SFS 1974:515

740515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:9px;font-family:HBETRS+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:WOHOMW+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NAQSXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:219px;left:833px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>"I </b></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft11">SFS 1974: 515 </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:833px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">om ers�ttning vid frihetsinskr�nkning; </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fran trycket </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 31 ma j 1974. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft13">den 25 juni 1974 </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft13">Kungl. Maj:l f�rordnar f�ljande med riksdagen'. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft13">1 � Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om brott eller </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft13">som till f�ljd av s�dan misstanke under mer �n 24 timmar i str�ck har </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">varit anh�llen, underkastad resef�rbud, intagen p� r�ttspsykiatrisk </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">klinik, tagen i f�rvarsarrest eller tagen i f�rvar genom beslut av be�</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16">f�lhavare p� fartyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat <br/>har r�tt till ers�ttning av staten, om </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft13">1. frik�nnande dom meddelas f�r g�rningen, </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft16">2. �talet avvisas eller avskrives. <br/>3. f�runders�kning avslutas utan att �tal v�ckes eller, s�vitt g�ller </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16">f�rvarsarrest, beslutet h�rom upph�ves utan att m�let h�nskjutes till <br/>r�tteg�ng eller disciplinstraff �l�ggas, eller </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft13">4. beslutet om frihetsinskr�nkning genom avslag p� h�ktningsfram�</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">st�llning Qll�r ef ter �verpr�vning, fullf�ljd av talan eller anlitande av </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">s�rskilt r�ttsmedel upph�ves eller ers�ttas av beslut om mindre ingri�</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">pande �tg�rd eller undanr�jas utan f�rordnande om ny handl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft13">Den som har varit h�ktad eller under mer �n 24 timmar i str�ck har </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16">varit anh�llen som misst�nkt f�r brott som avses i 24 kap. 1 � f�rsta <br/>stycket r�tteg�ngsbalken har j�mv�l r�tt till ers�ttning, om g�rningen i <br/>domen h�nf�res under s�dant lagrum att h�ktning icke kunnat ske <br/>annat �n enligt 1 � an dra stycket eller 2 � samma kapitel och det icke </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft16">har f�relegat s�dana f�ruts�ttningar f�r h�ktning som anges d�r. F�r <br/>r�tt till ers�ttning p� grund av anh�llande fordras dessutom att det ej <br/>heller har f�relegat omst�ndighet som anges i 24 k ap. 5 � andra stycket <br/>r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">2 � Den som har underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft13">fritidsstraff eller varit intagen i a nstalt f�r underg�ende av behandling </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">enligt 28 kap. 3 � brottsbalken, ungdomsf�ngelse eller internering har </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft13">r�tt till e rs�ttning av staten, om efter fullf�ljd av talan eller anlitande </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft16">av s�rskilt r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre in�<br/>gripande p�f�ljd �d�mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft13">verkst�lligheten undanr�jes utan f�rordnande om ny handl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft13">Detsamma g�ller den som efter f�rordnande av domstol enligt 31 ka p. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1974:97, LU 25, rskr 278. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft12">1145 </p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft14">&#34;4 " </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:864px;height:1262px;"> <img width="864" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1974; 515 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � brottsbalken har underg�tt sluten psykiatrisk v�rd eller v�rd i </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">specialsjukhus '&#34;�r psykiskt utvecklingsst�rda. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Den som i an nat fall �n som anges i 1 eller 2 � till f�ljd av beslut </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">vid myndighetsut�vning varit ber�vad friheten har r�tt till ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft23">av staten, om det finnes uppenbart att frihetsber�vandet var utan <br/>grund. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � R�tt till ers�ttning f�religger ej, om den som har varit utsatt f�r </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">frihetsinskr�nkningen sj�lv upps�tligen har f�ranlett denna. Har han </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kt undanr�ja bevis eller p� annat s�tt f�rsv�ra sakens utredning eller, </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">i fall som avses i 1 �, s�kt undandra sig f�runders�kning eller lagf�ring, </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">utg�r ers�ttning endast om det finns synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tt till ers�ttning f�religger ej heller, om det i a nnat fall med h�n�</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft24">syn till omst�ndigheterna �r osk�ligt att ers�ttning utg�r. Ers�ttning f�r <br/>dock ej v�gras p� den grund att misstanke om brott kvarst�r utan att <br/>skuldfr�gan �r klarlagd. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Ers�ttning utg�r f�r utgifter, f�rlorad arbetsf�rtj�nst, intr�ng i </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">n�ringsverksamhet och lidande. </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttningen f�r neds�ttas efter vad som finnes sk�ligt, om tiden f�r </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">frihetsinskr�nkningen har avr�knats eller eljest beaktats vid fast�</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">st�llande eller verkst�llighet av brottsp�f�ljd. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Anspr�k p� ers�ttning f�r ej �verl�tas till annan innan ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen blivit slutligt best�md. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft20">7 � Utg�r ers�ttning enligt denna lag och har den ers�ttningsbe-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttigade r�tt till skadest�nd av annan, intr�der staten i motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">m�n i hans r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974, d� lagen (1945:118) om </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttning i vissa fall �t oskyldigt h�ktade eller d�mda m.fl. skall </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft20">upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft20">Den nya lagen g�ller �ven i fr�ga om frihetsinskr�nkning som har </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft24">skett f�re ikrafttr�dandet och som icke har upph�rt dessf�rinnan. I <br/>�vrigt till�mpas �ldre best�mmelser betr�ffande frihetsinskr�nkning <br/>som har �gt rum f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft23">CARL LIDBOM <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">1146 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

"I

SFS 1974: 515

^

om ers�ttning vid frihetsinskr�nkning;

Utkom fran trycket

utf�rdad den 31 ma j 1974.

den 25 juni 1974

Kungl. Maj:l f�rordnar f�ljande med riksdagen'.

1 � Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om brott eller

som till f�ljd av s�dan misstanke under mer �n 24 timmar i str�ck har

varit anh�llen, underkastad resef�rbud, intagen p� r�ttspsykiatrisk

klinik, tagen i f�rvarsarrest eller tagen i f�rvar genom beslut av be�

f�lhavare p� fartyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat
har r�tt till ers�ttning av staten, om

1. frik�nnande dom meddelas f�r g�rningen,

2. �talet avvisas eller avskrives.
3. f�runders�kning avslutas utan att �tal v�ckes eller, s�vitt g�ller

f�rvarsarrest, beslutet h�rom upph�ves utan att m�let h�nskjutes till
r�tteg�ng eller disciplinstraff �l�ggas, eller

4. beslutet om frihetsinskr�nkning genom avslag p� h�ktningsfram�

st�llning Qll�r ef ter �verpr�vning, fullf�ljd av talan eller anlitande av

s�rskilt r�ttsmedel upph�ves eller ers�ttas av beslut om mindre ingri�

pande �tg�rd eller undanr�jas utan f�rordnande om ny handl�ggning.

Den som har varit h�ktad eller under mer �n 24 timmar i str�ck har

varit anh�llen som misst�nkt f�r brott som avses i 24 kap. 1 � f�rsta
stycket r�tteg�ngsbalken har j�mv�l r�tt till ers�ttning, om g�rningen i
domen h�nf�res under s�dant lagrum att h�ktning icke kunnat ske
annat �n enligt 1 � an dra stycket eller 2 � samma kapitel och det icke

har f�relegat s�dana f�ruts�ttningar f�r h�ktning som anges d�r. F�r
r�tt till ers�ttning p� grund av anh�llande fordras dessutom att det ej
heller har f�relegat omst�ndighet som anges i 24 k ap. 5 � andra stycket
r�tteg�ngsbalken.

2 � Den som har underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller

fritidsstraff eller varit intagen i a nstalt f�r underg�ende av behandling

enligt 28 kap. 3 � brottsbalken, ungdomsf�ngelse eller internering har

r�tt till e rs�ttning av staten, om efter fullf�ljd av talan eller anlitande

av s�rskilt r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre in�
gripande p�f�ljd �d�mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r

verkst�lligheten undanr�jes utan f�rordnande om ny handl�ggning.

Detsamma g�ller den som efter f�rordnande av domstol enligt 31 ka p.

' Prop. 1974:97, LU 25, rskr 278.

1145

"4 "

background image

SFS 1974; 515

3 � brottsbalken har underg�tt sluten psykiatrisk v�rd eller v�rd i

specialsjukhus '"�r psykiskt utvecklingsst�rda.

3 � Den som i an nat fall �n som anges i 1 eller 2 � till f�ljd av beslut

vid myndighetsut�vning varit ber�vad friheten har r�tt till ers�ttning

av staten, om det finnes uppenbart att frihetsber�vandet var utan
grund.

4 � R�tt till ers�ttning f�religger ej, om den som har varit utsatt f�r

frihetsinskr�nkningen sj�lv upps�tligen har f�ranlett denna. Har han

s�kt undanr�ja bevis eller p� annat s�tt f�rsv�ra sakens utredning eller,

i fall som avses i 1 �, s�kt undandra sig f�runders�kning eller lagf�ring,

utg�r ers�ttning endast om det finns synnerliga sk�l.

R�tt till ers�ttning f�religger ej heller, om det i a nnat fall med h�n�

syn till omst�ndigheterna �r osk�ligt att ers�ttning utg�r. Ers�ttning f�r
dock ej v�gras p� den grund att misstanke om brott kvarst�r utan att
skuldfr�gan �r klarlagd.

5 � Ers�ttning utg�r f�r utgifter, f�rlorad arbetsf�rtj�nst, intr�ng i

n�ringsverksamhet och lidande.

Ers�ttningen f�r neds�ttas efter vad som finnes sk�ligt, om tiden f�r

frihetsinskr�nkningen har avr�knats eller eljest beaktats vid fast�

st�llande eller verkst�llighet av brottsp�f�ljd.

6 � Anspr�k p� ers�ttning f�r ej �verl�tas till annan innan ers�tt�

ningen blivit slutligt best�md.

7 � Utg�r ers�ttning enligt denna lag och har den ers�ttningsbe-

r�ttigade r�tt till skadest�nd av annan, intr�der staten i motsvarande

m�n i hans r�tt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974, d� lagen (1945:118) om

ers�ttning i vissa fall �t oskyldigt h�ktade eller d�mda m.fl. skall

upph�ra att g�lla.

Den nya lagen g�ller �ven i fr�ga om frihetsinskr�nkning som har

skett f�re ikrafttr�dandet och som icke har upph�rt dessf�rinnan. I
�vrigt till�mpas �ldre best�mmelser betr�ffande frihetsinskr�nkning
som har �gt rum f�re ikrafttr�dandet.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

1146

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.