SFS 1964:198

640198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1964 . Nr 198

⬢1 fo

Nr 198

a ?

angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ lageu deu 13 april 1945 (nr

0111 ersättning i rissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl.;

(jlven

Slockholms .tloil den 20 mors 100i.

r-

^

�

^

fall åt oskyldigt Jiäkfade eller dömda in. fl.- skola erhålla ändrad lydelse

på sått nedan angivcs,

2 §.

vi

Har någon, som dömts till fängelse eller förvandlingsstraff för böter, helt

eller till någon del undergått straffet odi meddelas sedermera efter ansö­

kan om resning eller besvär över domvilla dom, varigenom han frikännes

eller fälles till ringare straff än han redan utstått, äge han av allmänna

medel erhålla ersättning med anledning av verkställandet av straffet eller

den del därav, varifrån lian sedermera befriats; dock ej om han genom san­

ningslös bekännelse vid eller utom rätten eller genom att falskeligen an-

giva sig själv eller eljest uppsåtligon föranlett, att han blirit dömd till

straffet.

3

VI.

..

^ S.

stadgats ägc motsvarande tillämpning, bestämmelserna i 1 ^

tarr/n

"tan att domen mot honom vunnit laga kraft varit in-

brolUhriff

1

"ndcrgacndc av behandling varom stadgas i 28 kap. 3 §

serna i " 6 1,^

avtjänat arrest och hestäimel.

inlo"cn Tsldan

n

S"intl av la«altrortSgande dom varit

.n^i^l965.

dömts tiH st r^ffLbrie och^v^d f

fängelse skall gälla även den som

skmll gälla även den som undergltf föfvarin^ '

"ndergått internenng

visso luiva vrdet^tl^meci e^en

i^rsamligen att efterrutta. Till Yttermera

bekräfta låtit.

^

underskrivit och med Vårt kimgk sigill

Stockholms slolt den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

;

HEnM.\N KEING

frop. 196 J; 10; LT 1. n.t,

,yd«u; av-3'1

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.