SFS 1986:651

860651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.1

'

<

SFS 1986:651

Lag

Utkom från trycket

den 15 juli 1986

om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid

frihetsinskränkning;

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1974:515) om

ersättning vid frihetsinskränkning^ skall ha följande lydelse.

1

Den som har varit häktad på grund av misstanke om ett eller flera

brott eller som till följd av sådan misstanke under mer än 24 timmar i sträck

har varit anhållen, underkastad reseförbud eller anmälningsskyldighet,
intagen på rättspsykiatrisk klinik eller tagen i förvar genom beslut av
befälhavare på fartyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat har

rätt till ersättning av staten, om

1. frikännande dom meddelas,
2. åtalet avvisas eller avskrivs,

3. förundersökning avslutas utan att åtal väcks, eller
4. beslutet om frihetsinskränkning genom avslag på häktningsframställ­

ning eller e fter överprövning, fullföljd av talan eller anlitande av särskilt
rättsmedel upphävs eller ersätts av beslut om mindre ingripande åtgärd

eller undanröjs utan förordnande om ny handläggning.

Den som på grund av misstanke om flera brott har utsatts för en sådan

frihetsinskränkning som avses i första stycket har rätt till ersätt ning av
staten, om det beträffande något av brotten inträffar en omständighet som

nämns i första stycket 1-3 och det är uppenbart att frihetsinskränkningen

inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten.

Den som har varit häktad eller under mer än 24 timmar i sträck har varit

anhållen som misstänkt för ett eller flera brott har också rätt till ersättning,
om brottet eller något av brotten i domen hänförs till en mildare straffbe­
stämmelse och det är uppenbart att frihetsinskränkningen vid en sådan

bedömning inte skulle ha beslutats.

2 §" Den som har undergått fängelse, förvandlingsstraff för böter eller

utegångsförbud enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän,

m.m. har rätt till ersättning av staten, om efter fullföljd av talan eller

anlitande av särskilt rättsmedel frikännande dom meddelas eller mindre

påföljd ådömes eller dom eller beslut som legat till grund för verkställighe­
ten undanröjes utan förordnande om ny handläggning. Detsamma gäller

den som efter förordnande av domstol enligt 31 kap. 3 § brottsbalken har

undergått sluten psykiatrisk vård eller vård i spec ialsjukhus för psykiskt

utvecklingsstörda.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

1298

' Prop. 1985/86:9, JuU 24. rskr. 213 .

^ La gen omtryckt 1980:422 .

' Senaste lydelse 1981; 1302.

Senaste lydelse 1981:220.

¬

background image

�ldre bestämmelser om ersättning på grund av be slut om förvarsarrest

SFS 1986:651

och fiitidsstraff gäller även efter ikraftträdandet. Vid tillämpningen av 1 §
första stycket 3 skall därvid med disciplinstraff jämställas disciplinpåföljd.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.