SFS 2009:469 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige / SFS 2009:469 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
090469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

15 §

3

Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som

avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

3 Senaste lydelse 2007:144.

SFS 2009:469

Utkom från trycket

den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.