SFS 2002:611 Lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna / SFS 2002:611 Lag om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
020611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från
den internationella oljeskadefonden;

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1973:1199) om er-

sättning från den internationella oljeskadefonden

dels

att 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny bilaga, bilaga 3, av följande lydelse.

1 §

2

Som svensk lag skall gälla, med iakttagande av vad som föreskrivs i

det följande, originaltexterna av bestämmelserna i artiklarna 1�13 av den i
Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av
en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom
olja, med de ändringar som har gjorts genom

� det i London den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till

konventionen,

� den genom artikel 26 i ändringsprotokollet införda artikeln 36 ter till

1971 års konvention och

� den i Internationella sjöfartsorganisationen den 18 oktober 2000 antagna

resolutionen om ändringar av ansvarsbeloppen i ändringsprotokollet.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte till den del bestämmelserna

uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

Den engelska och franska originaltexten av konventionen i angivna delar

samt de engelska originaltexterna av ändringsprotokollet och resolutionen
finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1�3 till
denna lag. Originaltexterna skall ha samma giltighet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser skall tillämpas om den händelse som utgör grund

för ersättning från den internationella oljeskadefonden har inträffat före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:139, bet. 2001/02:LU32, rskr. 2001/02:220.

2

Senaste lydelse 1996:11.

SFS 2002:611

Utkom från trycket
den 26 juni 2002

background image

2

SFS 2002:611

Bilaga 3

IMO:s resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i
1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet
av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

RESOLUTION LEG.2(82)
(adopted on 18 October 2000)

ADOPTION OF AMENDMENTS OF THE
LIMITS OF COMPENSATION IN THE
PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE
INTERNATIONAL CONVENTION ON
THE ESTABLISHMENT OF AN INTER-
NATIONAL FUND FOR COMPENSA-
TION FOR OIL POLLUTION DAMAGE,
1971

THE LEGAL COMMITTEE at its eighty-se-
cond session:

RECALLING Article 33(b) of the Convention
on the International Maritime Organization
(hereinafter referred to as the �SIMO Conven-
tion⬝) concerning the functions of the Com-
mittee,

MINDFUL of Article 36 of the IMO Conven-
tion concerning rules governing the proce-
dures to be followed when exercising the
functions conferred on it by or under any in-
ternational convention or instrument,

RECALLING FURTHER Article 33 of the
Protocol of 1992 to amend the International
Convention on the Establishment of an Inter-
national Fund for Compensation for Oil Pollu-
tion Damage, 1971 (hereinafter referred to as
the �S1992 Fund Protocol⬝) concerning the pro-
cedures for amending the limits of the
amounts of compensation set out in Article
6(3) of the 1992 Fund Protocol,

HAVING CONSIDERED amendments to the
limits of the amounts of compensation pro-
posed and circulated in accordance with the
provisions of Article 33(1) and (2) of the 1992
Fund Protocol,

(�versättning)

RESOLUTION LEG.2(82)
(som antagits den 18 oktober 2000)

ANTAGANDE AV �NDRINGAR AV AN-
SVARSBELOPPEN I 1992 �&RS PROTO-
KOLL TILL 1971 �&RS INTERNATIO-
NELLA KONVENTION OM UPPR�T-
TANDET AV EN INTERNATIONELL
FOND F�R ERS�TTNING AV SKADA
ORSAKAD AV F�RORENING GENOM
OLJA

DEN JURIDISKA KOMMITT�0N vid sitt åt-
tioandra möte

SOM ERINRAR SIG artikel 33(b) i konven-
tionen om den internationella sjöfartsorganisa-
tion (härefter IMO-konventionen) som gäller
kommitténs uppgifter,

SOM UPPM�RKSAMMAR artikel 36 i
IMO-konventionen avseende regler som gäller
de förfaranden som skall tillämpas när den
fullgör de funktioner som har ålagts den enligt
internationella konventioner eller akter,

SOM �VEN ERINRAR SIG artikel 33 i 1992
års protokoll till 1971 års internationella kon-
vention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förore-
ning genom olja (härefter 1992 års fondproto-
koll) avseende de förfaranden för att ändra an-
svarsbeloppen som anges i artikel 6(3) av
1992 års fondprotokoll,

SOM HAR BEAKTAT de ändringar av an-
svarsbeloppen som har föreslagits och spridits
i överensstämmelse med reglerna i artikel
33(1) och (2) i 1992 års fondprotokoll,

background image

3

SFS 2002:611

1. ADOPTS, in accordance with Article 33(4)
of the 1992 Fund Protocol, amendments to the
limits of the amounts of compensation set out
in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol, as
set out in the Annex to this resolution;

2. DETERMINES, in accordance with Article
33(7) of the 1992 Fund Protocol, that these
amendments shall be deemed to have been ac-
cepted on 1 May 2002 unless, prior to that
date, not less than one quarter of the States
that were Contracting States on the date of the
adoption of these amendments (being 18 Oc-
tober 2000) have communicated to the Organ-
ization that they do not accept these amend-
ments;

3. FURTHER DETERMINES that, in accord-
ance with Article 33(8) of the 1992 Fund Pro-
tocol, these amendments, deemed to have
been accepted in accordance with paragraph 2
above, shall enter into force on 1 November
2003;

4. REQUESTS the Secretary-General, in ac-
cordance with Articles 33(7) and 38(2)(vi) of
the 1992 Fund Protocol, to transmit certified
copies of the present resolution and the
amendments contained in the Annex thereto to
all States which have signed or acceded to the
1992 Fund Protocol; and

5. FURTHER REQEUSTS the Secretary-
General to transmit copies of the present reso-
lution and its Annex to the Members of the
Organization which have not signed or ac-
ceded to the 1992 Fund Protocol.

1. ANTAR, i överensstämmelse med artikel
33(4) av 1992 års fondprotokoll, ändringar av
de ansvarsbelopp som anges i artikel 6(3) i
1992 års fondprotokoll, i enlighet med vad
som framgår av bilagan till denna resolution,

2. BESLUTAR, i enlighet med artikel 33(7) i
1992 års fondprotokoll, att dessa ändringar
skall anses godtagna den 1 maj 2002 om inte,
före detta datum, minst en fjärdedel av de sta-
ter som var fördragsslutande stater den dag då
dessa ändringar antogs (18 oktober 2000) har
underrättat organisationen om att de inte god-
tar dessa ändringar,

3. BESLUTAR VIDARE att, i enlighet med
artikel 33(8) i 1992 års fondprotokoll, dessa
ändringar, som anses godtagna enligt punkten
2 ovan, skall träda i kraft den 1 november
2003,

4. ANH�&LLER om att generalsekreteraren, i
enlighet med artiklarna 33(7) och 38(2)(vi) i
1992 års fondprotokoll, översänder vidime-
rade kopior av denna resolution och av de änd-
ringar som innefattas i dess bilaga till alla sta-
ter som har undertecknat eller anslutit sig till
1992 års fondprotokoll, och

5. ANH�&LLER �VEN om att generalsekre-
teraren översänder kopior av denna resolution
och dess bilaga till de medlemmar av organi-
sationen som inte har undertecknat eller anslu-
tit sig till 1992 års fondprotokoll.

background image

4

SFS 2002:611

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Annex

AMENDMENTS OF THE LIMITS OF
COMPENSATION IN THE PROTOCOL OF
1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON THE ESTABLISH-
MENT OF AN INTERNATIONAL FUND
FOR COMPENSATION OF OIL POLLU-
TION DAMAGE, 1971

Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol is
amended as follows:

the reference in paragraph 4(a) to �S135
million units of account⬝ shall read
�S203,000,000 units of account⬝;

the reference in paragraph 4(b) to �S135
million units of account⬝ shall read
�S203,000,000 units of account⬝; and

the reference in paragraph 4(c) to �S200
million units of account⬝ shall read
�S300,740,000 units of account⬝.

Resolutionsbilaga

�NDRINGAR AV ANSVARSBELOPPEN I
1992 �&RS PROTOKOLL TILL 1971 �&RS
INTERNATIONELLA KONVENTION OM
UPPR�TTANDET AV EN INTERNATIO-
NELL FOND F�R ERS�TTNING AV
SKADA ORSAKAD AV F�RORENING
GENOM OLJA

Artikel 6(3) i 1992 års fondprotokoll ändras
enligt följande.

Hänvisningen i punkt 4(a) till ⬝135 mil-
joner beräkningsenheter⬝ skall lyda
⬝203 000 000 beräkningsenheter⬝,

hänvisningen i punkt 4(b) till ⬝135 mil-
joner beräkningsenheter⬝ skall lyda
⬝203 000 000 beräkningsenheter⬝, och

hänvisningen i punkt 4(c) till ⬝200 mil-
joner beräkningsenheter⬝ skall lyda
⬝300 740 000 beräkningsenheter⬝.

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.