SFS 1998:714 Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder / SFS 1998:714 Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
980714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1045px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra<br/>tv�ngs�tg�rder;</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Denna lag g�ller ers�ttning fr�n staten f�r skador som orsakas av<br/>frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b> Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om brott har r�tt till<br/>ers�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">1. om det meddelas frik�nnande dom, �talet avvisas eller avskrivs eller</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">f�runders�kningen avslutas utan att �tal v�cks,</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">2. om det f�r en viss del av brottsligheten meddelas frik�nnande dom,</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">�talet avvisas eller avskrivs eller f�runders�kningen avslutas utan att �tal<br/>v�cks, och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen inte skulle ha beslu-<br/>tats endast f�r den �vriga brottsligheten,</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">3. om n�got brott i domen h�nf�rs till en mildare straffbest�mmelse och</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen vid en s�dan bed�mning inte<br/>skulle ha beslutats,</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">4. om beslutet om frihetsinskr�nkning efter �verklagande eller �verpr�v-</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">ning upph�vs eller ers�tts av ett beslut om en mindre ingripande �tg�rd, eller</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">5. om beslutet om frihetsinskr�nkning undanr�js utan att det beslutas om</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">ny handl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som p� grund av misstanke</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">om brott har varit anh�llen under minst 24 timmar i str�ck. Den som har<br/>utsatts f�r en s�dan frihetsinskr�nkning har ocks� r�tt till ers�ttning, om<br/>beslutet om anh�llande upph�vs efter avslag p� en h�ktningsframst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som s�gs i f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5 g�ller ocks� den som p� grund</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">av misstanke om brott under minst 24 timmar i str�ck har varit underkastad<br/>resef�rbud eller anm�lningsskyldighet, intagen f�r r�ttspsykiatrisk under-<br/>s�kning eller tagen i f�rvar av bef�lhavare p� fartyg eller luftfartyg.</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b> Best�mmelserna i 2 � till�mpas ocks� d� n�gon p� grund av en svensk<br/>myndighets efterlysning f�r brott eller beg�ran om anh�llande eller utl�m-</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1997/98:105 och prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277.</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 1998:714<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:714</b></p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">ning f�r brott har varit utsatt f�r ett motsvarande frihetsber�vande utom-<br/>lands.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b> Den som har avtj�nat f�ngelsestraff, sluten ungdomsv�rd eller f�r-<br/>vandlingsstraff f�r b�ter har r�tt till ers�ttning, om det efter �verklagande<br/>eller anlitande av s�rskilt r�ttsmedel meddelas frik�nnande dom eller d�ms<br/>ut en mindre ingripande p�f�ljd eller om den dom som har legat till grund<br/>f�r verkst�lligheten undanr�js utan beslut om ny handl�ggning. Detsamma<br/>g�ller den som efter beslut av domstol enligt 31 kap. 3 � brottsbalken har<br/>varit intagen f�r r�ttspsykiatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> Den som har varit ber�vad friheten till f�ljd av beslut vid myndig-<br/>hetsut�vning utan att ha r�tt till ers�ttning enligt 24 �� har r�tt till ers�tt-<br/>ning, om det st�r klart att beslutet vilade p� felaktiga grunder och d�rf�r var<br/>oriktigt.</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Den skadelidande har inte r�tt till ers�ttning enligt 25 ��, om den<br/>skadelidande sj�lv upps�tligen har f�ranlett �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den skadelidande har f�rs�kt undanr�ja bevis eller p� annat s�tt</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsv�ra sakens utredning, eller om den skadelidande vid misstanke om<br/>brott har f�rs�kt undandra sig f�runders�kning eller lagf�ring, l�mnas<br/>ers�ttning endast n�r det finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">Ers�ttning kan v�gras eller s�ttas ned, om den skadelidandes eget be-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">teende har f�ranlett beslutet om frihetsinskr�nkning eller om det med h�n-<br/>syn till �vriga omst�ndigheter �r osk�ligt att ers�ttning l�mnas. Ers�ttning<br/>f�r dock inte v�gras eller s�ttas ned enbart p� den grunden att misstanke om<br/>brott kvarst�r utan att skuldfr�gan �r klarlagd.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft21">Om tiden f�r frihetsinskr�nkning har avr�knats eller annars beaktats vid</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23">fastst�llande eller verkst�llighet av brottsp�f�ljd, kan ers�ttningen s�ttas ned<br/>efter vad som �r sk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Ers�ttning enligt 25 �� l�mnas f�r utgifter, f�rlorad arbetsf�rtj�nst,<br/>intr�ng i n�ringsverksamhet och lidande.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b> Den som �samkas personskada eller sakskada genom v�ld som ut�vas<br/>med st�d av 10 � eller 23 � f�rsta stycket f�rsta meningen polislagen<br/>(1984:387), 2 kap. 17 � uts�kningsbalken eller 57 � tullagen (1994:1550)<br/>har r�tt till ers�ttning, om den skadelidande inte har betett sig p� ett s�dant<br/>s�tt att det varit p�kallat att anv�nda v�ld mot hans eller hennes person eller<br/>egendom.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b> Anspr�k p� ers�ttning enligt denna lag f�r inte �verl�tas innan ers�tt-<br/>ningen blivit slutligt best�md.</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b> Om ers�ttning betalas enligt denna lag och den ers�ttningsber�tti-<br/>gade har r�tt till skadest�nd av n�gon annan, intr�der staten i motsvarande<br/>m�n i den ers�ttningsber�ttigades r�tt.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1998:714</b></p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 �</b> Den som har varit utsatt f�r en frihetsinskr�nkning p� grund av<br/>misstanke om brott och f�tt ers�ttning enligt denna lag �r skyldig att betala<br/>tillbaka det mottagna beloppet, om han eller hon senare d�ms f�r g�rningen<br/>och till f�ljd av domens inneh�ll inte skulle ha haft r�tt till ers�ttning vid en<br/>pr�vning enligt 2 � 3. �terbetalningsskyldigheten f�r j�mkas, om det finns<br/>s�rskilda sk�l.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999, d� lagen (1974:515) om</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ers�ttning vid frihetsinskr�nkning upph�r att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Den nya lagen till�mpas �ven i fr�ga om �tg�rder som har vidtagits f�re</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ikrafttr�dandet men inte har upph�rt f�re denna tidpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft33">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1998:714</b></p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft42">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Lag
om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra
tv�ngs�tg�rder;

utf�rdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Denna lag g�ller ers�ttning fr�n staten f�r skador som orsakas av
frihetsber�vanden och andra tv�ngs�tg�rder.

2 � Den som har varit h�ktad p� grund av misstanke om brott har r�tt till
ers�ttning,

1. om det meddelas frik�nnande dom, �talet avvisas eller avskrivs eller

f�runders�kningen avslutas utan att �tal v�cks,

2. om det f�r en viss del av brottsligheten meddelas frik�nnande dom,

�talet avvisas eller avskrivs eller f�runders�kningen avslutas utan att �tal
v�cks, och det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen inte skulle ha beslu-
tats endast f�r den �vriga brottsligheten,

3. om n�got brott i domen h�nf�rs till en mildare straffbest�mmelse och

det �r uppenbart att frihetsinskr�nkningen vid en s�dan bed�mning inte
skulle ha beslutats,

4. om beslutet om frihetsinskr�nkning efter �verklagande eller �verpr�v-

ning upph�vs eller ers�tts av ett beslut om en mindre ingripande �tg�rd, eller

5. om beslutet om frihetsinskr�nkning undanr�js utan att det beslutas om

ny handl�ggning.

Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller ocks� den som p� grund av misstanke

om brott har varit anh�llen under minst 24 timmar i str�ck. Den som har
utsatts f�r en s�dan frihetsinskr�nkning har ocks� r�tt till ers�ttning, om
beslutet om anh�llande upph�vs efter avslag p� en h�ktningsframst�llning.

Vad som s�gs i f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5 g�ller ocks� den som p� grund

av misstanke om brott under minst 24 timmar i str�ck har varit underkastad
resef�rbud eller anm�lningsskyldighet, intagen f�r r�ttspsykiatrisk under-
s�kning eller tagen i f�rvar av bef�lhavare p� fartyg eller luftfartyg.

3 � Best�mmelserna i 2 � till�mpas ocks� d� n�gon p� grund av en svensk
myndighets efterlysning f�r brott eller beg�ran om anh�llande eller utl�m-

1

Prop. 1997/98:105 och prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277.

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:714
Utkom fr�n trycket
den 30 juni 1998

background image

SFS 1998:714

2

ning f�r brott har varit utsatt f�r ett motsvarande frihetsber�vande utom-
lands.

4 � Den som har avtj�nat f�ngelsestraff, sluten ungdomsv�rd eller f�r-
vandlingsstraff f�r b�ter har r�tt till ers�ttning, om det efter �verklagande
eller anlitande av s�rskilt r�ttsmedel meddelas frik�nnande dom eller d�ms
ut en mindre ingripande p�f�ljd eller om den dom som har legat till grund
f�r verkst�lligheten undanr�js utan beslut om ny handl�ggning. Detsamma
g�ller den som efter beslut av domstol enligt 31 kap. 3 � brottsbalken har
varit intagen f�r r�ttspsykiatrisk v�rd.

5 � Den som har varit ber�vad friheten till f�ljd av beslut vid myndig-
hetsut�vning utan att ha r�tt till ers�ttning enligt 24 �� har r�tt till ers�tt-
ning, om det st�r klart att beslutet vilade p� felaktiga grunder och d�rf�r var
oriktigt.

6 � Den skadelidande har inte r�tt till ers�ttning enligt 25 ��, om den
skadelidande sj�lv upps�tligen har f�ranlett �tg�rden.

Om den skadelidande har f�rs�kt undanr�ja bevis eller p� annat s�tt

f�rsv�ra sakens utredning, eller om den skadelidande vid misstanke om
brott har f�rs�kt undandra sig f�runders�kning eller lagf�ring, l�mnas
ers�ttning endast n�r det finns synnerliga sk�l.

Ers�ttning kan v�gras eller s�ttas ned, om den skadelidandes eget be-

teende har f�ranlett beslutet om frihetsinskr�nkning eller om det med h�n-
syn till �vriga omst�ndigheter �r osk�ligt att ers�ttning l�mnas. Ers�ttning
f�r dock inte v�gras eller s�ttas ned enbart p� den grunden att misstanke om
brott kvarst�r utan att skuldfr�gan �r klarlagd.

Om tiden f�r frihetsinskr�nkning har avr�knats eller annars beaktats vid

fastst�llande eller verkst�llighet av brottsp�f�ljd, kan ers�ttningen s�ttas ned
efter vad som �r sk�ligt.

7 � Ers�ttning enligt 25 �� l�mnas f�r utgifter, f�rlorad arbetsf�rtj�nst,
intr�ng i n�ringsverksamhet och lidande.

8 � Den som �samkas personskada eller sakskada genom v�ld som ut�vas
med st�d av 10 � eller 23 � f�rsta stycket f�rsta meningen polislagen
(1984:387), 2 kap. 17 � uts�kningsbalken eller 57 � tullagen (1994:1550)
har r�tt till ers�ttning, om den skadelidande inte har betett sig p� ett s�dant
s�tt att det varit p�kallat att anv�nda v�ld mot hans eller hennes person eller
egendom.

9 � Anspr�k p� ers�ttning enligt denna lag f�r inte �verl�tas innan ers�tt-
ningen blivit slutligt best�md.

10 � Om ers�ttning betalas enligt denna lag och den ers�ttningsber�tti-
gade har r�tt till skadest�nd av n�gon annan, intr�der staten i motsvarande
m�n i den ers�ttningsber�ttigades r�tt.

background image

SFS 1998:714

3

11 � Den som har varit utsatt f�r en frihetsinskr�nkning p� grund av
misstanke om brott och f�tt ers�ttning enligt denna lag �r skyldig att betala
tillbaka det mottagna beloppet, om han eller hon senare d�ms f�r g�rningen
och till f�ljd av domens inneh�ll inte skulle ha haft r�tt till ers�ttning vid en
pr�vning enligt 2 � 3. �terbetalningsskyldigheten f�r j�mkas, om det finns
s�rskilda sk�l.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999, d� lagen (1974:515) om

ers�ttning vid frihetsinskr�nkning upph�r att g�lla.

2. Den nya lagen till�mpas �ven i fr�ga om �tg�rder som har vidtagits f�re

ikrafttr�dandet men inte har upph�rt f�re denna tidpunkt.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

SFS 1998:714

4

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.