SFS 1982:728

820728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS J 982:728

utkom från try cket

den I4juli 19 82

om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 10 juni 1982.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs följande.

1 § Försäkringsrörelselagen (1982: 713) och denna lag träder i kraft de n I

januari 1983. Bestämmelserna i 14 § andra stycket och 20 § denna lag trä­
der dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på d en ut­
kommit från tryck et i Svensk författningssamling.

2 § Genom försäkringsrörelselagen (1982: 713) upphävs

1. lagen (1948:433) om försäk ringsrörelse.

2. lagen (1948:434) angående införande av den nya lagen om försäk­

ringsrörelse.

3 § Om det i lagar eller andra fölfattningar förekommer hänvisningar till

föreskrifter som ersatts genom bestämmelser i försäkringsrörelselagen
(1982:713) eller denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4 § För försäkringsbolag som registrerats före den I januar i 1983 gäller
försäkringsrörelselagen (1982:713) med de undantag som anges i denna
lag.

Koncession som är gällande vid försäkringsrörelselagens (1982:713)

ikraftträdande skall dä refter anses gälla som om den meddelats med stöd

av den lagen.

De avvik elser och undantag från bestämmelser i lagen (1948:433) om

försäkringsrörelse som har medgetts skall efter ikraftträdandet av försäk­

ringsrörelselagen (1982: 713) avse motsvarande bestämmelser i den la gen.

5 § För Stockholms stads brandförsäkringskontor gäller bestämmelser­

na i försäkri ngsrörelselagen (1982:713) om ömsesidiga försäkringsbolag i
tillämpliga delar. Kontorets delägare skall dock inte på grund härav få stör­

re ansvar för k ontorets förpliktelser än de hade före den I januari 1904.

6 § Om bolagsordningen innehåller en sådan bestämmelse om rätt till

teckning eller erhållande av nya aktier som avses i 10 § I mom. tredje styc­
ket andra meningen lagen (1948: 433) om försäk ringsrörelse, skall bestäm­

melsen an ses gälla även för aktier som ges ut utöver tidigare föreskrivet
maximikapital.

7 § Om det vid ikraftt rädandet av försäkringsrörelselagen (1982: 713) fö­

reskrivs i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning att röstvärdet för varje

aktie är på visst sätt lägre ju flera aktier den röstande företräder, får bo­

lagsstämman - i anslutnin g till a tt den fattar beslut som medför eller kan
medföra ändring av antalet aktier i bolaget - i enlighet med 9 kap. 13 §

' Prop. 1981/82: 180. NU 45. rskr .385,

1721

¬

background image

SFS 1982:728

första stycket samma lag besluta att ändra bolagsordningen så att det anl�0
aktier varje röstande företräder ger samma relativa röstandel som tidigare.

Kallelse till en s ådan bolagsstämma sker enligt bolagsordningen.

8 § Den som inn ehar ett aktiebrev på vilket bolaget har ante cknat att han

är införd i aktieb oken som ägare är, även om införandet skett före utgång­
en av år 1982. likställd med den som enligt 13 § andra stycket lagen
(1936: 8!) om skuldebrev förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande,
om ett förvärv från honom sker efter denna tidpunkt.

9 § Registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut, som fattats
före utgången av år 1982, samt talan mot sådana beslut sker enligt lage n
(1948: 433) om fö rsäkringsrörelse om något annat inte följer av 20 §.

10 § Har styrelsen före utgången av år 1982 beslutat om nyemission,
skall nyemissionen ske enligt lagen (1948:433) om försäkringsrö relse.

11 § Bestämmelserna i 4 kap. 19 § försäkringsrörelselagen (1982:713)
skall även tillämpas på fondaktier som givits ut före den 1 januari 1983. An-

maningar får dock ske tidigast efter utgången av å r 1984.

12 § Om det före utgången av år 1982 har vidtagits åtgärder för att verk­
ställa en nedsättning av aktiekapitalet enligt 60 § lagen (1948 ; 433) om för­

säkringsrörelse, får nedsättningen verkställas och registreras enligt nämn­

da lag.

13 § Den styrelseledamot eller verkställande direktör som tillträtt före

utgången av år 1982, skall anmäla sitt ak tieinnehav enligt 8 kap. 6 § försäk­
ringsrörelselagen (1982:713) snarast efter denna tidpunkt.

14 § Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första och fjärde styckena samt 5 §
försäkringsrörelselagen (1982: 713) skall tillämpas från och med den för sta
ordnarie bolagsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande. Intill dess
skall i stället motsvarande äldre bestämmelser tillämpas.

Beslut enligt 10 kap . 4 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:

713) får meddelas före den 1 januari 1983.

Innehåller bolagsordningen en bestämmelse om föranmälan för delta­

gande i bo lagsstämma, får bestämmelsen tillämpas intill dess beslut om be­

stämmelsens upphörande eller ändring till överensstämmelse med 9 kap.

1 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) har regis trerats. Vad

som sagts nu gäller dock endast om bolagsstämman hålls före utgången av
år 1983.

15 § �&rsredovisningen och koncernredovisningen skall från och med rä­

kenskapsåret 1983 upprättas enligt försäkringsrörelselagen (1982:713). 1
koncernredovisningen för räkenskapsåret 1983 behöver ej medtagas kon-

cernrcsultaträkning och koncernbalansräkning föi' räkenskapsåict 1982.

Beslut om vinstutdelning och ann an användning av försiikringsbo lagets

egendom som avser räkenskapsåret 1982 skall fattas enligt lagen

1722

(1948; 433) om försäkri ngsrörelse.

¬

background image

16 § 1 livförsäkringsbolag skall utjämningsfonden enligt 266 § och sä ker-

SFS 1982:728

hetsfonden enligt 271 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse överföras
till återbäringsfond enligt 12 kap. 5 § fö rsäkringsrörelselagen (1982:713).

Om det i ett livförsäkringsbolag finns en reservfond skall denna överfö­

ras til l å terbäringsfonden eller, efter tillstånd av försäkringsinspektionen,
till någ on annan fond.

17 § Redovisar ett skadeförsäkringsbolag säkerhetsfond enligt 271 § la­
gen (1948:433) om försäkrin gsrörelse skall denna överföras till rese rv som

regeringen eller efter regeringens bemyndigande försäkringsinspektionen

föreskriver.

18 § Om det i ett livförsäkringsbolag finns en dispositionsfond avsatt

inom livförsäkringsrörelsen skall denna överföras till återbäringsfonden el­
ler nedsättas. Dispositionsfonden skall vara avvecklad senast vid utgången

av år 198 7.

Om det uppkommer en förlust på livförsäkringsrörelsen innan disposi-

tionsfonden har avvecklats skall förlusten i första hand täckas genom att

dispositionsfonden minskas.

19 § Likvidation skall genomföras enligt lagen (1948:433) om försäk­

ringsrörelse om l ikvldatorerna utsetts före utgången av år 1982.

20 § Före utgången av år 1982 kan beslut om ändringar i bolagsordnin gen

så att denn a överensstämmer med f örsäkringsrörelselagen (1982:713) fat­

tas enligt 9 kap. 14 eller 16 § nämnda lag. I beslutet skall anges att det gäl­
ler från och med den 1 Januari 1983.

21 § Om bolagsor dningen efter utgången av år 1982 strider mot försäk­

ringsrörelselagen (1982:713) skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram för­

slag till bolagsstämman om ändringar av bolagsordningen så att den över­

ensstämmer med lagen.

Om grunderna efter utgången av år 1982 strider mot för säkringsrörelse­

lagen (1982:713), skall styr elsen genast besluta om ändring av dessa.

22 § Har bolagsstämman enligt I § lagen (1970: 596) om f örenklad aktie­

hantering före utgången av år 1982 beslutat att nämnda lag skall tillämpas
på bolaget, skall bolaget anses vara avstämningsbolag enligt bestämmel­

serna i försäkringsrörelselagen (1982: 713). Styrelsen skall dock utan dröjs­

mål lägga fram förslag till bolagsstämman om att i b olagsordningen ta in

förbehåll som avs es i 3 kap. 8 § för säkringsrörelselagen (1982: 713).

23 § Ett ö msesidigt försäkringsbolags firma som registrerats före ikraft­
trädandet av lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse behöver inte innehålla
orden ömsesidi^^t e \\evförsäkring..

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

ROLFWIRTEN

1723

(Ekonomidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.