SFS 2019:751 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige / SFS 2019:751 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
SFS2019-751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige3

dels att 1 kap. 5�7 §§, 2 kap. 1 a�3 §§, 3 kap. 2 och 6 §§, 8 kap. 1 b § och

9 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 8 kap. 6 §, 9 kap. 9�17 §§ och

10 kap. 4 b §, och närmast före 9 kap. 9 § och 10 kap. 4 b § nya rubriker av
följande lydelse,

dels att det närmast före 10 kap. 4 a § ska införas en ny rubrik som ska

lyda ⬝Förordnande om att ett beslut ska gälla omedelbart⬝.

1 kap.
5 §
4 I denna lag avses med

1. EES-försäkringsgivare: utländsk försäkringsgivare vars hemland hör

till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vars verksamhet
inom EES står under finansiell tillsyn endast av den behöriga myndigheten
i hemlandet,

2. försäkringsgivare från tredje land: annan utländsk försäkringsgivare än

EES-försäkringsgivare som enligt sitt hemlands lag är en juridisk person,

3. utländskt tjänstepensionsinstitut: utländskt institut vars hemland hör till

EES och som utan att vara försäkringsgivare enligt denna lag omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december
2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprung-
liga lydelsen,

4. hemland: det land där försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepen-

sionsinstitutet har sitt säte och, när det gäller försäkringsgivaren i en
försäkringssammanslutning, det land där sammanslutningens ledning finns,

5. behörig myndighet: den nationella myndighet utomlands som enligt lag

eller annan författning har behörighet att utöva tillsyn över EES-försäkrings-
givare, utländskt tjänstepensionsinstitut eller försäkringsgivare från tredje
land.

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. i denna lag tillämpas på EES-försäkrings-

givare och bestämmelserna i 4�7 kap. på försäkringsgivare från tredje land.

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

4 Senaste lydelse 2005:1123.

SFS

2019:751

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

Bestämmelserna i 8�10 kap. gäller både EES-försäkringsgivare och försäk-
ringsgivare från tredje land.

För utländska tjänstepensionsinstitut gäller bestämmelserna i 2, 3, 8, 9 och

10 kap. i tillämpliga delar.

6 §5 Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses
i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

12 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepensionsförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som

avses i 1 kap. 4 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Med återförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 1 kap.

9 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt

tjänstepensionsinstitut ingår med arbetsgivare och som syftar till att trygga
förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1. betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och

beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,
eller

2. kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av

utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i
form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Femte stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör livför-

säkring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring,
om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har
köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra till liv-
försäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de

särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt
7 kap. 4�12 §§.

7 §6 Med skadeförsäkringsrisk som är belägen i Sverige avses

1. risk som är hänförlig till egendom som finns i Sverige, när försäkringen

avser antingen en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, till den del
byggnaden och lösöret täcks av samma försäkring,

2. risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i Sverige utom,

när fordonet köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat
EES-land, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

3. risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i ett annat EES-

land än Sverige och som köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i
Sverige, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

4. risk i samband med resa eller semester, när försäkringen har ingåtts för

högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat den i Sverige.

När försäkringen inte avser försäkringsobjekt som avses i första stycket

eller motsvarande försäkringsobjekt i utlandet anses skadeförsäkringsrisken
vara belägen i Sverige, om försäkringstagaren är en fysisk person som har
sin vanliga vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person,
det etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller livförsäkring anses Sverige vara det land där åtagandet ska

fullgöras om, i det fall då försäkringstagaren är en fysisk person, denne har

5 Senaste lydelse 2015:714.

6 Senaste lydelse 2007:337.

2019:751

background image

3

SFS

sin vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det
etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller tjänstepensionsförsäkring anses Sverige vara det land där

åtagandet ska fullgöras, om det uppdragsgivande företag som åtagandet
avser och som i egenskap av arbetsgivare ska göra inbetalningar till EES-
försäkringsgivaren, har sitt etableringsställe i Sverige.

När det gäller tjänstepension anses Sverige vara det land där åtagandet

ska fullgöras, om förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och den
som har eller kommer att få rätt till ersättning regleras av svensk social- och
arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet.

2 kap.


1 a §7 Ett utländskt tjänstepensionsinstitut som i sitt hemland har tillstånd
eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får
bedriva sådan verksamhet i Sverige

1. från en sekundäretablering här i landet,
2. genom gränsöverskridande verksamhet.
Tjänstepensionsverksamheten får inledas så snart tjänstepensionsinstitutet

tagit emot de uppgifter från Finansinspektionen som avses i 3 kap. 2 §
fjärde stycket, eller i varje fall sex veckor efter det att inspektionen från den
behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland tagit emot en
underrättelse med sådant innehåll som anges i 2 § tredje stycket eller 3 §
fjärde stycket.

2 §8 En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering ska innehålla

1. uppgifter om sekundäretableringens adress och om vem som ska vara

dess företrädare,

2. en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etabler-

ingen är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som ska drivas där,
och

3. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om EES-försäkringsgiva-

rens kapitalbas.

Varje gång en EES-försäkringsgivare åtar sig ett uppdrag att från en

sekundäretablering här i landet meddela tjänstepensionsförsäkring ska en
särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäkrings-

premierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska

ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänstepensionsinstitut åtar sig ett uppdrag att från

en sekundäretablering ingå avtal om tjänstepension som ska fullgöras här i
landet ska en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i
tjänstepensionsinstitutets hemland. Underrättelsen ska innehålla uppgift om

1. det uppdragsgivande företagets namn och hemvist,
2. i vilket land tjänstepensionsavtalen ska fullgöras, och
3. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till

grund för tjänstepensionsavtalen.

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första

stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar)

7 Senaste lydelse 2005:1123.

8 Senaste lydelse 2010:2060.

2019:751

background image

4

SFS

och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under-
rättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att EES-
försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkringsföreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om för-

hållanden som anges i första stycket 1 och 2, får ändringen göras tidigast en
månad efter det att försäkringsgivaren underrättat Finansinspektionen om
ändringen. Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänstepensions-
försäkring ska inledas, ska dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt
andra stycket i denna paragraf tillämpas.

Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på

ett sådant sätt som innebär att verksamhet avseende tjänstepension ska
inledas, ska bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt tredje stycket i denna
paragraf tillämpas.

3 §9 En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet ska
innehålla

1. uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkring-

arna ska täcka, och

2. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om
a) försäkringsgivarens kapitalbas, och
b) de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.
För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket

klass 10 i försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar) och
som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under-
rättelsen dessutom innehålla

1. uppgifter om vem som är försäkringsgivarens representant enligt 5 §

trafikskadelagen (1975:1410), och

2. en försäkran att försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkrings-

föreningen.

Varje gång en EES-försäkringsgivare åtar sig ett uppdrag att genom

gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring ska en
särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäkrings-

premierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska

ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänstepensionsinstitut åtar sig ett uppdrag att

genom gränsöverskridande verksamhet ingå avtal om tjänstepension ska en
särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i tjänstepensions-
institutets hemland. Underrättelsen ska innehålla uppgift om

1. det uppdragsgivande företagets namn och hemvist,
2. i vilket land tjänstepensionsavtalen ska fullgöras, och
3. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till

grund för tjänstepensionsavtalen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om för-

hållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen göras tidigast
en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den
behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Om ändringen inne-
bär att verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska inledas, ska dock
bestämmelserna i 1 § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf
tillämpas.

9 Senaste lydelse 2010:2060.

2019:751

background image

5

SFS

3

kap.

2 §10 Finansinspektionen ska, i samarbete med den behöriga myndigheten
i hemlandet, utöva tillsyn över att en EES-försäkringsgivare eller ett
utländskt tjänstepensionsinstitut bedriver sin verksamhet i Sverige i enlighet
med denna lag och andra författningar som reglerar deras näringsverk-
samhet.

Finansinspektionen ska lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna i

hemländerna, om dessa myndigheter behöver uppgifterna för sin tillsyn över
försäkringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verksamheter,
samt i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter och Europeiska
kommissionen.

När det gäller EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensions-

försäkring ska Finansinspektionen, om det behövs, senast två månader efter
det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 2 kap. 2 § andra
stycket eller 3 § tredje stycket till den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland lämna uppgifter om tillämplig svensk social- och arbets-
marknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet samt om de bestämmelser
om information som gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser
att ingå ett avtal om tjänstepensionsförsäkring, liksom gentemot dem som
annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

När det gäller utländska tjänstepensionsinstitut ska Finansinspektionen

senast sex veckor efter det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt
2 kap. 2 § tredje stycket eller 3 § fjärde stycket till den behöriga myndig-
heten i tjänstepensionsinstitutets hemland lämna uppgifter om tillämplig
svensk social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet
samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot
dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om tjänstepension, liksom gent-
emot dem som annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

Finansinspektionen ska, när försäkringsgivaren eller tjänstepensions-

institutet påbörjat sin verksamhet här i landet, underrätta den behöriga myn-
digheten i hemlandet om väsentliga ändringar i social- och arbetsmark-
nadslagstiftningen och i de bestämmelser om information som gäller här i
landet.

6 §11 Om en EES-försäkringsgivare överträder denna lag eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av denna lag eller på annat sätt visar sig olämp-
lig att driva verksamhet här, får Finansinspektionen förelägga försäkrings-
givaren att vidta rättelse. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndig-
heten i försäkringsgivarens hemland när den förelägger om sådan rättelse.
Om försäkringsgivaren inte följer föreläggandet, ska hemlandsmyndigheten
också underrättas.

Om rättelse ändå inte sker, får Finansinspektionen förbjuda försäkrings-

givaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya försäkringsavtal om
risker som är belägna här i landet eller, när det gäller livförsäkring, om
försäkringsåtaganden som ska fullgöras här i landet. Innan ett förbud med-
delas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland.

I brådskande fall får Finansinspektionen, utan att den behöriga myndig-

heten underrättats, vidta åtgärder som anges i andra stycket för att hindra
ytterligare överträdelser.

10 Senaste lydelse 2011:832.

11 Senaste lydelse 2008:101.

2019:751

background image

6

SFS

Finansinspektionen får i brådskande fall, och utan att den utländska

behöriga myndigheten underrättats, även förordna ett ombud att på
försäkringsgivarens vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda denne
när det gäller redan meddelade försäkringar. Inspektionen ska genast införa
kungörelse enligt 10 kap. 1 § 1 om förordnandet. Till dess att en sådan
kungörelse har införts får en försäkringstagare, om försäkringsgivaren inte
är en försäkringssammanslutning, sätta in förfallna försäkringspremier hos
inspektionen med samma verkan som om de har betalats till försäkrings-
givaren.

Om en EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensionsförsäkring

överträder sådana bestämmelser som anges i 2 § tredje stycket, ska Finans-
inspektionen genast underrätta den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland.

Om en EES-försäkringsgivare, trots de åtgärder som vidtagits av den

behöriga myndigheten i hemlandet, fortsätter att överträda den i Sverige
tillämpliga arbetsrätten på tjänstepensionsområdet, får Finansinspektionen
förbjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya
avtal om tjänstepensionsförsäkring som ska fullgöras här i landet. Innan ett
förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i
försäkringsgivarens hemland.

Ett förbud enligt sjätte stycket får meddelas först sedan Finansinspek-

tionen har förelagt EES-försäkringsgivaren att vidta rättelse, om inte mot-
svarande åtgärd har vidtagits av den behöriga myndigheten i försäkrings-
givarens hemland.

Det som sägs i femte�sjunde styckena om EES-försäkringsgivare ska

tillämpas på motsvarande sätt för utländska tjänstepensionsinstitut.

8 kap.


1 b §12 De personer, vilkas pensioner tryggas av ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut, ska ges den information som behövs om institutet och dess
verksamhet samt om tjänstepensionerna och de överenskommelser som
ligger till grund för pensionerna. �ven de som erbjuds att ingå avtal om
tjänstepension ska ges sådan information.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilken information som ett utländskt tjänstepensionsinstitut
ska lämna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur information ska
lämnas enligt första stycket.

6 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller för utländska tjänste-
pensionsinstitut som bedriver försäkringsdistribution i Sverige bestämmel-
serna i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Vid tillämpningen av
bestämmelserna i den lagen ska det som sägs om försäkringsföretag avse
utländska tjänstepensionsinstitut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad utländska tjänstepensionsinstitut ska iaktta vid tillämp-
ning av första stycket.

12 Senaste lydelse 2005:1123.

2019:751

background image

7

SFS

9 kap.


1 § En utländsk försäkringsgivare (överlåtande försäkringsgivare) som
driver verksamhet enligt denna lag kan helt eller delvis överlåta ett bestånd
av försäkringar som hör till verksamheten till en svensk eller utländsk
försäkringsgivare (övertagande försäkringsgivare) under de förutsättningar
som anges i detta kapitel.

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut som driver verksamhet enligt denna

lag får helt eller delvis överlåta ett bestånd av tjänstepensionsavtal under de
förutsättningar som anges i 9�17 §§.

4 §13 En försäkringsgivare från tredjeland får med Finansinspektionens
tillstånd helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd som avses i 1 §
första stycket till en annan försäkringsgivare. �verlåtelse får ske till

1. ett svenskt försäkringsföretag, eller
2. en utländsk försäkringsgivare som har koncession i Sverige eller som

är auktoriserad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

�verlåtelse från ett utländskt tjänstepensionsinstitut


9 § Ett utländskt tjänstepensionsinstitut får med Finansinspektionens till-
stånd verkställa ett avtal om att helt eller delvis överlåta sitt bestånd av
tjänstepensionsavtal till ett svenskt tjänstepensionsföretag.

10 § Ansökan om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal enligt 9 § ska
göras av det övertagande företaget. Ansökan ska innehålla

1. det skriftliga överlåtelseavtalet,
2. uppgifter om avtalsparternas namn, hemvist och det land inom EES där

respektive part är registrerad eller auktoriserad,

3. en beskrivning av det bestånd av tjänstepensionsavtal som ska överlåtas

och det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser om pensions-
förmåner som ligger till grund för avtalen,

4. namn och hemvist för arbetsgivare eller egenföretagare som erbjuder

pensionsförmåner enligt de tjänstepensionsavtal som ingår i det bestånd som
ska överlåtas, eller som gör inbetalningar till tjänstepensionsinstitutet,

5. dokumentation om att överlåtelsen har godkänts av den arbetsgivare

eller egenföretagare som avses i 4 och en majoritet av de personer som har
eller kommer att ha rätt till pensionsförmåner enligt tjänstepensionsavtalen
eller den överenskommelse som ligger till grund för dem, eller av en
majoritet av företrädare för dessa personer, och

6. uppgifter om vilket lands social- och arbetsmarknadslagstiftning som

är tillämplig på de tjänstepensionsavtal som ingår i överlåtelsen.

11 § Finansinspektionen ska utan dröjsmål översända en ansökan till den
behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland för bedömning.

12 § Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska ges, om

1. all information enligt 10 § har lämnats,
2. den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland har

godkänt överlåtelsen,

3. de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och

andra ersättningsberättigade hos det övertagande företaget före och efter
överlåtelsen är tillräckligt skyddade,

13 Senaste lydelse 2010:2060.

2019:751

background image

8

SFS

4. det övertagande företaget har den kapitalbas som krävs sedan över-

låtelsen har beaktats,

5. det övertagande företagets organisation är ändamålsenlig med hänsyn

till överlåtelsen, och

6. den som deltar i ledningen av det övertagande företaget har tillräcklig

kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämplig för uppgiften med hänsyn
till den föreslagna överlåtelsen.

13 § Finansinspektionen får förelägga det övertagande företaget att ge in
den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen ska kunna
bedöma om de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade
och andra ersättningsberättigade hos det övertagande företaget är tillräckligt
skyddade.

14 § Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av en ansökan
inom tre månader från det att ansökan togs emot. Inspektionen ska därefter
inom två veckor underrätta den behöriga myndigheten i det överlåtande ins-
titutets hemland om beslutet.

15 § Om överlåtelsen leder till gränsöverskridande verksamhet ska
Finansinspektionen informera det övertagande företaget om de regler för
verksamheten som ska tillämpas på det överlåtna beståndet. Informationen
ska lämnas inom en vecka från det att inspektionen tog emot den från den
behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland.

16 § I fråga om anmälan och registrering av tillståndsbeslutet och om
övergång av ansvaret för det överlåtna beståndet ska 11 kap. 24 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag tillämpas.

17 § Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett utländskt
tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om förfarandet
eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för medling i enlighet med
artikel 31 andra stycket c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till-
synsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten),
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommis-
sionens beslut 2009/79/EG.

10 kap.


Förklaring att ärendet onödigt uppehålls


4 b § Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 9 kap. 14 § inte har med-
delats inom tre månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära
förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En sådan begäran ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings-

tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om rätten lämnar en förklaring att ärendet onödigt uppehålls ska ansökan

anses ha avslagits av Finansinspektionen om beslut därefter inte har med-
delats inom tre månader.

2019:751

background image

9

SFS

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.


På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2019:751

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.