SFS 2005:106 Lag om statliga grupplivförsäkringar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2005:106) om statliga grupplivförsäkringar / SFS 2005:106 Lag om statliga grupplivförsäkringar
050106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statliga grupplivförsäkringar;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Bestämmelserna i 12 kap. 1�4 och 6�12 §§, 14 och 15 kap., 16 kap. 1�5 och
10 §§ samt 20 kap. 4, 10, 12 och 13 §§ försäkringsavtalslagen (2005:104)
gäller för grupplivförsäkringar som meddelas av staten. Vid tillämpning av
14 och 15 kap. och i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses
varje försäkrad som försäkringstagare, om försäkringen gäller på hans liv.

Försäkringsvillkor, som i jämförelse med de i första stycket angivna be-

stämmelserna är till nackdel för den försäkrade eller hans rättsinnehavare, är
tillåtna om villkoren har godkänts av en central arbetstagarorganisation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas även på försäk-

ringar som har meddelats dessförinnan. Det som sägs i punkterna 6 och 7
övergångsbestämmelserna till försäkringsavtalslagen (2005:104) skall dock
tillämpas på motsvarande sätt. I fråga om försäkringsfall som har inträffat
före ikraftträdandet tillämpas äldre rätt.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:106

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.