SFS 1991:1146

911146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1146

om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid

Utkom från trycket

frihetsinskränkning;

^ juii 1991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1974:515) om

ersättning vid frihetsinskränkning^ skall ha följande lydelse.

1 §' Den som har varit häktad på grund av misstanke om ett eller flera

brott eller som till följd av sådan misstanke under mer än 24 timmar i

sträck har varit anhållen, underkastad reseförbud eller anmälningsskyldig­

het, intagen för rättspsykiatrisk undersökning eller tagen i förvar genom
beslut av befälhavare på fartyg eller luftfartyg eller av beskickning eller
konsulat har rätt till ersättning av staten, om

1. frikännande dom meddelas,
2. åtalet avvisas eller avskrivs,
3. förundersökning avslutas utan att åtal väcks eller
4. beslutet om frihetsinskränkning genom avslag på häktningsframställ­

ning eller efter överprövning, fullföljd av talan eller anlitande av särskilt

rättsmedel upphävs eller ersätts av beslut om mindre ingripande åtgärd
eller undanröjs utan förordnande om ny handläggning.

Den som på grund av misstanke om flera brott har utsatts för en sådan

frihetsinskränkning som avses i första stycket har rätt till ersättning av
staten, om det beträffande något av brotten inträffar en omständighet som

nämns i första stycket 1 —3 och det är uppenbart att frihetsinskränkningen

inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten.

Den som har varit häktad eller under mer än 24 timmar i sträck har varit

anhållen som misstänkt för ett eller flera brott har också rätt till ersättning,

om br ottet eller något av brotten i domen hänförs till en mildare straffbe­
stämmelse och det är uppenbart att frihetsinskränkningen vid en sådan

bedömning inte skulle ha beslutats.

2 §'' Den som har undergått fängelse, förvandlingsstraff för böter eller
utegångsförbud enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigs­
män, m. m. har rätt till ersättning av staten, om efter fullföljd av talan eller
anlitande av särskilt rättsmedel frikännande dom meddelas eller mindre

ingripande påföljd ådöms eller dom eller beslut som legat till grund för

verkställigheten undanröjs utan förordnande om ny handläggning. Det­

samma gäller den som efter förordnande av domstol enligt 31 kap. 3 §

brottsbalken har genomgått rättspsykiatrisk vård.

1. Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1992.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som före ikraft­

trädandet varit intagen på en rättspsykiatrisk klinik eller efter förordnande

' Prop. 1990/91:58, JuU34, rskr. 330.

' Lagen omtryckt 1980:422.

' Senaste lydelse 1986:651.

" Senaste lydelse 1986; 651.

2055

¬

background image

"'"tv

SFS 1991:1146

av domstol enligt 31 kap. 3 § brottsbalken i dess lydelse fore den 1 jan uari

1992 undergått sluten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus for

psykiskt utvecklingsstörda.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.