SFS 2003:1168 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

031168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1998:714) om ersättning

vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder skall ha följande lydelse.

3 §

Bestämmelserna i 2 § tillämpas också då någon på grund av en svensk

myndighets efterlysning för brott eller begäran om anhållande, överläm-
nande eller utlämning för brott har varit utsatt för ett motsvarande frihetsbe-
rövande utomlands.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

SFS 2003:1168

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.