SFS 1980:422

800422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:422 Lag

"xt,r⬢

' '' »⬢"

.uifärdad den 5 juni 1980.

sätta? "Il^^scns beslut, föreskrivs i fräga om lagen (1974:515)o""'

656

��"'"E "d fnhetsinskränkning

⬢^»P- l" "80:12I.LU33,rskr356.

¬

background image

ilcts att I och 4 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av nedan angivna lydel­

se.

Till följd h ärav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

(Jag då denna lag träder i kr aft.

1 § Den som har varit häktad på grund av misstanke om ett eller flera

brott eller som till följd av sådan misstanke under mer än 24 timmar i

sträck har varit anhållen, underkastad reseförbud, intagen på rättspsykia-

trisk klinik, tagen i förv arsarrest eller tagen i förvar genom beslut av befäl­
havare på far tyg eller luftfartyg eller av beskickning eller konsulat har rätt
till ersättning av staten, om

1. frikännande dom meddelas,
2. åtalet avvisas eller avskrivs,

3. förundersökning avslutas utan att åtal väcks eller, såvitt gäller för­

varsarrest, beslutet härom upphävs utan att målet hänskjuts till rättegång

eller disciplinstraff åläggs, eller

4. beslutet om frihetsinskränkning genom avslag på häktningsframställ­

ning eller e fter överprövning, fullföljd av talan eller anlitande av särskilt
rättsmedel upphävs eller ersätts av beslut om mindre ingripande åtgäfd el­
ler undanröjs utan förordnande om ny handläggning.

Den som på grund av misstanke om flera brott har utsatts för en sådan

frihetsinskränkning som avses i första stycket har rätt till ersättning av sta­

ten, om det beträffande något av brotten inträffar en omständighet som

nämns i första stycket 1�3 och det är uppenbart att frihetsinskränkningen

inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten.

Den som h ar varit häktad eller under mer än 24 timmar i sträck har varit

anhållen som misstänkt för ett eller flera brott har också rätt till ersättning,

om brottet eller något av brotten i do men hänförs till en mildare straffbe­
stämmelse och det är uppenbart att frihetsinskränkningen vid en sådan be­
dömning inte skulle ha beslutats.

1 a § Bestämmelserna i 1 § tillä mpas också då någon på grund av svensk

myndighets efterlysning för brott eller begäran om anhållande eller utläm­

ning för brott har utsatts för en motsvarande frihetsinskränkning utom­

lands.

2 § Den som har undergått fängelse, förvandlingsstraff för böter eller fri­

tidsstraff eller varit intagen i anstalt för undergående av internering har ratt
till ersättning av staten, om efter fullföljd av talan eller anlitande av särskilt

rättsmedel frikännande dom meddelas eller mindre ingripande påföljd ådö

mes eller dom eller beslut som legat till grund för verkställigheten undanro-
jes utan för ordnande om ny handläggning. Detsamma gäller den som efter
förordnande av domstol enligt 31 k ap. 3 § brottsbalken har undergått slu­

ten ps ykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklings­
störda.

3 § Den som i ann at fall än som anges i 1 eller 2 § till följd av beslut vid

myndighetsutövning varit berövad friheten har rätt till ersättning av staten,
om det finnes uppenbart att frihetsberövandet var utan grund.

SFS 1980:422

V

iiiä

697

¬

background image

iiiS

SFS 1980:422

698

. .ill ersättning fö religger ej, om den som har varit utsatt för f.

^ ⬢ r ⬢ kningen själv uppsåtligen har föranlett denna. Har han söktun

eller på annat sätt försvåra sakens utredning eller, i fa],

danroja bevis

^

undandra sig förundersökning eller lagföring.a,.

avses lic

synnerliga skäl.

^^p''"ttning kan vägras eller sältas ned i den mån det i annat fall med hän-

Nn til omständigheterna är oskäligt att ersättning utgår. Ersättningar

till OmSldK" B

^

�~�~.�~rl ott micctcnV» rvor, I

>»r> til l omstänclignen:iii« »⬢

- -

�⬢⬢"⬢⬢g lar

f ck e vägras eller sättas ned på den grund att misstanke om b rott kvar-

står utan att skuldfrågan är klarlagd.

5 § Ersättning utgår för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång

ringsverksamhet och lidande.

^

^ r�_ �~�~^c.affQc pftpr va d som finnes skäligt, om t iden f.

i nä-

ngsverksamhet och lidande.

Ersättningen får nedsättas efter vad s om finnes skäligt, om t iden förfri-

hetsinskränkningen har avräknats eller eljest beaktats vid fastställande el-

ler verkställighet av brottspåföljd.

6 § Anspråk på ersättning får ej överlåtas till annan innan er sättningen

blivit slutligt bestämd.

7 § Utgår ersättning enligt denna lag och har den ersättningsberättigade

rätt till skadestånd av annan, inträder staten i motsvarande mån i hans rät .

Denna lag^ träder i kraft den 1 juli 1974, då lagen (1945:118) om ersät ­

ning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m.fl. skall upphöra att
gälla.

Den nya lag en gäller även i fråga om frihetsinskränkning som har skett

före ikraftträdandet och som icke har upphört dessförinnan. I övrigt tiliäni-

pas äldre bestämmelser beträffan de frihetsinskränkning som ha r ägt rara
före ikraftträdandet.

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1980. �ldre bestämmelser gäl er

fortfarande i fråga om d en som på grund av dom, som har meddelats före

ikraftträdandet, har varit intagen i anstalt för att undergå behandlingenliil
28 kap. 3 § brottsbalken eller ungdomsfängelse.

Denna lag^ träder i kraf t den 1 juli 1980.

De nya bes tämmelserna tillämpas även i fråga om frih etsinskränkninr^

som har skett före ikraftträdandet och inte har upphört före

"

punkt. I övrigt tillämpas äldre bestämmelser beträffande frihetsinskrän."
ningar som har ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

^ 19 74:515.

'

1979:694

' 1980:422

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

I l

1 1

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.