SFS 2000:1304 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder / SFS 2000:1304 Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
001304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning

vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder skall ha följande lydelse.

8 §

Den som åsamkas personskada eller sakskada genom våld som utövas

med stöd av 10 § eller 23 § första stycket första meningen polislagen
(1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller 6 kap. 2 och 10 §§ tullagen
(2000:1281) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig
på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes
person eller egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

SFS 2000:1304

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.