SFS 1981:220

810220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:220

Lag

Utkom från trycket

den 14 april 1981

354

om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid

frihetsinskränkning;

utfärdad den 2 apr il 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (197 4: 515) om ersätt­

ning vid frihetsinskränkning skall ha nedan angivna lydelse.

2

Den som har undergått fängelse, förvandlingsstraff för böter eller

fritidsstraff har ratt till ersättning av st aten, om efter fullföljd av talan eller

'Prop. 1980/81:76, JuU 25, rskr 211 .

" Senaste lydelse 1979:694.

¬

background image

afilitande av särskilt rättsmedel frikännande dom meddelas eller mindre

SFS 1981: 220

ingripande påföljd ådömes eller dom eller beslut som legat till grund för

verkställigheten undanröjes utan förordnande om ny handläggning. Det­

samma gäller den som efter förordnande av domstol enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken har undergått sluten psykiatrisk vård eller vård i specials juk­

hus för psykiskt utvecklingsstörda.

Denna lag trä der i kraft d en 1 juli 1981. Äldre b estämmelser gäller fort­

farande i fråga om den som på grund av dom, som har meddelats före

ikraftträdandet, har varit intagen i anstalt fÖ r att undergå internering.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINB ERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.