SFS 2005:106 Lag om statliga grupplivförsäkringar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar / SFS 2005:106 Lag om statliga grupplivförsäkringar
050106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statliga grupplivförsäkringar;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Bestämmelserna i 12 kap. 1�4 och 6�12 §§, 14 och 15 kap., 16 kap. 1�5 och
10 §§ samt 20 kap. 4, 10, 12 och 13 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104)
gäller för grupplivförsäkringar som meddelas av staten. Vid tillämpning av
14 och 15 kap. och i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses
varje försäkrad som försäkringstagare, om försäkringen gäller på hans liv.

Försäkringsvillkor, som i jämförelse med de i första stycket angivna be-

stämmelserna är till nackdel för den försäkrade eller hans rättsinnehavare, är
tillåtna om villkoren har godkänts av en central arbetstagarorganisation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas även på försäk-

ringar som har meddelats dessförinnan. Det som sägs i punkterna 6 och 7
övergångsbestämmelserna till försäkringsavtalslagen (2005:104) skall dock
tillämpas på motsvarande sätt. I fråga om försäkringsfall som har inträffat
före ikraftträdandet tillämpas äldre rätt.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:106

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt