SFS 1979:694

790694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:694

om ändring i lagen (1974: 515) om ersättning vid

utkom från trycket

frihetsinskränkning;

den n juii 1979

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1974:515) om ersätt­

ning Vid frihetsinskränkning skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Déti som ha r undergått fängelse, förvandlingsstraff för böter eller fri­

tidsstraff eller varit intagen i ans talt för undergående av internering har rätt

' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408.

^"749

^

-.r

¬

background image

SFS 1979:694

till ersättning av staten, om efter fullfö jd av talan eller anlitande av särskilt
rättsmedel frikännande dom meddelas eller mindre ingripande påföljd ådö-J

mes eller dom eller beslut som legat till grund för verkställigheten undanrö-

jes utan förordnande om ny handläggning. Detsamma gäller den som efter
förordnande av domstol enligt 31 ka p. 3 § b rottsbalken har undergått slu­

ten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklings­

störda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om den som på grund av dom, som har meddelats före

ikraftträdandet, har varit intagen i anstalt för att undergå behandling enligt

28 kap. 3 § brottsbalken eller ungdomsfängelse.

⬢i?

r:

u

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(Justitiedeparte mentet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.