

De försäkringsgivare som hör till sammanslutningen ska utfärda fullmakt

för ombudet att vid tvister som rör ingångna försäkringsavtal ingå rätts-
handlingar som är bindande för försäkringsgivarna och att för deras räkning ta
emot stämning samt själv eller genom någon annan tala och svara för dem.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.