SFS 2014:930 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna / SFS 2014:930 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
140930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från
de internationella oljeskadefonderna;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2005:253) om

ersättning från de internationella oljeskadefonderna ska ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om erkännande, verkställbarhet och verkställighet av en dom

mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond ska Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) eller rådets förordning
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års
Bryssel I-förordning) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där dessa
bestämmelser gäller.

Om en tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års

Bryssel I-förordning leder till att domen inte skulle erkännas, förklaras verk-
ställbar eller verkställas i Sverige, ska frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1
i 2003 års fondprotokoll.

6 §

3

När en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom enligt artikel 8

i 1992 års fondkonvention, tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap.
6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställbar-

het av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Om domen har med-
delats av en domstol i en stat där 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års
Bryssel I-förordning gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i
dessa förordningar och i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser
om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet
av vissa avgöranden.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2007:442.

3 Senaste lydelse 2007:442.

SFS 2014:930

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:930

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.