SFS 1982:254

820254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:254

Lag

Utkom från trycket

den 18 maj 1982

om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den

internationella oljeskadefonden;

uträrdad den I april 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1973 ; 1199) om ersätt­

ning från den internationella oljeskadefonden skall ha nedan angivna lydel­

se.

1

Bestämmelserna i artiklar na 1 - 13 av den i Bryssel den 18 december

1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för

ersättning av skada orsakad av förorening genom olja i dess lydelse enligt
det i Lon don den 19 november 1976 antagna ändringsprotokollet skall till
den del de ej uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes

förpliktelser och med iakttagande av vad som föreskrives i det följande,

gälla som sv ensk lag.

Konventionen har i angivna delar den lydelse som härvid fogad bilaga

utvisar.

Med f artygets dräktighet i artikel 1:5. konventionen avses dess dräktig­

het beräknad enligt reglerna i kungörelsen (1954:550) angående skepps­

mätning.

582

' Prop. 1981/82:87. TU 18 , rskr 176.

^ Senaste lydelse 1978:135.

¬

background image

f

Denna lag träder i kraft den 18 juli 1982.

SFS 1982:254

På regeringens vägnar

t

^

CARL AXEL PETRI

Måns Jacobsson

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.