SFS 2016:271 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder / SFS 2016:271 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
160271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning

vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som åsamkas personskada eller sakskada genom våld som utövas

med stöd av 10 § eller 23 § första stycket första meningen polislagen
(1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller 4 kap. 2 och 16 §§ tullagen
(2016:253) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på
ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes per-
son eller egendom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för tullkontroller som inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2000:1304.

SFS 2016:271

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.