SFS 1986:651

860651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:KYJVFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:KYJVFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:ACSWXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ACSWXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ACSWXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ACSWXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:ACSWXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:21px;font-family:ACSWXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>.1 </b></p> <p style="position:absolute;top:0px;left:687px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>' </b></p> <p style="position:absolute;top:0px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>&lt; </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1986:651 </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:90px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">den 15 juli 1986 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om �ndring i lagen (1974:515) om ers�ttning vid </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>frihetsinskr�nkning; </b></p> <p style="position:absolute;top:152px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 26 juni 1986. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (1974:515) om </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">ers�ttning vid frihetsinskr�nkning^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft13">Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om ett eller flera </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13">brott eller som till f�ljd av s�dan misstanke under mer �n 24 timmar i str�ck </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft15">har varit anh�llen, underkastad resef�rbud eller anm�lningsskyldighet, <br/>intagen p� r�ttspsykiatrisk klinik eller tagen i f�rvar genom beslut av <br/>bef�lhavare p� fartyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat har </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13">r�tt till ers�ttning av staten, om </p> <p style="position:absolute;top:392px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft15">1. frik�nnande dom meddelas, <br/>2. �talet avvisas eller avskrivs, </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft16">3. f�runders�kning avslutas utan att �tal v�cks, eller <br/>4. beslutet om frihetsinskr�nkning genom avslag p� h�ktningsframst�ll�</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft15">ning eller e fter �verpr�vning, fullf�ljd av talan eller anlitande av s�rskilt <br/>r�ttsmedel upph�vs eller ers�tts av beslut om mindre ingripande �tg�rd </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">eller undanr�js utan f�rordnande om ny handl�ggning. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">Den som p� grund av misstanke om flera brott har utsatts f�r en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft16">frihetsinskr�nkning som avses i f�rsta stycket har r�tt till ers�tt ning av <br/>staten, om det betr�ffande n�got av brotten intr�ffar en omst�ndighet som </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">n�mns i f�rsta stycket 1-3 och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">inte skulle ha beslutats endast f�r den �vriga brottsligheten. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft13">Den som har varit h�ktad eller under mer �n 24 timmar i str�ck har varit </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft15">anh�llen som misst�nkt f�r ett eller flera brott har ocks� r�tt till ers�ttning, <br/>om brottet eller n�got av brotten i domen h�nf�rs till en mildare straffbe�<br/>st�mmelse och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen vid en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft13">bed�mning inte skulle ha beslutats. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft13">2 �&#34; Den som har underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">uteg�ngsf�rbud enligt lagen (1986:644) om disciplinf�rseelser av krigsm�n, </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft13">m.m. har r�tt till ers�ttning av staten, om efter fullf�ljd av talan eller </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">anlitande av s�rskilt r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft15">p�f�ljd �d�mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r verkst�llighe�<br/>ten undanr�jes utan f�rordnande om ny handl�ggning. Detsamma g�ller </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">den som efter f�rordnande av domstol enligt 31 kap. 3 � brottsbalken har </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">underg�tt sluten psykiatrisk v�rd eller v�rd i spec ialsjukhus f�r psykiskt </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft13">utvecklingsst�rda. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">1298 </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1985/86:9, JuU 24. rskr. 213 . </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft12">^ La gen omtryckt 1980:422 . </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1981; 1302. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse 1981:220. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">�ldre best�mmelser om ers�ttning p� grund av be slut om f�rvarsarrest </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1986:651 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft22">och fiitidsstraff g�ller �ven efter ikrafttr�dandet. Vid till�mpningen av 1 � <br/>f�rsta stycket 3 skall d�rvid med disciplinstraff j�mst�llas disciplinp�f�ljd. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft20">Ulf Berg </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

.1

'

<

SFS 1986:651

Lag

Utkom fr�n trycket

den 15 juli 1986

om �ndring i lagen (1974:515) om ers�ttning vid

frihetsinskr�nkning;

utf�rdad den 26 juni 1986.

Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (1974:515) om

ers�ttning vid frihetsinskr�nkning^ skall ha f�ljande lydelse.

1

Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om ett eller flera

brott eller som till f�ljd av s�dan misstanke under mer �n 24 timmar i str�ck

har varit anh�llen, underkastad resef�rbud eller anm�lningsskyldighet,
intagen p� r�ttspsykiatrisk klinik eller tagen i f�rvar genom beslut av
bef�lhavare p� fartyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat har

r�tt till ers�ttning av staten, om

1. frik�nnande dom meddelas,
2. �talet avvisas eller avskrivs,

3. f�runders�kning avslutas utan att �tal v�cks, eller
4. beslutet om frihetsinskr�nkning genom avslag p� h�ktningsframst�ll�

ning eller e fter �verpr�vning, fullf�ljd av talan eller anlitande av s�rskilt
r�ttsmedel upph�vs eller ers�tts av beslut om mindre ingripande �tg�rd

eller undanr�js utan f�rordnande om ny handl�ggning.

Den som p� grund av misstanke om flera brott har utsatts f�r en s�dan

frihetsinskr�nkning som avses i f�rsta stycket har r�tt till ers�tt ning av
staten, om det betr�ffande n�got av brotten intr�ffar en omst�ndighet som

n�mns i f�rsta stycket 1-3 och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen

inte skulle ha beslutats endast f�r den �vriga brottsligheten.

Den som har varit h�ktad eller under mer �n 24 timmar i str�ck har varit

anh�llen som misst�nkt f�r ett eller flera brott har ocks� r�tt till ers�ttning,
om brottet eller n�got av brotten i domen h�nf�rs till en mildare straffbe�
st�mmelse och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen vid en s�dan

bed�mning inte skulle ha beslutats.

2 �" Den som har underg�tt f�ngelse, f�rvandlingsstraff f�r b�ter eller

uteg�ngsf�rbud enligt lagen (1986:644) om disciplinf�rseelser av krigsm�n,

m.m. har r�tt till ers�ttning av staten, om efter fullf�ljd av talan eller

anlitande av s�rskilt r�ttsmedel frik�nnande dom meddelas eller mindre

p�f�ljd �d�mes eller dom eller beslut som legat till grund f�r verkst�llighe�
ten undanr�jes utan f�rordnande om ny handl�ggning. Detsamma g�ller

den som efter f�rordnande av domstol enligt 31 kap. 3 � brottsbalken har

underg�tt sluten psykiatrisk v�rd eller v�rd i spec ialsjukhus f�r psykiskt

utvecklingsst�rda.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1987.

1298

' Prop. 1985/86:9, JuU 24. rskr. 213 .

^ La gen omtryckt 1980:422 .

' Senaste lydelse 1981; 1302.

Senaste lydelse 1981:220.

background image

�ldre best�mmelser om ers�ttning p� grund av be slut om f�rvarsarrest

SFS 1986:651

och fiitidsstraff g�ller �ven efter ikrafttr�dandet. Vid till�mpningen av 1 �
f�rsta stycket 3 skall d�rvid med disciplinstraff j�mst�llas disciplinp�f�ljd.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.