SFS 2018:24 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder / SFS 2018:24 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
180024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;

utfärdad den 25 januari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning

vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

8 §

2

Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld som

utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första, andra eller
femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller
4 kap. 2 och 16 §§ tullagen (2016:253) har rätt till ersättning, om den skade-
lidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda
våld mot hans eller hennes person eller egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140.

2 Senaste lydelse 2016:271.

SFS 2018:24

Utkom från trycket
den 6 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.