SFS 2006:82 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna / SFS 2006:82 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
060082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från
de internationella oljeskadefonderna;

utfärdad den 23 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:253) om ersättning

från de internationella oljeskadefonderna skall ha följande lydelse.

6 §

När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8 i

1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap.
6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställig-

het av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen medde-
lats av en domstol i en stat där Bryssel I-förordningen gäller, tillämpas dock
det förfarande som föreskrivs i förordningen och i lagen (2006:74) med
kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande
och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158.

SFS 2006:82

Utkom från trycket
den 7 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.