SFS 1981:1302

811302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1302

om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid

utkom från trycket

frihetsinskränkning;

den 28 december 198I

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1974:515) om ersätt­

ning vid frihetsinskränkning^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Den so m har varit häktad på grund av misstanke om ett eller flera

brott el ler som till följd av sådan misstanke under mer än 24 timmar i

sträck har varit anhållen, underkastad reseförbud eller anmälningsskyldig­

het, intagen på rättspsykiatrisk klinik, tagen i förvarsarrest eller tagen i

forvar genom beslut av befälhavare på fartyg eller luftfartyg eller av be­
skickning eller konsulat har rätt till ersättning av staten, om

1. frikännande dom meddelas,

2. åtalet avvisas eller avskrivs,

3. förundersökning avslutas utan att åtal väcks eller, såvitt gäller för­

varsarrest, beslutet härom upphävs utan att målet hänskjuts till rättegång

eller disciplinstraff åläggs, eller

4. beslutet om frihetsinskränkning genom avslag på häktningsframställ­

ning eller efter överprövning, fullföljd av talan eller anlitande av särskilt

rättsmedel upphävs eller ersätts av beslut om mindre ingripande åtgärd el­
ler undanröjs utan förordnande om ny handläggning.

Den som på grund av misstanke om flera brott har utsatts för en sådan

frihetsinskränkning som avses i första stycket har rätt till ersättning av sta­

ten, om det beträffande något av brotten inträffar en omständighet som
nämns i första stycket 1-3 och det är uppenbart att frihetsinskränkningen
inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten.

Den som har varit häktad eller under mer än 24 timmar i sträck har varit

anhållen som misstänkt för ett eller flera brott har också rätt till ersättning,

om brottet eller något av brotten i dom en hänförs till en mildare straffbe-
stämmelse och det är uppenbart att frihetsinskränkningen vid en sådan be-
dömning inte skulle ha beslutats.

ivP

'Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82; 13, rskr 54.

^ Lagen omtryckt 19 80:422.

2507

¬

background image

SFS 1981:1302

Denna lag träder 1 kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmardk

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.