SFS 2005:880 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna / SFS 2005:880 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
050880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från
de internationella oljeskadefonderna;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:253) om ersättning

från de internationella oljeskadefonderna skall ha följande lydelse.

2 § Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i er-
sättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention eller som 2003 års inter-
nationella kompletterande oljeskadefond har betalat enligt artikel 4 i 2003
års fondprotokoll, får respektive fond kräva åter av en person som anges i
10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e�g sjölagen (1994:1009) endast under de
förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får fonderna kräva åter ett
utbetalat ersättningsbelopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes
garant endast i den utsträckning som följer av 7 kap. 9 § försäkringsavtalsla-
gen (2005:104).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2005/06:LU2, rskr. 2005/06:23.

SFS 2005:880

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.