SFS 1973:1199

731199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1199 Lag

Utkom från t rycket

eFsättiimg fråis den internationella oljeskadefonden;

den 11 j anuari 1974

utfärdad den 17 december 1973.

Kungl. Maj;t förordnar följande med riksdagen^

1 § Bestämmelserna i artiklarna 1�13 av den i Bryssel den 18 de­

cember 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en interna­

tionell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

skall, till den del de ej uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas
inbördes förpliktelser och med iakttagande av vad som föreskrives i det
följande, gälla som svensk lag.

Konventionen har i angivna delar den lydelse som härvid fogad bi­

laga utvisar.

2 § Belopp som fonden betalat i ersättning enligt artikel 4 eller som
gottgörelse enligt artikel 5 får fonden återkräva av person som avses i
4 § fjärde stycket lagen (1973: 1198) om ansvarighet f�r oljeskada till
sjöss endast under de förutsättningar som anges i nämnda lagrum. I öv­

rigt får fonden återkräva sålunda utgivet belopp av annan än fartygs­
ägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 §

första stycket lagen (1927: 77) om för säkringsavtal.

3 § Talan om ersättning för skada genom förorening, som enligt ar­

tikel 7 första eller tredje stycket får upptagas i Sverige, väckes vid dom­

stol som enligt 18 § lagen (1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada til!

sjöss är behörig upptaga talan mot fartygets ägare i anledning av samma
olycka.

4 § I fråga om underrättelse som avses i artikel 7 sjätte stycket skall

bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken angående kun­

görande av rättegång äga motsvarande tillämpning.

5 § I fråga om verkställighet enligt artikel 8 av dom i mål om ersätt­

ning för skada genom förorening äger 19 § lagen (1973: 1198) om an­

svarighet för oljeskada till sjöss mots varande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(J ustitiedep airtementet)

2480

1 Prop. 1973: 140, LU 4 0, rskr 398.

.14

¬

background image

SFS 1973:5199

Bilaga

Artiklarna 1 �13 av den internationella konventionen om upprätt andet av en
internationell fond för ersättning av skad a orsakad av förorening genom o lja'

' Artiklarna 14�48 finns intagna i prop. 1973; 140 s. 264�295.

2481

156-SFS 1973

¬

background image

SFS 1973:1199

International Convention on the Establishment

of an International Fund for Compensation for

Oil Pollution Damage

(Supplementary to the International Con­

vention on Civil Liability for Oil Pollution

Damage, 1969)

The States Parties to the present Con­

vention,

Being parties to the International Con­

vention on Civil Liability for Oil Pollution

Damage, adopted at Brussels on 29 Novem­

ber 1969,

Conscious of the dangers of pollution

posed by the world-wide maritime carriage

of oil in bulk.

Convinced of the need to ensure that

adequate compensation is available to per­

sons who suffer damage caused by pollution

resulting from the escape or discharge of

oil from ships.

Considering that the International Con­

vention of 29 November 1969, on Civil

Liability for Oil Pollution Damage, by pro­

viding a régime for compensation for pollu­

tion damage in Contracting States and for

the costs of measures, wherever taken, to

prevent or minimize such damage, repre­

sents a considerable progress towards the

achievement of th is aim.

Considering however that this régime

does not afford full compensation for vic­

tims of oil pollution damage in all cases

while it imposes an additional financial

Convention internationale portant création

d'un fonds international d'indemnisation pour

les dommages dus å la pollution par les hyd-

rocarbures

(destinée å compléter la Convention interna­

tionale de 1969 sur la responsabilité civile

pour les dommages dus å la pollution par

les hydrocarbures)

Les Etats parties å la présente Convention,

Egalement parties å la Convention inter­

nationale sur la responsabilité civile pour les

dommages dus å la pollution par les hydro­

carbures adoptée å Bruxelles le 29 novembre

1969,

Conscients des risques de pollution que

crée le transport maritime international des

hydrocarbures en vrac,

Convaincus de la nécessité d'assurer une

indemnisation équitable des personnes qui

ont subi des dommages résultant d'lme

pollution due å des fuites ou rejets d'hydro-

carbures proven ant de navires,

Considérant que la Convention interna­

tionale du 29 novembre 1969 sur la respon­

sabilité civile pour les dommages dus ä la

pollution par les hydrocarbures constitue

un progres considérable dans cette voie en

établissant un régime d'indemnisation pour

ces dommages dans les Etats contractants

ainsi q ue pour les frais des mesures préven-

tives, qu'elles soient prises sur le territoire

de ces Etats ou en dehors de ce territoire,

pour éviter ou limiter ces dommages,

Considérant toutefois que ce régime, tout

en imposant au propriétaire du navire une

obligation financiére supplémentaire, n'ac-

corde pas dans tous les cas une indcmnisa-

2482

¬

background image

SFS 1973: 1199

(�versättning)

Internationell konvention om upprättandet av

en internationell fond för ersättning av skada

orsakad av förorening genom olja

(utgörande tillägg till 1969 års internatio­

nella konvention om ansvarighet för skada

orsakad av förorening genom olja)'

De fördragsslutande staterna,

vilka har tillträtt den internationella kon­

ventionen om ansvarighet för skada orsakad

av förorening genom olja, som antogs i

Bryssel den 29 november 1969,

vilka är medvetna om de risker för för­

orening som har uppstått genom den världs­

omspännande transporten till sjöss av olja

som last i bulk,

vilka är övertygade om nödvändigheten

att säkerställa att skälig ersättning kan be­

redas dem som tillfogas skada genom för­

orening vilken orsakats av att olja läckt ut

eller tömts ut från fartyg,

vilka anser att den internationella kon­

ventionen av den 29 november 1969 om

ansvarighet för skada orsakad av förorening

genom olja innebär ett avsevärt framsteg

genom a tt den skapat ett system för ersätt­

ning av skada genom förorening i de för­

dragsslutande staterna och för kostnader

för åtgärder for att förhindra eller begränsa

sådan skada, oavsett var sådana åtgärder

vidtagits,

vilka emellertid anser att detta system

icke alltid bereder full ersättning åt dem

som lidit skada orsakad av förorening ge­

nom olja medan det däremot lägger en ökad

' Texten till 1969 år s konvention finns intagen i

prop. 1973: 140 sid. 201�232.

24 83

¬

background image

SFS 1973: 1199

burden on shipowners,

Considering further that the economic

consequences of oil pollution damage re­

sulting from the escape or discharge of oil

carried in bulk at sea by ships should not

exclusively be borne by the shipping in­

dustry but should in part be borne by the

oil cargo interests,

Convinced of the need to elaborate a

compensation and indemnification system

supplementary to the International Con­

vention on Civil Liability for Oil Pollution

Damage with a view to ensuring that full

compensation will be available to victims

of oil pollution incidents and that the ship­

owners are at the same time given relief in

respect of the additional financial burdens

imposed on them by the said Conventio n,

Taking note of the Resolution on the

Establishment of an International Compen­

sation Fund for Oil Pollution Damage

which was adopted on 29 November 1969

by the International Legal Conference on

Marine Pollution Damage,

Have agreed as follows;

tion satisfaisante aux victimes de dommages

dus å la pollution par les hydrocarbures,,

Considérant en outre que les conséquen-

ces économiques des dommages par pollu­

tion resultan t des fuites ou de rejets d'hydro-

carbures transportés en vrac par voie mari­

time ne devraient pas étre supportées exclu-

sivement par les propriétaires des navires,

mais devraient I'etre en partie par ceux qui

ont des intérets financiers dans le transport

des hydrocarbures,

Convaincus de la nécessité d'instituer un

systeme d'indemnisation complétant celui de

la Convention intemationale sur la respon-

sabilité civile pour les dommages dus å la

pollution par les hydrocarbures, en vue d'as-

surer une indemnisation satisfaisante aux

victimes des dommages par pollution et

d'exi"« rer en meme temps le propriétaire

de navire de I'obligation financiere supplé-

mentaire que lui impose ladite Convention,

Prenant acte de la résolution sur la crea­

tion d'un Ponds international d'indemnisa­

tion pour les dommages causés par la pol­

lution par les hydrocarbures, adoptée le 29

novembre 1969 par la Conference juridique

intemationale sur les dommages dus ä la

pollution des eaux de la mer,

Sont convenus des dispositions suivantes ;

General Provisions

Article 1

For the purposes of this Convention �

L "Liability Convention" means the In­

ternational Convention on Civil Liability

for Oil Pollution Damage, adopted at

Bmssels on 29 November 1969.

2. "Ship", "Person", "Owner", "Oil",

"Pollution Damage", "Preventive Mea­

sures', "Incident" and "Organization", have

the same meaning as in Article I of the

Liability Convention, provided however

that, for the purposes of these terms, "oil"

shall be confined to persistent hydrocarbon

mineral oils.

Dispositions generates

Article premier

Au sens de la présente Convention,

1. « La Convention sur la responsabilité »

signifie la Convention intemationale sur la

responsabilité civile pour les dommages dus

å la pollution par les hydrocarbures, adoptee

å Bmxelles le 29 novembre 1969.

2. Les termes « navire », « personne »,

« propriétaire », « hydrocarbures », « dom-

mage par pollution », « mesure de sauve-

garde », «événement » et « Organisation »,

s'interpretent conformément å Particle pre­

mier de la Convention sur la responsabilité.

étant toutefois entendu que chaque fois que

ces termes se rapportcnt å la notion d'hydro-

carbures, le terme « hydrocarbures » désigne

cxclusivement des hydrocarbures minéraux

persistants.

2484

¬

background image

SFS 1973: 1199

ekonomisk börda på fartygsägarna,

vilka därjämte anser att de ekonomiska

i

följderna av skada orsakad av förorening

genom olja som läckt ut eller tömts ut under

transport till sjöss i bulk ej bör uteslutande

bäras av sjöfartsnäringen utan bör delvis

bäras av oljelastintressenterna,

vilka är övertygade om behovet av att

upprätta ett ersättningssystem som tillägg

till den internationella konventionen om an­

svarighet för skada orsakad av förorening

genom olja i syfte att säkerställa att full er­

sättning kan beredas dem som lidit skada

på grund av förorening genom olja och att

samtidigt befria fartygsägama från de öka­

de ekonomiska förpliktelser som de ålagts

genom nämnda konvention,

vilka beaktar den resolution om upprät­

tandet av en internationell fond för ersätt­

ning av ska da orsakad av förorening genom

olja vilken antog s den 29 november 1969 av

den internationella juridiska konferensen

rörande skador orsakade av förorening till

havs,

har överenskommit om följande:

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention förstås med

1. "Ansvarighetskonventionen": den in­

ternationella konventionen om ansvarighet

för skada orsakad av förorening genom

olja, som antogs i Bryssel den 29 novem­

ber 1969.

2. "Fartyg", "person", "ägare", "olja",

"skada genom förorening", "förebyggande

åtgärder", "olycka" och "organisation"

detsamma som anges i artikel I i ansvarig­

hetskonventionen, dock att "olja", där detta

uttryck förekommer i dessa definitioner, en­

dast avser beständiga mineraloljor som in­

nehåller kolväte.

2485

¬

background image

SFS 1973: 1199

3. "Contributing Oil" means crude oil

and fuel oil as defined in sub-paragraphs

(a) and (b) below:

(a) "Crude Oil' means any liquid hydro­

carbon mixture occurring naturally in the

earth whether or not treated to render it

suitable for transportation. It also includes

crude oils from which certain distillate

fractions have been removed (sometimes

referred to as "topped crudes") or to which

certain distillate fractions have been added

(sometimes referred to as "spiked" or "re­

constituted" crudes).

(b) "Fuel Oil" means heavy distillates or

residues from crude oil or blends of such

materials intended for use as a fuel for the

production of heat or power of a quality

equivalent to the "American Society for

Testing and Materials' Specification for

Number Four Fuel Oil (Designation D

396-69)", or heavier.

4. "Franc" means the unit referred to in

Article V, pa ragraph 9 of the Liability Con­

vention.

5. "Ship's tonnage" has the same mean­

ing as in Article V, paragraph 10, of the

Liability Convention.

6. "Ton", in relation to oil, means a

metric ton.

7. "Guarantor" means any person pro­

viding insurance or other financial security

to cover an owner's liability in pursuance

of Article VII, paragraph 1, of the Lia­

bility Convention.

8. "Terminal installation" means any site

for the storage of oil in bulk which is ca­

pable of receiving oil from waterborne

transportation, including any facility situ­

ated off-shore and linked to such site.

9. Where an incident consists of a series

of occurrences, it shall be treated as having

occurred on the date of the first such oc­

currence.

Article 2

1. An International Fund for compen­

sation for pollution damage, to be named

3. Par «hydrocarbures donnant lieu å

contribution » on entend le « pétrole brut»

et le « fuel-oil », la définition de ces termes

étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-

dessous :

a) « Pétrole brut » signifie tout mélange

liquide d'hydrocarbures provenant du sol,

soit å l'état naturel, soit traité pour per-

mettre son transport. Cette définition

englobe les pétroles bruts débarrassés de

certains distillats (parfois qualifiés de « bruts

ététés») et ceux atixquels ont été ajoutés

certains distillats (quelquefois coimus sous

le nom de bruts «fluxés » ou «reconsti-

tués »).

b) « Fuel-oil » désigne les distillats lourds

ou résidus de pétrole brut ou mélanges de

ces produits destinés ä étre utilisés comme

carbmrants pour la production de chaleur

ou d'énergie, d'une qualité équivalente å

« la spécificatio n applicable au fuel numéro

quatre (désignation D 396�69) de 1' 'Ameri­

can Society for Testing and Materials' » ou

plus lourds que ce fuel.

4. Par « franc » on entend Tunité visée ä

Particle V, paragraphe 9, de la Convention

sur la responsabilité.

5. « Jauge du navire » s'interprete con-

formément å Particle V, paragraphe 10, de

la Convention sur la responsabilité.

6. « Tonne », s'appliquant aux hydrocar­

bures, signifie tonne métrique.

7. « Garan t » signifie toute personne qui

fournit une assurance ou autre garantie

financiére pour couvrir la responsabilité du

propriétaire du navire en vertu de Particle

VII, paragraphe 1, de la Convention sur la
responsabilité.

8. Par « installation terminale » on entend

tout emplacement de stockage d'hydrocar­

bures en vrac permettant la réception d'hy­

drocarbures transportés par vole d'eau,

y compris toute installation située au large
et reliée ä cet emplacement.

9. Lorsqu'un événement consiste en une

succession de faits, on considére qu'il est

survenu å la date du premier de ces faits.

Artide 2

1. Il est c onstitué, par la présentc Conven­

tion, un « Fonds international d'indcmnisa-

2486

¬

background image

3. "Avgiftspliktig olja"; råolja och eld­

ningsolja i enlighet med definitionerna un­

der (a) och (b) nedan:

8. "Terminal": anläggning för lagring av

olja i bulk där olja som transporterats sjö-

ledes kan tas emot, däri inbegripet varje

anordning som icke är landbaserad och som

är förenad med sådan anläggning.

9. Består en olycka av en serie händelser,

skall den anses ha inträffat vid tidpunkten

för den första av dessa händelser.

Artikel 2

I. Härmed upprättas en internationell

fond för ersättning av skada genom för-

SFS 1973:1199

i

i'

1

(a) "Råolja" varje flytande kolvätebland­

ning som förekommer i naturligt tillstånd i

jorden, oberoende av om den är behandlad

för att bli tjänlig för transport. Uttrycket

inbegriper också råoljor från vilka vissa

destillationsprodukter har avlägsnats (ibland

benämnda "topped crudes") eller till vilka

har tillsatts vissa destillationsprodukter

(ibland benämnda "spiked crudes" eller

⬢'reconstituted crudes").

(b) "Eldningsolja" tunga destillat eller

rester av råolja eller blandningar av sådana

produkter, som är avsedda för användning

som bränsle för framställning av värme el­

ler kraft och som är av en kvalitet som

motsvarar den som av American Society

for Testing and Materials betecknas eld­

ningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller

tjockare.

4. "Franc": den enhet som avses i artikel

V nionde stycket i ansvarighetskonventio­

nen.

5. "Fartygets dräktighet": detsamma som

anges i artikel V tionde stycket i ansvarig­

hetskonventionen.

6. "Ton": när uttrycket avser olja, ton

enligt metersystemet.

7. "Garant": den som meddelar förs'äk-

ring eller ställer annan ekonomisk säkerhet

för att täcka ägarens ansvarighet enligt arti­

kel VII första stycket i ansvarighetskonven­

tionen.

r-

i .".

b-'
t,

2487

¬

background image

SFS 1973: 1199

"The International Oil Pollution Compen­
sation Fund" and hereinafter referred to as
"The Fund", is hereby established with the

following aims;

(a) to provide compensation for pollu­

tion damage to the extent that the protec­
tion afforded by the Liability Convention

is inadequate;

(b) to give relief to shipowners in respect

of the additional Fnancial burden imposed
on them by the Liability Convention, such

relief being subject to conditions designed

to ensure compliance with safety at sea and

other conventions;

(c) to give effect to the related purposes

set out in this Convention.

2. The Fund shall in each Contracting

State be recognized as a legal person ca­

pable under the laws of that State of as­

suming rights and obligations and of being
a party in legal proceedings before the

courts of that State. Each Contracting

State shall recognize the Director of the

Fund (hereinafter referred to as "The Di­
rector") as the legal representative of the
Fund.

Article 3

This Convention shall apply:

1. With regard to compensation accord­

ing to Article 4, exclusively to pollution

damage caused on the territory including

the territorial sea of a Contracting State,

and to preventive measures taken to pre­

vent or minimize such damage;

2. With regard to indemnification of

shipowners and their guarantors according

to Article 5, exclusively in respect of pol­

lution damage caused on the territory, in­
cluding the territorial sea, of a State party
to the Liability Convention by a ship reg­

istered in or flying the flag of a Con­

tracting State and in respect of preventive
measures taken to prevent or minimize such
damage.

tion des dommages dus ä la pollution par
les hydrocarbures », ci-aprés dénommé « Le

Fonds ».11 est établi aux fins suivantes :

a) assurer une indemnisation pour les

dommages par pollution dans la mesure
oh la protection qui découle de la Conven­

tion sur la responsabilité est insuffisante;

b) exonérer le propriétaire du navire de

I'obligation financiére supplémentaire que
lui impose la Convention sur la responsabili­

té, cette exoneration étant soumise å des

conditions visant å garantir le respect des

conventions sur la sécurité maritime et

autres conventions;

c) atteindre les objectifs connexes prévus

par la présente Convention.

2. Dans chaque Btat contractant, le

Fonds est reconnu comme une personne

juridique pouvant, en vertu de la législa-

tion de cet Btat, assumer des droits et obli­
gations et etre partie å toute action engagée

auprés des tribunaux dudit Btat. Chaque
Btat contractant doit reconnaitre I'Admi-

nistrateur du Fonds (ci-aprés dénommé

r« Administrateur ») comme le représentant

légal du Fonds.

Artide 3

La présente Convention s'applique :

1. en ce qui conceme I'indemnisation

visée å I'article 4, aux seuls dommages par

pollution survenus sur le territoire d'un Btat

contractant, y compris sa mer territoriale,

et aux mesures de sauvegarde destinées å

prévenir ou ä limiter ces dommages;

2. en ce qui concerne la prise en charge

financiére des propriétaires de navires et de
leurs garants, prévue å I'article 5, aux seuls
dommages par pollution causés sur le ter­
ritoire d'un Btat partie å la Convention sur

la responsabilité, y compris sa mer territo­
riale, par un navire immatriculé dans un
Btat contractant ou battant pavilion de cet

Btat, et aux mesures de sauvegarde destinées

å prévenir ou å limiter ces dommages.

2488

¬

background image

SFS 1973: 1199

orening. Fonden skall kallas Internationella

fonden för ersättning av skada orsakad av

⬢'SJ

förorening genom olja, i det följande be-

i

nämnd "fonden". Den har följande ända-

'

mål;

(a) att bereda ersättning för skada genom

förorening i den mån det skydd som ges

enligt ansvarighetskonventionen är otillräck­

ligt;

(b) at t befria fartygsägama från de ökade

ekonomiska förpliktelser som de ålagts ge­

nom ansvarighetskonventionen; denna be­

frielse skall vara beroende av villkor som

uppställts för att säkerställa efterlevnaden

av konventioner rörande säkerheten till sjöss
och andra konventioner;

(c) att förverldiga därmed sammanhäng­

ande målsättningar som anges i denna kon­

vention.

2. Fonden skall i fördragsslutande stat

erkännas som juridisk person med behörig­

het enligt lagen i den staten att förvärva

I

rättigheter och åtaga sig skyldigheter samt

j

att vara part i rättegång inför dorastol i

'

denna stat. Fördragsslutande stat skall er­

känna fondens direktör (i det följande be­

nämnd "direktören") som ställföreträdare

för fonden.

Artikel 3

1. I fråga om ersättning enligt artikel 4 är

denna konvention tillämplig endast på ska­

da genom föro rening som uppkommit inom

fördragsslutande stats område, däri inbe­

gripet dess territorialvatten, och på före­

byggande åtgärder som vidtagits för att för­

hindra eller begränsa sådan skada.

2. I fråga om gottgörelse till fartygsägare

och deras garanter enligt artikel 5 är kon­

ventionen tillämplig endast på skada ge­

nom förorening, vilken uppkommit inom

sådan stats område som tillträtt ansvarig­

hetskonventionen, däri inbegripet dess ter­

ritorialvatten, och orsakats av ett fartyg

som är registrerat i fördragsslutande stat

eller som för sådan stats flagga, samt på

'

förebyggande å tgärder som vidtagits för att

förhindra eller begränsa sådan skada.

i

2489

¬

background image

SFS 1973: 1199

Compensation and indemnification

Article 4

1. For the purpose of fulfilling its func­

tion under Article 2, paragraph 1(a), the
Fund shall pay compensation to any per­

son suffering pollution damage if such per­
son has been imable to obtain full and
adequate compensation for the damage

under the terms of the Liability Conven­

tion,

(a) because no liability for the damage

arises under the Liability Convention;

(b) because the owner liable for the dam­

age under the Liability Convention is fi­

nancially incapable of meeting his obliga­
tions in full and any financial security that
may be provided under Article VII of that

Convention does not cover or is instifficient

to satisfy the claims for compensation for
the damage; an owner being treated as fi­
nancially incapable of meeting his obliga­
tions and a financial security being treated

as insufficient if the person suffering the
damage has been unable to obtain full satis­

faction of the amount of compensation due
under the Liability Convention after having
taken all reasonable steps to pursue the
legal remedies available to him;

(c) because the damage exceeds the

owner's liability under the Liability Con­

vention as limited pursuant to Article V,

paragraph 1, of that Convention or under

the terms of any other international Con­

vention in force or open for signature, rati­

fication or accession at the date of this
Convention.

Expenses reasonably incurred or sacrifices

reasonably made by the owner voluntarily

to prevent or minimize pollution damage

shall be treated as pollution damage for the

purposes of this Article.

2. The Fund shall incur no obligation

under the preceding paragraph if:

(a) it proves that the pollution damage

Indemnisation et prise en charge financiere

Article 4

1. Pour s'acquitter des fonctions prevues

å Particle 2, paragraphe 1 a), le Fonds est
tenu d'indemniser toute personne ayant subi
un dommage par pollution si cette personne
n'a pas été en mesure d'obtenir une répara-
tion équitablc des dommages sur la base de

la Convention sur la responsabilité pour

I'une des raisons suivantes :

a) la Convention sur la responsabilité ne

prévoit aucune responsabilité pour les dom­
mages en question;

b) le propriétaire responsable aux termes

de la Convention sur la responsabilité est
incapable, pour des raisons financiéres, de
s'acquitter pleinement de ses obhgations et

toute garantie financiere qui a pu étre

souscrite en application de Particle VII de
ladite Convention ne couvre pas les dom­

mages en question ou ne suffit pas pour

satisfaire les demandes de réparation de

ces dommages. Le propriétaire est considéré

comme incapable, pour des raisons finan­
ciéres, de s'acquitter de ses obligations et la

garantie est considérée comme insuffisante,
si la victime du dommage par pollution,
apres avoir pris toutes les mesures raison-

nables en vue d'exercer les recours qui lui

sont ouverts, n'a pu obtenir intégralement le
montant des indemnités qui lui sont dues

aux termes de la Convention sur la respon­
sabilité;

c) les dommages excédent la responsabilité

du propriétaire telle qu'elle est limitée aux

termes de Particle V, paragraphe 1, de la

Convention sur la responsabilité ou aux

termes de toute autre convention ouverte å
la signature, ratification ou adhésion, å la

date de la présente Convention.

Aux fins du présent artide, les dépenses

encourues et les sacrifices consentis volon-

tairement par le propriétaire pour éviter ou
réduire une pollution sont considérés, pour

autant qu'ils soient raisonnables, comme des

dommages par pollution.

2. Le Fonds est exonéré de toute obliga­

tion aux termes du paragraphe précédent
dans les cas suivants :

a) s'il prouve que le dommage par pollu-

2490

¬

background image

SFS 1973: 1199

Ersättning och gottgörelse

Artikel 4

1. För att fullgöra sin uppgift enligt ar­

tikel 2 första stycket (a) skall fonden utge

ersättning till envar som lidit skada genom

förorening, om denne icke har kunnat få

full ersättning för skadan enligt ansvarig-

j

hetskonventionen

| ?

(a) på grund av att det icke föreligger

någon ansvarighet för skadan enligt ansva­

righetskonventionen;

(b) på grund av att den ägare som är

ansvarig för skadan enligt ansvarighets­

konventionen icke kan tillfullo infria sina

ekonomiska förpl iktelser och att ekonomisk

säkerhet, som kan ha ställts enligt artikel

VII i nämnda konvention, icke gäller för

skadan eller icke räcker till för att tillgodo­

se ersättningsanspråken; ägaren skall anses

ekonomiskt ur stånd att infria sina förplik­

telser och ekonomisk säkerhet skall anses

otillräcklig om den skadelidande, sedan han

vidtagit alla skäliga åtgärder för att utnyttja

de rättsliga medel som är tillgängliga för

honom, icke har kunnat få ut hela det er­

sättningsbelopp som han har rätt till enligt

ansvarighetskonventionen;

(c) på grund av att skadan överstiger äga­

rens ansvarighet sådan denna begränsats en­

ligt artikel V första stycket i ansvarighets­

konventionen eller enligt annan internatio­

nell konvention, som är i kraft eller är öp­

pen för undertecknande, ratifikation eller

anslutning den dag denna konvention är

dagtecknad.

Skäliga utgifter och förluster som äga­

ren frivilligt ådragit sig för att förhindra

eller begränsa skada genom förorening

skall vid tillämpningen av denna artikel an­

ses som skada genom förorening.

2. Fonden är ej ansvarig enligt föregåen­

de stycke om

(a) den visar att skadan genom förore-

';!

jif

1)1

⬢ 1

2491

¬

background image

SFS 1973: 1199

resulted from an act of war, hostilities, civil

war or insurrection or was caused by oil

which has escaped or been discharged from

a warship or other ship owned or operated

by a State and used, at the time of the in­

cident, only on Government non-commer­

cial service; or

(b) the claimant cannot prove that the

damage resulted from an incident involving
one or more ships.

3. If the Fund proves that the pollution

damage resulted wholly or partially either

from an act or omission done with in tent to

cause damage by the person who suffered

the damage or from the negligence of that

person, t he Fund may be exonerated whol­

ly or partially from its obligation to pay

compensation to such person provided,

however, that there shall be no such ex­

oneration with regard to such preventive

measures which are compensated under

paragraph 1. The Fund shall in any event

be exonerated to the extent that the ship­

owner may have been exonerated under Ar­

ticle I II, paragraph 3, of the Liability Con­

vention.

4. (a) Except as otherwise provided in

subparagraph (b) of this paragraph, the

aggregate a mount of compensation payable

by the Fund under this Article shall in re­

spect of any one incident be limited, so that

the total sum of that amount and the

amount of compensation actually paid un­

der the Liability Convention for pollution

damage caused in the territory of the Con­

tracting States, including any sums in re­

spect of which the Fund is under an obliga­

tion to indemnify the owner pursuant to

Article 5, paragraph 1, of this Convention,

shall not exceed 450 million francs.

(b) The aggregate amount of compensa­

tion payable by the Fund under this Ar­

ticle fo r pollution damage resulting from a

natural phenomenon of an exceptional, in­

evitable and irresistible character shall not

exceed 450 million francs.

5. Where the amount of established

claims against the Fund exceeds the aggre­

gate amount of compensation payable under

tion résulte d'un acte de guerre, d'hostilites,

d'une guerre civile ou d'une insurrection ou

qu'il est du å des fuites ou rejets d'hydro-

carbures provenant d'un navire de guerre

ou d'un autre navire appartenant å un Etat

ou exploité par lui et affecté exclusivement,

au moment de Tévénement, å un service non

commercial d'Etat, ou

b) si le demandeur ne pent pas prouver

que le dommage est du å un événement

mettant en cause un ou plusieurs navires.

3. Si le Fonds prouve que le dommage

par pollution résulte, en totalité ou en partie,

soit du fait que la personne qui I'a subi a

agi ou omis d'agir dans I'intention de causer

un dommage, soit de la négligence de cette

personne, le Fonds pent étre exonéré de tout

ou partie de son obligation d'indemniser

ladite personne sauf en ce qui concerne les

mesures préventives visées au paragraphe 1.

Le Fonds est, de toute maniére, exonéré

dans la mesure oh le propriétaire a pu

rétre aux termes de I'article III, paragraphe

3, de la Convention sur la responsabilité.

4. a) Sauf dispositions contraires de 1'alinéa

b) du présent paragraphe, le montant total

des indemnités que le Fonds doit verser

pour un événement déterminé en vertu du

présent artide est limité de maniére que la

somme de ce montant et du montant des

indemnités effectivement versées, en vertu

de la Convention sur la responsabilité, pour

réparer des dommages par pollution sur-

venus sur le territoire des Etats contractants,

y compris toute prise en charge financiére

dont le Fonds devra accorder le bénéfice

au propriétaire en application de I'article 5,

paragraphe 1, de la présente Convention,

n'excede pas 450 millions de francs.

b) Le montant total des indemnités que

le Fonds doit verser en vertu du présent

artide pour des dommages par pollution

résultant d'un phénoméne naturel de carac-

tére exceptionnel, inévitable et irrésistible,

ne pent excéder 450 millions de francs.

5. Si le montant des demandes établies

contre le Fonds excéde le montant total des

indemnités que le Fonds doit verser en vertu

2492

¬

background image

SFS 1973: !199

fling orsakades av krigshandling, fientlighe­

ter, inbördeskrig eller uppror eller orsaka­

des av olja, som läckt ut eller tömts ut från

krigsfartyg eller annat fartyg, vilket äges

eller brukas av en stat och vid tidpunkten

för olyckan användes endast i statlig verk­

samhet för annat ändamål än affärsdrift;

eller

.(b) den som gör anspråk på ersättning

icke kan visa att skadan orsakades av en

olycka som berör ett eller flera fartyg.

3. Visar fonden att skadan genom förore­

ning helt eller delvis orsakades genom upp­

såtlig h andling eller uppsåtlig underlåtenhet

av den skadelidande eller av vårdslöshet av

denne, kan fonden befrias helt eller delvis

från sin skyldighet att betala ersättning till

denne. Sådan befrielse skall dock ej äga rum

i fråga om sådana förebyggande åtgärder

som avses i förs ta stycket. Fonden skall un­

der alla förhållanden vara befriad från an­

svarighet i den utsträckning som fartygsäga­

ren kan ha varit befriad från ansvarighet

enligt artikel III tredje stycket i ansvarig­

hetskonventionen.

= !i

ti?
t'
B

f C

I

4. (a) Om ej annat föreskrivs under (b) i

detta stycke, är det sammanlagda ersätt­

ningsbelopp som fonden skall utge enligt

denna a rtikel för en och samma olycka be­

gränsat så att summan av nämnda belopp

och det ersättningsbelopp, som faktiskt be­

talats enligt ansvarighetskonventionen för

skada genom förorening som uppkommit

inom fördragsslutande stats område, inbe­

gripet varje belopp som fonden är skyldig

att gottgöra ägaren enligt artikel 5 första

stycket i denna konventjon, icke får översti­

ga 450 miljoner francs.

i!;:

(b) Det sammanlagda ersättningsbelopp

som får betalas av fonden enligt denna arti­

kel för skada genom förorening, som orsa­

kats av en naturhändelse av osedvanlig ka­

raktär vilken icke kunnat undvikas och vars

följder icke kunnat förhindras, får icke över­

stiga 450 miljoner francs.

5. Om summan av styrkta fordringar mot

fonden överstiger det högsta ersättningsbe­

lopp som får betalas enligt fjärde stycket.

(ii

Si

2493

'i;:

¬

background image

SFS 1973:1199

paragraph 4, the amount available shall be

distributed in such a maimer that the pro­

portion between any established claim and

the amount of compensation actually re­

covered by the claimant under the Liability

Convention and this Convention shall be

the same for all claimants.

6. The Assembly of the Fund (herein­

after referred to as "the Assembly") may,

having regard to the experience of incidents

which have occurred and in particular the

amount of damage resulting therefrom and

to changes in the monetary values, decide

that the amount of 450 million francs re­

ferred to in paragraph 4, sub-paragraphs

(a) and (b), shall be changed; provided,

however, that this amount shall in no case

exceed 900 million fran cs or be lower than

450 million francs. The changed amount

shall apply to incidents which occur after

the date of the decision effecting the change.

7. The Fund shall, at the request of a

Contracting State, use its good offices as

necessary to assist that State to secure

promptly such personnel, material and ser­

vices as are necessary to enable the State to

take measures to prevent or mitigate pollu­

tion damage arising from an incident in

respect of which the Fund may be called

upon to pay compensation under this Con­

vention.

8. The Fund may on conditions to be

laid down in the Internal Regulations pro­

vide credit facilities with a view to the tak­

ing of preventive measures against pollu­

tion damage arising from a particular in­

cident in respect of which the Fund may be

called upon to pay compensation under this

Convention.

du paragraphe 4, le montant disponible au

titre de la Convention sur la responsabilité

et de la présente Convention est réparti au

marc le franc entre les demandeurs sur la

base des créances établies.

6. L'Assemblée du Fonds (ci-aprés dénom-

mée « TAssemblée ») peut décider, compte

tenu de Texpérience acquise lors d'événe-

ments antérieurs et en particulier du mon­

tant des dommages qui en ont résulté ainsi

que des fluctuations monétaires, de modifier

le montant de 450 millions d e francs prévu

aux alinéas a) et b) du paragraphe 4, sous

réserve toutefois que ce montant ne soit en

aucun cas supérieur å 900 millions de francs

ou inférieur ä 450 millions de francs. Le

montant révisé sera applicable aux événe-

ments survenus apres la date ä laquelle a

été prise la decision portant modification du

montant initial.

7. A la demande d'un Etat contractant,

le Fonds met ses services å la disposition de

cet Etat dans la mesure ou ils sont néces-

saires pour I'aider å disposer rapidement du

personnel, du matériel et des services dont

il a besoin pour prendre des mesures visant

å prévenir ou å limiter un dommage par

pollution résultant d'un événement pour

lequel le Fonds peut étre appelé å verser

des indemnités en vertu de la présente Con­

vention.

8. Le Fonds peut, dans des conditions qui

devront etre précisées dans le réglement

intérieur, accorder des facilités de paiement

pour permettre de prendre des mesures pré-

ventives co ntre les dommages par pollution

résultant d'un événement pour lequel le

Fonds peut étre appelé å verser des indem­

nités en vertu de la présente Convention.

Artide 5

1. For the purpose of fulfilling its func­

tion under Artide 2, paragraph 1 (b), the

Fund shall indemnify the owner and his

guarantor for that portion of the aggregate

amount of liability under the Liability Con­

vention which:

(a) is in excess of an amount equivalent

Article 5

1. Pour s'acquitter des functions prévues

å Particle 2, paragraphe 1 b), le Fonds est

tenu de prendre en charge financierepient

le propritétaire et son garant. Cette obliga­

tion n'existe que pour la partie du montant

total de la responsabilité, aux termes de la

Convention sur la responsabilité, qui:

a) excéde 1 500 francs par tonneau de

2494

¬

background image

SFS 1973: 1199

skall det tillgängliga beloppet fördelas på så­

dant sätt att förhållandet mellan varje styrkt

fordran och det ersättningsbelopp som ford­

ringsägaren faktiskt erhåller enligt ansvarig­

hetskonventionen och denna konvention är

detsamma f ör alla fordringsägare.

6. Fondens församling (i de t följande be­

nämnd "förs amlingen") får, med beaktande

av de erfarenheter som vunnits av inträffade

olyckor och särskilt storleken av de skador

som orsakats av dessa olyckor samt av för­

ändringar i penningvärdet, besluta att änd­

ra det belopp om 450 miljoner francs som

avses i fjärde stycket (a) och (b). Detta be­

lopp får dock icke i något fall överstiga 900

miljoner francs eller understiga 450 miljoner

francs. Det ändrade beloppet skall tillämpas

på olyckor som inträffar efter den dag då

beslutet om ändringen fattats.

7. På begäran av fördragsslutande stat

skall fonden i erforderlig omfattning ställa

sina tjänster till förfogande för denna stat

för att hjälpa denna att snabbt förfoga över

personal, materiel och tjänster som staten

behöver för att kunna vidta åtgärder syf­

tande till att förhindra eller begränsa skada

genom föro rening, som orsakats av en olyc­

ka beträffande vilken fonden kan komma

att få betala ersättning enligt denna konven-

tion.

8. På de villkor som skall föreskrivas i

;

fondens reglemente får fonden ställa kredit­

möjligheter till förfogande för att möjliggöra

att förebyggande åtgärder vidtas mot skada

genom fö rorening, som orsakats av en olyc­

ka beträffande vilken fonden kan komma

att få betala ersättning enligt denna kon­

vention.

(a) överstiger ett belopp som motsvarar

⬢IV

t

I

Vi

'".Ii

⬢I '⬢

⬢b)

Artikel 5

1. För att fullgöra sin uppgift enligt ar-

,|

tikel 2 första stycket (b) skall fonden gott-

;i

göra ägaren och dennes garant den del av

det sammanlagda ansvarighetsbeloppet en­

ligt ansvarighetskonventionen som

⬢i'

X-

2495

i'

¬

background image

SFS 1973: 1199

to 1,500 francs for each ton of the ship's
tonnage or of an amount of 125 million

francs, whichever is t he less, and

(b) is not in excess of an amount equi­

valent to 2,000 francs for each ton of the

said tonnage or an amount of 210 million

francs, whichever is the less,

provided, however, that the Fund shall

incur no obligation under this paragraph

where the pollution damage resulted from
the wilful misconduct of the owner himself.

2. The Assembly may decide that the

Fund shall, on conditions to be laid down

in the Internal Regulations, assume the
obligations of a guarantor in respect of

ships referred to in Article 3, paragraph

2, with regard to the portion of liability

referred to in paragraph 1 of this Article.
However, the Fund shall assume such

obligations only if the owner so requests
and if he maintains adequate insurance or

other financial security covering the owner's
liability under the Liability Convention up
to an amount equivalent to 1,500 francs
for each ton of the ship's tonnage or an

amount of 125 million francs, whichever

is the less. If the Fund assumes such

obligations, the owner shall in each Con­

tracting State be considered to have com­
plied with Article "VII of the Liability Con­

vention in respect of the portion of his

liability mentioned above.

3. The Fund may be exonerated wholly

or partially from its obligations under pa­
ragraph 1 towards the owner and his gua­

rantor if the Fund proves that as a result of
the actual fault or privity of the owner;

(a) the ship from which the oil causing

the pollution damage escaped did not

comply with the requirements laid down in:

(i) the International Convention for the

Prevention of Pollution of the Sea by

Oil, 1954, as amended in 1962; or

(ii) the International Convention for

the Safety of Life at Sea, 1960; or

(iii) the International Convention on

Load Lines, 1966; or

jauge du navire ou 125 millions de francs,

si ce dernier montant est moins élevé, et

b) ne dépasse pas 2 000 francs par ton-

neau de jauge dudit navire, ou 210 millions

de francs, si cc dernier montant est moins
élevé, å condition toutefois que le Fonds

soit exonéré de toute obligation aux termes
du présent paragraphe si les dommages par

pollution résultent d'une faute intentionnelle
du propriétaire lui-méme.

2. L'Assemblée peut décider que le Fonds

assumera, dans des conditions qui seronl
déterminées par le réglement intérieur, les
obligations d'un garant å l'égard des navires
visés å Particle 3, paragraphe 2, en ce qui
concerne la partie de la responsabilité dont
il est question au paragraphe 1 du présent

artide, Toutefois, le Fonds n'assume ces
obligations que sur la demande du pro-
prietaire et ä la condition que celui-ci sou-
scrive une assurance suffisante ou autre

garantie financiére couvrant sa responsabilité

jusqu'a concurrence de 1 500 francs par

tonneau de jauge du navire ou de 125 mil­
lions de francs, si ce demier montant est
moins élevé. Si le Fonds assume ces obliga­
tions, le propriétaire est considéré, dans

chacun des Etats contractants, comme ayant
satisfait aux dispositions de Particle 'VII de
la Convention sur la responsabilité en ce
qui conceme la partie de la responsabilité

susraentionnée.

3. Le Fonds peut étre exonéré, en tout

ou en partie, des obligations qui lui in-
combent envers le propriétaire et son garant
au titre des paragraphes 1 et 2 du présent
artide, s'il prouve que, par la faute per-
sonnelle du propriétaire :

a) le navire dont proviennent les hydro-

carbures qui ont causé le dommage par

pollution n'a pas observé les prescriptions

formulées dans :

i) la Convention internationale pour la

prévention de la pollution des eaux de

la mer par les hydrocarbures, adoptée en
1954 et modifiée en 1962, ou

ii) la Convention intemationale dc

1960 pour la sauvegarde de la vie hu-

maine en mer, ou

iii) la Convention intemationale de

1966 sur les lignes de charge, ou

2496

¬

background image

SFS 1973: 1199

1 500 francs per ton av fartygets dräktighet

eller � om detta är lägre � ett belopp av

125 miljoner francs, och

(b) inte överstiger ett belopp som mot­

svarar 2 000 francs per ton av fartygets

dräktighet eller � om detta är lägre �

ett belopp av 210 miljoner francs,

dock att fonden icke skall vara betalnings­

skyldig enligt detta stycke om ägaren själv

uppsåtligen orsakat skadan genom förore­
ning.

2. Församlingen får besluta att fonden,

på villkor som skall föreskrivas i fondens

reglemente, skall i f råga om fartyg som av­

ses i artikel 3 andra stycket åta sig de för­

pliktelser som åvilar garant såvitt avser den

del av ansvarigheten som avses i fö rsta styc­

ket i denna artikel. Fonden skall emellertid

åta sig så dana förpliktelser endast om äga­

ren begär detta och han vidmakthåller till­

fredsställande försäkring eller annan ekono­

misk säkerhet som täcker hans ansvarighet

enligt ansvarighetskonventionen intill ett be­

lopp som motsv arar 1 500 francs per ton av

fartygets dräktighet eller � om detta är

lägre � ett belopp av 125 miljoner francs.

Om fonden åtar sig sådana förpliktelser skall

ägaren i varje fördragsslutande stat anses ha

uppfyllt vad som stadgas i artikel VII i an­

svarighetskonventionen såvitt avser den del

av hans ansvarigh et som nämnts ovan.

3. Fonden kan befrias helt eller delvis

^

från sina förpliktelser mot ägaren och den-

nes garant enligt första stycket, om fon-

ii.

den visar att på grund av fel eller försum-

;Ji

melse av ägaren själv:

. j

(a) det fartyg från vilket den olja som

1

orsakade skadan genom förorening härrör-

'

de icke uppfyllde föreskrifterna i

'f

(i) 1 954 års internationella konvention

till förhindrande av havsvattnets förore­

ning genom olja i dess år 1962 ändrade

lydelse, eller

(ii) 1960 års internationella konvention

för betryggande av säkerheten för män­

niskoliv till sjöss, eller

(iii) 1966 års internationella lastlinje-

konvention, eller

157-SFS 1973

2497

''ii-

¬

background image

SFS 1973: 1199

(iv) the International Regulations for

Preventing Collisions at Sea, 1960; or

(v) any amendments to the above-men­

tioned Conventions which have been
determined as being of an important
nature in accordance with Article XVI
(5) of the Convention mentioned under
(i). Article IX (e) of the Convention
mentioned under (ii) or Article 29 (3) (d)

or (4) (d) of the Convention mentioned

under (iii), provided, however, that such

amendments had been in force for at least

twelve months at the time of the in­

cident;

and

(b) the incident or damage was caused

wholly or partially by such non-compliance.

The provisions of this paragraph shall

apply irrespective of whether the Contract­

ing State in which the ship was registered
or whose flag it was flying is a Party to the

relevant Instrument.

4. Upon the entry into force of a new

Convention designed to replace, in whole
or in part, any of the Instruments specified

in paragraph 3, the Assembly may decide

at least six months in advance a date on

which the new Convention will replace such

Instrument or part thereof for the purpose

of paragraph 3. However, any State Party
to this Convention may declare to the Di­
rector before that date that it does not

accept such replacement; in which case the
decision of the Assembly shall have no
effect in respect of a ship registered in, or

flying the flag of, that State at the time of

the incident. Such a declaration may be
withdrawn at any later date and shall in

any event cease to have effect when the
State in question becomes a party to such

new Convention.

5. A ship complying with the require­

ments in an amendment to an Instrument

specified in paragraph 3 or with require­

ments in a new Convention, where the

amendment or Convention is designed to

replace in whole or in part such Instrument,

shall be considered as complying with the

requirements in the said Instrument for the

purposes of paragraph 3.

iv) les Regies Internationales de I960

pour prévenir les abordages en mer, ou

v) les amendements aux Conventions

susvisées qui auront été declares impor-

tants au sens de I'article XVI, para-

graphe 5), de la Convention visée å I'ali-

néa i), de I'article IX, paragraphe e), de
la Convention visée ä I'alinea ii) et de
I'article 29, paragraphes 3) d) ou 4) d) de
la Convention visée å Talinéa iii), å condi­
tion toutefois que ces amendements aient
été en vigueur depuis au moins douze

mois au jour de Tévénement; et

b) I'accident ou le dommage est du en

tout ou en partie au fait que lesdites pre­

scriptions n'ont pas été observées.

Les dispositions du présent paragraphe

sont applicables, que I'Etat dans lequel le

navire est immatriculé ou dont il hat le

pavilion soit ou non partie å I'instrument en

cause.

4. Lorsqu'une nouvelle convention des-

tinée å remplacer en tout ou en partie un

des instruments visés au paragraphe 3 est
entrée en vigueur, TAssemblée peut décider,
au moins six mois å 1'avance, de la date ä
laquelle la nouvelle convention remplacera,
en tout ou en partie, I'instrument qui y est

visé, aux fins du paragraphe 3. Toutefois.
tout Etat partie å la présente Convention
peut, avant cette date, faire å I'Administra-
teur une déclaration selon laquelle cet Etat

ne reconnait pas un tel remplacement. Dans

ce cas, la décision de TAssemhlée sera sans
effet å régard de tout navire immatriculé

dans cet Etat ou battant pavilion de cet

Etat au moment de Tévénement. Tout Etat
peut, å une date ultérieure, revenir sur une
telle déclaration qui en tout état de cause

devient nulle et non avenue lorsque I'Etat
devient partie å la nouvelle convention.

5. Si un navire observe les prescriptions

d'un amendement å I'un des instruments

visés au paragraphe 3, ou celles d'une nou­

velle convention, lorsque cet amendement
ou cette convention est destiné å remplacer
en tout ou en partie un tel instrument, le

navire est considéré avoir observé, pour

I'application du paragraphe 3, les prescrip­
tions de cet instrument.

2498

¬

background image

SFS 1973: 1199

(iv) 1960 års internationella sjövägs-

regler, eller

(v) de ändringar i ovannämnda kon­

ventioner vilka har fastställts vara bety­

delsefulla enligt artikel XVI femte styc­

ket i den konvention som avses under

(i), artikel IX (e) i den konvention som

avses under (ii) eller artikel 29 tredje

stycket (d) eller fjärde stycket (d) i den

konvention som avses under (iii), dock

under förutsättning att dessa ändringar

vid tidp unkten för olyckan varit i kraft i

minst tolv månader;

och

(b) olyckan eller skadan helt eller delvis

orsakades av a tt dessa föreskrifter icke upp­

fyllts.

Vad nu sagts skall gälla oberoende av om

den fördragsslutande stat, i vilken fartyget

var registrerat eller vars flagga det förde,

tillträtt ifrågavarande instrument.

4. När en ny konvention, som är avsedd

att helt eller delvis ersätta något av de in­

strument som avses i tredje stycket, träder i

kraft, får församlingen minst sex månader

i förväg fa stställa en dag då den nya kon­

ventionen skall ersätta detta instrument el­

ler del av detta såvitt avser tillämpningen

av tredje stycket. Stat som tillträtt föreva­

rande konvention får emellertid före denna

dag genom meddelande till fondens direk­

tör förk lara att den inte godkänner utbytet.

I sådant fall skall församlingens beslut icke

ha någon verkan i fråga om fartyg som vid

tidpunkten för olyckan är registrerat i denna

stat eller för dess flagga. Förklaringen får

återkallas när som helst och skal) under alla

förhållanden upphöra att ha verkan när

ifrågavarande stat tillträder den nya konven­

tionen.

5. Fartyg som uppfyller föreskrifterna i

en ändring i ett instrument som anges i

tredje stycket eller föreskrifterna i en ny

konvention skall, om ändringen eller kon­

ventionen är avsedd att helt eller delvis er­

sätta sådant instrument, vid tillämpningen

av tredje stycket anses uppfylla föreskrif­

terna i detta instrument.

I

Ih

< '

2499

t

.1't ⬢

¬

background image

SFS 1973: 1199

6. Where the Fund, acting as a guarantor

by virtue of paragraph 2, has paid com­

pensation for pollution damage in accor­
dance with the Liability Convention, it shall

have a right of recovery from the owner if

and to the extent that the Fund would have

been exonerated pursuant to paragraph 3
from its obligations under paragraph 1 to
indemnify the owner.

7. Expenses reasonably incurred and sac­

rifices reasonably made by the owner volun­
tarily to prevent or minimize pollution

damage shall be treated as included in the
owner's liability for the purposes of this Ar­

ticle.

Article 6

1. Rights to compensation under Article

4 or indemnification under Article 5 shall

be extinguished unless an action is brought
thereunder or a notification has been made
pursuant to Article 7, paragraph 6, within

three years from the date when the damage

occurred. However, in no case shall an ac­

tion be brought after six years from the

date of the incident which caused :he

damage.

2. Notwithstanding paragraph 1, the right

of the owner or his guarantor to seek in­
demnification from the Fund pursuant to
Article 5, paragraph 1, shall in no case be

extinguished before the expiry of a period
of six months as from the date on which

the owner or his guarantor acquired knowl­

edge of the bringing of an action against

him under the Liability Convention.

Article 7

1. Subject to the subsequent provisions

of this Article, any action against the Fund
for compensation under Article 4 or in­
demnification under Article 5 of this Con­

vention shall be brought only before a

court competent under Article IX of the

Liability Convention in respect of actions

6. Lorsque le Fonds, agissant comme ga­

rant, en vertu du paragraphe 2, a verse des

indemnités pour des dommages par pollu­
tion conformément aux dispositions de la

Convention sur la responsabilite, il est en
droit d'exercer un recours contre le pro-

priétaire dans la mesure ou le Fonds aurait

été, en vertu du paragraphe 3, exonéré de

ses obligations de prise en charge finan-
ciere du propriétaire au titre du paragraphe

7. Pour autant qu'ils soient raisonnables,

les dépenses encourues et les sacrifices con-
sentis volontairement par le propriétaire

pour éviter ou réduire une pollution sent

considérés aux fins du présent article
comme des dommages couverts par la re-

sponsabilité du propriétaire.

Article 6

1. Les droits å indemnisation prévus par

1'article 4 et å la prise en charge financiere

visée å Particle 5 s'éteignent å défaut d'ac-
tion en justice intentée en application des

dispositions de ces artides, ou de notifica­

tion faite conformément å Particle 7, para­

graphe 6, dans les trois ans qui suivent la

date å laquelle le dommage est survenu.
Néanmoins, aucune action en justice ne peut

étre intentée apres un délai de six ans å
compter de la date å laquelle s'est produii

Pévénement ayant causé le dommage.

2. Nonobstant les dispositions du para­

graphe précédent, le droit du propriétaire

ou de son garant de présenter au Fonds

une demande de prise en charge finan­

ciere conformément å Particle 5, para­
graphe 1, ne s'éteint en aucun cas avant
Pexpiration d'un délai de six mois å comp­
ter de la date å laquelle le propriétaire ou

son garant a eu connaissance d'une action
formée contre lui en vertu de la Conven­
tion sur la responsabilité.

Artide 7

1. Sous réserve des dispositions ci-aprés,

il ne peut étre intenté d'action en répara-
tion contre le Fonds en vertu de Particle 4,

ou aux fins de prise en charge financiere en

vertu de Particle 5, que devant les juridic-

tions compétentes aux termes de Particle IX

de la Convention sur la responsabilité, pour

2500

¬

background image

SFS 1973: 1199

6. Om fonden i egensk ap av garant enligt

andra stycket har betalat ersättning för ska­

da genom förorening enligt ansvarighets­

konventionen, har fonden rätt till återbetal­

ning av ägaren om och i den utsträckning

fonden enligt tredje stycket skulle ha varit

befriad från sin skyldighet att ersätta äga­

ren enligt första stycket.

7. Skäliga utgifter och förluster som äga-

2. Utan hinder av vad som stadgas i förs­

ta stycket skall ägarens eller hans garants

rätt till gottgörelse fr ån fonden enligt artikel

5 första stycket icke i något fall upphöra ti­

digare än sex m ånader från den dag då äga­

ren eller hans garant fick vetskap om att ta­

lan väckts mot honom enligt ansvarighets­

konventionen.

Artikel 7

1. Om ej annat följer av vad som stadgas

i denna artikel får talan mot fonden om er­

sättning enligt artikel 4 eller gottgörelse en­

ligt artikel 5 i denna konvention endast väc­

kas vid domstol som enligt artikel IX i an­

svarighetskonventionen är behörig att prö­

va talan mot den ägare vilken är ansvarig

t

ren frivilligt ådrag it sig för att förhindra el-

i

ler begränsa skada genom förorening skall

vid tillämpningen av denna artikel anses

i

omfattade av ägarens ansvarighet.

t

Artikel ö

1. Rätt till ersättning enligt artikel 4 eller

gottgörelse enligt artikel 5 upphör om ta­

lan ick e väckts enligt bestämmelserna i des-

t

sa artiklar eller underrättelse icke lämnats

[

enligt artikel 7 sjätte stycket inom tre år

i

från den dag då skadan uppkom. Talan får

^

dock icke i något fall väckas sedan sex år

förflutit f rån dagen för den olycka som or-

sakade sk adan.

|(

!

2501

¬

background image

SFS 1973: 1199

against the owner who is or who would, but
for the provisions of Article III, paragraph
2, of that Convention, have been liable for

pollution damage caused by the relevant
incident.

2. Each Contracting State shall ensure

that its courts possess the necessary juris­

diction to entertain such actions against the

Fund as are referred to in paragraph 1.

3. Where an action for compensation for

pollution damage has been brought before

a court competent under Article IX of the

Liability Convention against the owner of

a ship or his guarantor, such court shall
have exclusive jurisdictional competence

over any action against the Fund for com­

pensation or indemnification under the
provisions of Article 4 or 5 of this Conven­
tion in respect of the same damage. How­
ever, where an action for compensation for
pollution damage under the Liability Con­
vention has been brought before a court in a

State Party to the Liability Convention but

not to this Convention, any action against
the Fund under Article 4 or under Article 5,

paragraph 1, of this Convention shall at the

option of the claimant be brought either

before a court of the State where the Fund
has its headquarters or before any court of

a State Party to this Convention competent

under Article IX of the Liability Conven­
tion.

4. Each Contracting State shall ensure

that the Fund shall have the right to in­

tervene as a party to any legal proceedings

instituted in accordance with Article IX of

the Liability Convention before a com­
petent court of that State against the owner

of a ship or his guarantor.

5. Except as otherwise provided in para­

graph 6, the Fund shall not be bound by
any judgment or decision in proceedings to

which it has not been a party or by any

settlement to which it is not a party.

6. Without prejudice to the provisions of

les actions en justice contre le propriétaire
qui est responsable des dommages par pol­
lution résultant de 1'événement en question
on qui en aurait été responsable en I'absence

des dispositions de Particle III, paragraphe

2, de la Convention sur la responsabilite.

2. Chaque Etat contractant rend ses ju-

ridictions compétentes pour connaitre de
toute action contre le Fonds visée au para­
graphe 1.

3. Si une action en réparation de dom-

mage par pollution est intentée devant un
tribunal compétent, aux termes de Particle
IX de la Convention sur la responsabilité,

contre le propriétaire d'un navire ou contre
son garant, le tribunal saisi de Paffaire est
seul compétent pour connaitre de toute de-

mande d'indemnisation du méme dommage
ou de prise en charge financiere s'y rappor-
tant introduite contre le Fonds conformé-
ment å Particle 4 ou 5 de la présente Con­
vention. Toutefois, si une action en répara­
tion de dommage par pollution est intentée
en vertu de la Convention sur la responsa­
bilité devant un tribunal d'un Etat qui est
partie å la Convention sur la responsabilité

sans étre en méme temps partie å la pré­
sente Convention, toute action contre le

Fonds visée å Particle 4 ou å Particle 5,
paragraphe 1, de la présente Convention
pent, au choix du demandeur, étre intentée

soit devant le tribunal compétent de PEtat
ou se trouve le siege principal du Fonds,
soit devant tout tribunal d'un Etat partie å
cette Convention et qui a compétence en
vertu de Particle IX de la Convention sur

la responsabilité.

4. Chaque Etat contractant est tenu de

prendre toutes dispositions nécessaires pour

que le Fonds puisse se porter partie inter-
venante dans toute procédure judiciaire in­

troduite, conformément å Particle IX de la

Convention sur la responsabilité, devant un

tribunal compétent de cet Etat, contre le
propriétaire d'un navire ou son garant.

5. Sauf dispositions contraires du para­

graphe 6, le Fonds n'est lié par aucun juge-

ment ou autre décision rendue ä la suite

d'une procédure judiciaire, ni par aucun

reglement å Pamiable auxqucls il na pas
été partie.

6. Sans préjudice des dispositions du para-

2502

¬

background image

5. Utom i de fall som anges i sjätte styc­

ket är fonden icke bunden av dom eller be­

slut i rättegång, i vilken den icke har varit

part, eller av förlikning, i vilken den icke

deltagit.

6. Har talan om ersättning för skada ge-

'V;

i"

'}⬢⬢⬢.

SFS 1973: 1199

för skada genom förorening, som orsakats

av ifrågavarande olycka, eller vilken skulle

ha varit ansvarig om icke bestämmelserna

i artikel III andra stycket i ansvarighets­

konventionen ägt tillämpning.

2. Varje fördragsslutande stat skall tillse

att dess domstolar har erforderlig behörig­

het att pröva sådan talan mot fonden som

avses i första stycket.

3. Har talan om ersättning för skada

genom förorening väckts mot fartygsägare

eller dennes garant vid domstol som är be-

jij

hörig enligt artikel IX i ansvarighetskonven­

tionen, ä r denna domstol såvitt angår sam-

ma skada ensam behörig att pröva talan

mot fonden om ersättning eller gottgörelse

enligt bestämmelserna i artikel 4 eller 5 i

denna konvention. Har emellertid talan om

ersättning för skada genom förorening

väckts enligt ansvarighetskonventionen vid

domstol i stat, som tillträtt ansvarighetskon-

j j

ventionen men ej denna konvention, skall

j'.|

talan mot fonden enligt artikel 4 eller arti-

11

kel 5 första stycket i denna konvention en-

K;

ligt kärandens val väckas antingen vid dom-

stol i den stat där fonden har sitt säte eller

vid enligt artikel IX i ansvarighetskonven-

(s

tionen behörig domstol i stat, som har till-

trätt förevarande konvention.

't

pii

.' i'"

Il

'H

I'll

4. Varje fördragsslutande stat skall tillse

att fonden har rätt att inträda som part i

rättegång som enligt artikel IX i ansvarig-

j

hetskonventionen föres mot fartygsägare

t ;

eller dennes garant vid behörig domstol i

|'

ifrågavarande stat.

l '

't'.f

I >. \

2503

¬

background image

SFS 1973: 1199

paragraph 4, where an action under the

Liability Convention for compensation for
pollution damage has been brought against

an owner or his guarantor before a com­

petent court in a Contracting State, each

party to the proceedings shall be entitled
under the national law of that State to

notify the Fund of the proceedings. Where

such notification has been made in accor­
dance with the formalities required by the

law of the court seized and in such time and

in such a manner that the Fund has in fact

been in a position effectively to intervene
as a party to the proceedings, any judgment

rendered by the court in such proceedings

shall, after it has become final and enforce­
able in the State where the judgment was

given, become binding upon the Fund in

the sense that the facts and findings in that

judgment may not be disputed by the Fund

even if the Fund has not actually intervened

in the proceedings.

Article 8

Subject to any decision concerning the

distribution referred to in Article 4, para­
graph 5, any judgment given against the
Fund by a court having jurisdiction in ac­

cordance with Article 7, paragraphs 1 and
3, shall, when it has become enforceable in

the State of origin and is in that State no

longer subject to ordinary forms of review,

be recognized and enforceable in each Con­

tracting State on the same conditions as are
prescribed in Article X of the Liability Con­
vention.

Article 9

1. Subject to the provisions of Article 5,

the Fund shall, in respect of any amount of

compensation for pollution damage paid by
the Fund in accordance with Article 4, par­

agraph 1, of this Convention, acquire by

subrogation the rights that the person so
compensated may enjoy under the Liability

Convention against the owner or his guaran­

tor.

2. Nothing in this Convention shall prej­

udice any right of recourse or subrogation

of the Fund against persons other than

graphe 4, si une action en réparation de
dommage par pollution a été intentée de-

vant un tribunal competent d'un Etat con-

tractant contre un propriétaire ou son ga­
rant, aux termes de la Convention sur la
responsabilité, la loi nationale de I'Etat en

question doit permettre å toute partie å la
procedure de notifier cette action au Fonds.

Si une telle notification a été faite suivant

les modalités prescrites par la loi de I'Etat

ou se trouve le tribunal saisi en laissant au
Fonds un délai suffisant pour pouvoir inter-

venir utilement comme partie å la procé-
dure, tout jugement rendu par le tribunal
dans cette procédure et qui est devenu dé-

finitif et exécutoire dans I'Etat ou il a été
prononcé est opposable au Fonds, méme si

celui-ci n'est pas intervenu dans la procé­
dure, en ce sens qu'il n'est pas en droit de
contester les motifs et le dispositif du juge­

ment.

Article 8

Sous réserve de toute décision concernant

la répartition prévue å I'article 4, para-

graphe 5, tout jugement rendu contre le
Fonds par un tribunal compétent en vertu
de I'article 7, paragraphes 1 et 3, et qui,
dans I'Etat d'origine, est devenu exécutoire
et ne peut plus faire I'objet d'un recours

ordinaire est reconnu exécutoire dans tout
Etat contractant aux conditions prévues å

I'article X de la Convention sur la responsa­
bilité.

Article 9

1. Sous réserve des dispositions de I'ar­

ticle 5, le Fonds acquiert par subrogation,

å régard de toute somme versée par lui,
conformément å I'article 4, paragraphe 1,
de la présente Convention, en réparation

de dommages par pollution, tous les droits
qui, en vertu de la Convention sur la

responsabilité, seraient dévolus å la per-

sonne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu

faire valoir contre le propriétaire ou son
garant.

2. Aucune disposition de la présente Con­

vention ne porte atteintc aux droits de re­

cours ou de subrogation du Fonds contre

2504

¬

background image

SFS 1973: 1199

nom förorening väckts enligt ansvarighets­

konventionen mot en ägare eller dennes ga­

rant vid behörig domstol i fördragsslutande

stat, skall part i målet vara berättigad en­

ligt den nationella lagen i d enna stat att un­

derrätta fonden om rättegången, utan att

detta får medföra inskränkning av vad som

stadgas i fjärde stycket. Om sådan under­

rättelse givits i överensstäm melse med de fö­

reskrifter i formellt avseende som uppställs

i lagen i den stat där talan väckts och inom

sådan tid och på sådant sätt att fonden har

kunnat på ett verkningsfullt sätt inträda som

part i rättegången, skall dom som meddelats

av domstolen i sådan rättegång, sedan den

vunnit laga kraft och kan verkställas i den

stat där den meddelades, vara bindande för

fonden i den betydelsen att domstolens av­

görande i sa ken icke får ifrågasättas av fon­

den även om f onden faktiskt icke har inträtt

i rättegången.

i

Artikel 8

Dom som meddelats mot fonden av dom­

stol som är behörig enligt artikel 7 första

och tredje styckena skall, om domen kan

verkställas i den stat där den meddelades

och där ej längre kan överklagas med ordi­

nära rättsmedel, erkännas och verkställas i

alla f ördragsslutande stater under de förut­

sättningar som anges i artikel X i ansvarig­

hetskonventionen samt med iakttagande av

beslut om fördelningen enligt artikel 4 fem­

te stycket i denna konvention.

r

⬢l!::

Artikel 9

1. Med iakttagande av vad som stadgas i

artikel 5 inträder fonden, såvitt avser be­

lopp som den betalat i ersättning för skada

genom förorening enligt artikel 4 första

stycket i denna konvention, i den rätt som

den som sålunda erhållit ersättning kan ha

enligt ansvarighetskonventionen mot ägaren

eller dennes garant.

t??

2. Bestämmelserna i denna konvention

inskränker ej fondens regress- eller subroga-

tionsrätt mot annan person än som avses i

2505

¬

background image

SFS 1973: 1199

those referred to in the preceding paragraph.

In any event the right of the Fund to sub­

rogation against such person shall not be

less favourable than that of an insurer of the

person to whom compensation or indemnifi­
cation has been paid.

3. Without prejudice to any other rights

of subrogation or recourse against the Fund
which may exist, a Contracting State or

agency thereof which has paid compensa­

tion for pollution damage in accordance

with provisions of national law shall acquire
by subrogation the rights which the person

so compensated would have enjoyed under

this Convention.

des personnes autres que celles qui sont vi-
sécs aux paragraphes précédents. En toute

hypothese le Fonds bénéficie d'un droit de

subrogation ä I'encontrc de tellcs personnes
qui nc saurait étre moindre que celui dont
dispose I'assureur de la personne indemnisée

ou prise en charge.

3. Sans préjudice des autres droits éven-

tuels de subrogation ou de recours contre le
Fonds, un Etat contractant ou organisme

de cet Etat qui a verse, en vertu de sa légis-
lation nationale, des indemnités pour des

dommages par pollution est subroge aux
droits que la personne indemnisée aurait
eus en vertu de la présente Convention.

Contributions

Article 10

1. Contributions to the Fund shall be

made in respect of each Contracting State

by any person who, in the calendar year re­
ferred to in Article 11, paragraph 1, as re­

gards initial contributions and in Article 12,

paragraphs 2 (a) or (b), as regards annual

contributions, has received in total quantities
exceeding 150,000 tons:

(a) in the ports or terminal installations

in the territory of that State contributing
oil carried by sea to such ports or terminal
installations; and

(b) in any installations situated in the

territory of that Contracting State contribut­
ing oil which has been carried by sea and

discharged in a port or terminal installa­
tion of a non-Contracting State, provided

that contributing oil shall only be taken into

account by virtue of this sub-paragraph on

first receipt in a Contracting State after its

discharge in that non-Contracting State.

2. (a) For the purposes of paragraph 1,

where the quantity of contributing oil re­

ceived in the territory of a Contracting

State by any person in a calendar year when

aggregated with the quantity of contributing
oil received in the same Contracting State
in that year by any associated person or per-

Contributions

Article 10

1. Les contributions au Fonds sont versées,

en ce qui concerne chacun des Etats con-

tractants, par toute personne qui, au cours

de Tannée civile mentionnée å I'article 11

paragraphe 1, pour ce qui est des contribu­
tions initiales, et å I'article 12, paragraphe 2,

alinéa a) ou b), pour ce qui est des contri­

butions annuelles, a regu des quantités tota­

les supérieures å 150 000 tonnes ;

a) d'hydrocarbures donnant lieu å contri­

bution transportés par mer jusqu' å destina­

tion dans des ports ou installations termi-
nales situées sur le territoire de cet Etat, et

b) d'hydrocarbures donnant lieu å con­

tribution transportés par mer et déchargés

dans un port ou dans une installation ter-

minale d'un Etat non contractant, dans

toute installation située sur le territoire d'un
Etat contractant, étant entendu que les hy-

drocarbures donnant lieu å contribution ne
sont pris en compte, en vertu du present
sous-paragraphe, que lors de leur premiere

réception dans I'Etat contractant apres leur

déchargement dans I'Etat non contractant.

2. a) Aux fins du paragraphe 1 du présent

article, lorsque le montant total des quan­

tités d'hydrocarbures donnant lieu å con­
tribution qui ont été revues au cours d'une

année civile par une personne sur le terri­

toire d'un Etat contractant et dcs quantités

d'hydrocarbures donnant lieu ä contribution

2506

¬

background image

SFS 1973: 1199

föregående stycke. Under alla förhållanden

skall fondens subrogationsrätt mot sådan

person icke vara mindre förmånlig än den

rätt som tillkommer en försäkringsgivare för

i-,

den som erhållit ersättning eller gottgörelse.

tfi

I

3. Har fördragsslutande stat eller myn-

dighet i så dan stat enligt bestämmelser i na-

tionell lag betalat ersättning för skada ge-

nom föroreni ng skall staten eller myndighe­

ten inträda i den rätt som den som erhållit

ersättning skulle ha haft enligt denna kon­

vention. Detta får dock icke hindra att

andra subrogations- eller regressrätter som

kan finnas görs gälla nde mot fonden.

Avgifter
Artikel 10

1. Avgifter till fonden skall, i fråga om

varje fördragsslutande stat, betalas av en­

var som, under det kalenderår som av­

ses i artikel 11 första stycket såvitt avser

grundavgifter och under det kalenderår som

avses i ar tikel 12 andra stycket (a) eller (b)

såvitt avser årsavgifter, mottagit samman­

lagt mer än 150 000 ton

(a) avgiftspliktig olja som transporterats

till sjöss till hamn eller terminal inom den

statens o mråde; och

I

⬢ :

(b) avgiftspliktig olja i anläggn ing som är

; "

belägen inom den fördragsslutande statens

I i

område, om denna olja transporterats till

11

sjöss och lossats i hamn eller terminal i

I ⬢'

stat som icke är fördragsslutande stat, dock

|

att denna olja endast skall tagas med i be-

;| ⬢

räkningen enligt de nna bestämmelse när den

j f

första gången mottas i fö rdragsslutande stat

j

efter att ha lossats i icke fördragsslutande

1

stat.

';i

:i

2. (a) Om den mängd avgiftspliktig olja

som någon under ett kalenderår mottagit

inom fördragsslutande stats område sam­

mantaget med den mängd avgiftspliktig olja

som det året mottagits i samma fördragsslu­

tande stat av annan med vilken han är i in­

tressegemenskap överstiger 150 000 ton,

2507

'Vv

¬

background image

SFS 1973:1199

sons exceeds 150,000 tons, such person shall

pay contributions in respect of the actual

quantity received by him notwithstanding

that that quantity did not exceed 150,000
tons.

(b) "Associated person" means any sub­

sidiary or commonly controlled entity. The

question whether a person comes within this

definition shall be determined by the na­

tional law of the State concerned.

qui ont été re9ues au cours de la méme an-

née sur ce territoire par une ou plusieurs

personnes associees, depasse 150 000 tonnes,

cette personne est tenue de verser des con­

tributions calculées en fonction des quan-
tites d'hydrocarbures effectivement regues
par elle, nonobstant le fait que ces quanti-
tés ne dépassent pas 150 000 tonnes.

b) Par « personne associee» on entend

toute filiale ou entité sous controle com-
mun. I.a législation nationale de I'Etat inté-

ressé determine ies personnes qui sont visees
par cette definition.

.Article 11

1. In respect of each Contracting State

initial contributions shall be made of an

amount which shall for each person referred

to in Article 10 be calculated on the basis of

a fixed sum for each ton of contributing oil

received by him during the calendar year
preceding that in which this Convention
entered into force for that State.

2. The sum referred to in paragraph 1

shall be determined by the Assembly within

two months after the entry into force of
this Convention. In performing this function
the Assembly shall, to the extent possible,

fix the sum in such a way that the total
amount of initial contributions would, if
contributions were to be made in respect of
90 per cent of the quantities of contributing

oil carried by sea in the world, equal 75

million francs.

3. The initial contributions shall in respect

of each Contracting State be paid within
three months following the date at which the

Convention entered into force for that State.

Article 12

1. With a view to assessing for each per­

son referred to in Article 10 the amount of
annual contributions due, if any, and taking
account of the necessity to maintain suf­
ficient liquid funds, the Assembly shall for
each calendar year make an estimate in the
form of a budget of:

(i) Expenditure

Article 11

1. En ce qui concerne chacun des Etats

contractants, le montant des contributions

initiales que doit verser chacune des per­
sonnes visees å Particle 10 est calculé sur la
base d'une somme fixe par tonne d'hydro­

carbures donnant lieu å contribution et re-

9US par elle au cours de Pannée civile pre-

cédant celle ou la présente Convention est
entree en vigueur å Pégard de cet Etat.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est

déterminé par I'Assemblee dans les deux

mois qui suivent I'entree en vigueur de la
présente Convention. A cette occasion, I'As­

semblee doit, dans la mesure du possible,

fixer ce montant de sorte que le total des
contributions initiales serait égal å 75 mil­
lions de francs si ces contributions cor-

respondaient å 90 pour cent des quantités

d'hydrocarbures donnant lieu å contribu­

tion transportées dans le monde par voie
maritime.

3. Les contributions initiales sont ver-

sées, en ce qui concerne chacun des Etats
contractants, dans les trois mois qui suivent

la date d'entree en vigueur de la Conven­

tion å Pégard de cet Etat.

Article 12

1. Pour déterminer, s'il y a lieu, le mon­

tant des contributions annuelles dues par
chaque personne visée å Particle 10, PAs-

semblée établit pour chaque année civile, en

tenant compte de la nécessitc d'avoir suffi-
samment de liquidités, une estimation prc-

sentée sous forme de budget comme suit:

i) Dépenses

2508

¬

background image

SFS 1973:1199

skall han betala avgift enligt första stycket

för den mängd som han faktiskt mottagit

j

även om denna mängd inte översteg 150 000

;⬢

ton.

Vi!

il

(b) Med "annan med vilken han är i in-

vj

tressegemenskap" förstås varje dotterbolag

eller gem ensamt kontrollerad enhet. Frågan

om någon omfattas av denna definition skall

!

avgöras enl igt vederbörande stats nationella

lag.

3. Grundavgifterna skall i fråga om var­

je fördragsslutande stat betalas inom tre

månader från den dag då konventionen

trädde i kraft för den staten.

Artikel 12

1. För att fastställa den årsavgift som,

om årsavgifter skall utgå, skall betalas av

person som avses i artikel 10, skall försam­

lingen, med beaktande av nödvändigbeten

att tillräckliga likvida medel finns, för var­

je kalenderår göra en beräkning i form av

en budget a v:

(i) utgifter

Artikel 11

v'

1. I fråga om varje fördragsslutande stat

i i

skall grundavgifter betalas av de personer

vilka är avgiftsskyldiga enligt artikel 10.

'.j!

Grundavgiften skall för varje sådan person

beräknas på grundval av ett bestämt belopp

per ton avgiftspliktig olja som mottagits av

honom under kalenderåret närmast före det

då denna konventionen trädde i kraft för

ifrågavarande stat.

2. Det belopp som avses i första stycket

fastställes av församlingen inom två måna-

'j. i

['ii

\ i

[si

der efter det denna konvention trätt i kraft.

(;

Församlingen skall därvid i möjligaste mån

!

fastställa beloppet på sådant sätt att det

i j

sammanlagda beloppet av grundavgifterna

i ?

skulle uppgå till 75 miljoner francs om av-

i' 1

gift betalades för 90 procent av den mängd

j

avgiftspliktig olja som transporteras till

i

sjöss i världen.

i

Ii!

2509

¬

background image

SFS 1973: 1199

(a) costs and expenses of the administra­

tion of the Fund in the relevant year and

any deficit from operations in preceding

years;

(b) payments to be made by the Fund

in the relevant year for the satisfaction of

claims against the Fund due under Article

4 or 5, including repayment on loans pre­

viously taken by t he Fund for the satisfac­

tion of such claims, to the extent that

the aggregate amount of such claims in

respect of any one incident does not

exceed 15 million francs;

(c) payments to be made by the Fund

in the relevant year for the satisfaction of

claims against the Fund due under Ar­

ticle 4 or 5, including repayments on

loans previously taken by the Fund for the

satisfaction of such claims, to the extent

that the aggregate amount of such claims

in respect of any one incident is in excess

of 15 million francs;

(ii) Income

(a) surplus funds from operations in

preceding years, including any interest;

(b) initial contributions to be paid in

the course of the year;

(c) an nual contributions, if required to

balance the budget;

(d) any other income.

2. For each person referred to in Article

10 the amount of his annual contribution

shall be determined by the Assembly and

shall be calculated in respect of each Con­

tracting State:

(a) in so far as the contribution is for the

satisfaction of payments referred to in p ara­

graph l(i) (a) and (b) on the basis of a

fixed sum for each ton of contributing oil

received in the relevant State by such per­

sons during the preceding calendar year;

and

(b) in so far as the contribution is for the

satisfaction of payments referred to in p ara­

graph l(i) (c) of this Article on the basis

of a fixed sum for each ton of contributing

011 received by such person during the

a) Frais et dépenses prévus pour I'ad-

ministration du Fonds au cours de I'an-

née considérée et pour la couverture de

tout deficit résultant des operations des

années précédentes.

b) Versements que le Fonds devra

vraisemblablement effectuer au cours de

Tannée considérée pour régler les indem-

nités dues en application des artides 4 et

5, dans la mesure ou le montant total des

sommes versées, y compris le rembour-

sement des emprunts contractés antérieu-

rement par le Fonds pour s'acquitter de

ses obligations, ne dépasse pas 15 mil­

lions de francs par événement.

c) Versements que le Fonds devra vrai­

semblablement effectuer au cours de

Tannée considérée pour régler les som­

mes dues en application des artides 4 et

5, y compris le remboursement des prét-s

contractés antérieurement par le Fonds

pour s'acquitter de ses obligations, dans

la mesure oii le montant total des indem-

nités dépasse 15 millions de francs par

événement.

ii) Revenus
a) Excédent résultant des opérations

des années précédentes, y compris les

intéréts qui pourraient étre pergus.

b) Contributions initiales dues dans le

courant de l'année.

c) Contributions annuelles qui pour-

ront étre nécessaires pour équilibrer le

budget.

d) Tous autres revenus.

2. Le montant de la contribution an-

nuelle est fixé par l'Assemblée pour chaque

personne visée å Particle 10, Ce montant

est calculé en ce qui concerne chacun des

Etats contractants :

a) dans la mesure ou la contribution est

destinée å régler les sommes visées au para-

graphe 1 i), alinéas a) et b), sur la base

d'une somme fixe par tonne d'hydrocar-

bures donnant lieu å contribution et re^us

dans un Etat contractant par cette personne

pendant Tannée civile précédente, et

b) dans la mesure oh la contribution est

destinée å régler les sommes visées au para-

graphe 1 i), alinéa c), du présent artide,

sur la base d'une somme fixe par tonne

d'hydrocarbures donnant lieu å contribu-

2510

¬

background image

(ii) inkomster

(a) överskott från verksamheten under

föregående år, däri inbegripet eventuell

ränta;

(b) grundavgifter som skall betalas un­

der året;

(c) årsavgifter, om sådana erfordras för

att balansera budgeten;

(d) andra inkomster.

2. �&rsavgiftens storlek skall för envar

som avses i artikel 10 fastställas av försam­

lingen. Avgiften skall i fråga om varje för­

dragsslutande stat beräknas;

(a) i den utsträckning avgiften är avsedd

att användas till betalning av fordringar

som avses i första stycket (i) (a) ocb (b), på

grundval av ett bestämt belopp per ton av-

giftspliktig olja som den avgiftsskyldige un­

der föregående kalenderår mottagit i ifråga­

varande stat; ocb

(b) i den utsträckning avgiften är avsedd

att användas till betalning av fordringar

som avses i första stycket (i) (c) i denna

artikel, på grundval av ett bestämt belopp

per ton avgiftspliktig olja som den avgifts-

SFS 1973: 1199

(a) kostnader ocb utgifter för fondens

förvaltning under året samt eventuellt un­

derskott från verks ambeten under föregåen­

de år;

(b) utbetalningar från fonden under

året för betalning av fordringar mot fonden

enligt art ikel 4 eller 5, däri inbegripet åter­

betalning av lån som tidigare upptagits av

fonden för att betala sådana fordringar, i

den utsträckning de fordringar som avser en

ocb samma olycka sammanlagt ej överstiger

15 miljoner francs;

(c) utbetalningar från fonden under

året för betalning av fordringar mot fonden

enligt artike l 4 eller 5, däri inbegripet åter­

betalning av lån som tidigare upptagits av

fonden för att betala sådana fordringar, i

den utsträckning de fordringar som avser en

ocb samma olycka sammanlagt överstiger

f.

15 miljoner francs;

-j

f-

['t

X\ I

M

v,

! 5

"I

2511

¬

background image

SFS 1973:1199

calendar year preceding that in which the

incident in question occurred, provided that

State was a party to this Convention at the

date of the incident.

3. The sums referred to in paragraph 2

above shall be arrived at by dividing the

relevant total amount of contributions re­

quired by the total amount of contributing

oil received in all Contracting States in the

relevant year.

4. The Assembly shall decide the portion

of the annual contribution which shall be

immediately paid in cash and decide on the

date of payment. The remaining part of

each annual contribution shall be paid upon

notification by the Director.

5. The Director may, in cases and in

accordance with conditions to be laid down

in the Internal Regulations of the Fund,

require a contributor to provide financial

security for the sums due from him.

6. Any demand for payments made

under paragraph 4 shall be called rateably

from all individual contributors.

Article 13

1. The amount of any contribution due

under Article 12 and which is in arrear

shall bear interest at a rate which shall be

determined by the Assembly for each cal­

endar year provided that different rates

may be fixed for different circumstances.

2. Each Contracting State shall ensure

that any obligation to contribute to the

Fund arising under this Convention in

respect of oil received within the territory

of that State is fulfilled and shall take any

appropriate measures under its law, includ­

ing the imposing of such sanctions as it

may deem necessary, with a view to the

effective execution of any such obligation;

provided, however, that such measures shall

only be directed against those persons who

are under an obligation to contribute to the

Fund.

3. Where a person who is liable in ac­

cordance with the provisions of Articles 10

tion et re?us par cette personne au cours do

l'année civile précédant celle ou s'est pro-

duit révénement considéré, si cet Etat est

partie å la Convention å la date å laquelle

est survenu révénement.

3. Les sommes mentionnées au para-

graphe 2 ci-dessus sont calculées en divi-

sant le total des contributions å verser par

le total des quantités d'hydrocarbures don-

nant lieu å contribution qui ont été regues,

au cours de Tannée considérée, dans I'en-

semble des Etats contractants.

4. UAssemblée arrete le pourcentage de

la contribution annuelle qui est payable im-

médiatement en espéces ainsi que la date

de versement. Le reste est payable sur avis

de I'Administrateur.

5. Dans les cas et conditions qui seront

fixés par le réglement intérieur, I'Admi­

nistrateur du Fonds est autorisé å demander

å un contributaire de produire une garantie

financiére pour les sommes dont il est dé-

biteur.

6. Toute demande de versement au titre

du paragraphe 4 est formulée auprés de

chaque contributaire dont la contribution

est déterminée au marc le franc en fonc-

tion de la somme totale å recueillir.

Artide 13

1. Le montant de toute contribution ar-

riérée visée å 1'article 12 est accru d'un in-

térét dont le taux est fixé pour chaque an-

née civile par TAssemblée, étant entendu

que différents taux peuvent étre fixés selon

les circonstances.

2. Chaque Etat contractant veille å pren­

dre des dispositions pour qu'il soit satisfait

å I'obligation de contribuer au Fonds, con-

formément aux dispositions de la présente

Convention, pour les hydrocarbures re^us

sur le territoire de cet Etat; il prend toutes

mesures législatives appropriées, y compris

les sanctions qu'il juge nécessaires, pour que

cette obligation soit efficacement remplie,

sous réserve toutefois que ces mesures ne

visent que les personnes qui sont tenues de

contribuer au Fonds.

3. Si une personne qui est tenue, en

vertu des dispositions des artides 10 et 11,

2512

¬

background image

SFS 1973:1199

skyldige mottagit under kalenderåret före

det då ifrågavarande olycka inträffade, om

denna stat vid tidpunkten för olyckan hade

tillträtt denna konvention,

3. De belopp som avses i andra stycket

erhålles genom att dela det sammanlagda

avgiftsbelopp som erfordras med den sam­

manlagda mängden avgiftspliktig olja som

mottagits i alla fördragsslutande stater un­

der ifrågavarande år.

y

4. Församlingen skall besluta hur stor del

av årsavgiften som omedelbart skall betalas

kontant och fastställa datum för betalning­

en. �&terstoden skall betalas på anfordran av
direktören.

5. Direktören får i de fall och under de

förutsättningar som skall anges i fondens

reglemente begära att en avgiftsskyldig stäl­

ler ekonomisk säkerhet för de belopp som

han är skyldig att betala.

6. Varje krav på betalning enligt fjärde

stycket skall för var och en av de avgifts­

skyldiga avse samma kvotdel av avgiften.

Artikel 13

1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12

och som är förfallet skall löpa med ränta

enligt räntefot, som fastställes av försam­

lingen för varje kalenderår, varvid olika rän­

tefot får fastställas för olika förhållanden.

2. Varje fördragsslutande stat skall tillse

att förpliktelse att betala avgift till fonden

enligt denna konvention för olja som motta­

gits inom den statens område fullgöres. Den

skall vidtaga lämpliga lagstiftningsåtgärder

för att dessa förpliktelser effektivt skall full­

göras, däri inbegripet införande av sådana

påföljder som den anser erforderliga. �&tgär­

derna får dock rikta sig endast mot dem

som är skyldiga att betala avgift till fonden.

3. Om den som är skyldig att betala av­

gift till fonden enligt artiklarna 10 och 11

158-SFS 1973

f':

f;

t

il

⬢I

1

[ I-

s ;i

2513

¬

background image

SFS 1973: 1199

and 11 to make contributions to the Fund

does not fulfil his obligations in respect of

any such contribution or any part thereof

and is in arrear for a period exceeding

three months, the Director shall take all

appropriate action against such person on

behalf of the Fund with a view to the

recovery of the amount due. However,

where the defaulting contributor is mani­

festly insolvent or the circumstances other­

wise so warrant, the Assembly may, upon

recommendation of the Director, decide

that no action shall be taken or continued
against the contributor.

de verser des contributions, ne remplit pas
ses obligations en ce qui conceme la to-

talité ou une partie de cette contribution

et que le retard apporté au paiement ex-
cede trois mois, I'Administrateur prendra,
au nom du Fonds, toutes mesures appro-

priées ä Fégard de cette personne en vue
d'obtenir le recouvrement des sommes

dues. Toutefois, si le contributaire défail-
lant est manifestement insolvable ou si les
circonstances le justifient, TAssemblée peut,
sur la recommandation de I'Administrateur,

décider de renoncer å toute action contre le
contributaire.

In witness whereof the undersigned

plenipotentiaries being duly authorized for
that purpose have signed the present Con­

vention.

En Foi de quoi les plénipotentiaires sous-

signés, dument autorisés å cet effet ont

signé la présente Convention.

Done at Brussels this eighteenth day of

December one thousand nine hundred and

seventy-one.

Fait å Bruxelles, le dix-huit décembre mil

neuf cent soixante et onze.

2514

¬

background image

SFS 1973:1199

helt eller delvis är i dröjsmål med betal­

ningen när tre månader förflutit från för­

fallodagen, skall direktören på fondens väg­

nar vidta alla erforderliga åtgärder mot

denne för att indriva det förfallna beloppet.

�r den avgiftsskyldige uppenbart på obe­

stånd eller föreligger eljest skal därtill, kan

emellertid församlingen på förslag av direk­

tören besluta att ingen åtgärd skall vidtas

mot den avgiftsskyldige eller att redan på­

började åtgärder icke skall fullföljas.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

|

därtill vederbörligen befullmäktigade av

[

sina respektive regeringar, undertecknat

denna konvention.

ii

Som skedde i Bryssel den 18 december

(

1971.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.