SFS 2005:552 Lag om införande av aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) / SFS 2005:552 Lag om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
050552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Aktiebolagslagen (2005:551) träder i kraft den 1 januari 2006. Det-
samma gäller denna lag utom 17 §, som träder i kraft den dag som
regeringen bestämmer.

2 § Genom denna lag upphävs

1. aktiebolagslagen (1975:1385), och
2. lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385).

3 § Om det i lag eller någon annan författning förekommer hänvisning till
en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § För bolag som har bildats före den 1 januari 2006 gäller aktiebolags-
lagen (2005:551) med nedan angivna undantag.

5 § I fråga om registrering av aktiebolag som har bildats innan aktie-
bolagslagen (2005:551) har trätt i kraft gäller äldre bestämmelser.

6 § Föreskrifter i bolagsordningen om aktiers nominella belopp skall tas
bort senast i samband med att bolaget första gången efter den 1 januari 2006
beslutar om annan ändring i bolagsordningen. När en sådan föreskrift tas
bort, skall samtidigt uppgift om antalet aktier i bolaget tas in i bolagsord-
ningen.

7 § Innehåller bolagsordningen vid utgången av år 2005 förbehåll som av-
ses i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385), gäller förbehållet även om det
avviker från 4 kap. 28 § aktiebolagslagen (2005:551).

8 § Om det i bolaget finns aktier, vilkas röstvärde överstiger tio gånger
röstvärdet för aktier av annat slag, får bolaget ge ut nya aktier med de röst-
värden som redan utgivna aktier har.

1 Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291.

SFS 2005:552

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:552

9 § Vad som sägs i 5 kap. 5 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)
om angivande av aktieägares person- eller organisationsnummer gäller inte
om aktieägaren har förts in i aktieboken före utgången av år 2005.

I fråga om aktiebolag som har bildats före utgången av år 2005 behöver

uppgift enligt 5 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen om huruvida
aktiebrev har utfärdats lämnas endast om aktiebrev har utfärdats efter lagens
ikraftträdande.

10 § Bestämmelserna i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) om angi-
vande av bolagets organisationsnummer och bolagskategori och om aktie-
ägarens personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnum-
mer gäller inte aktiebrev som har lämnats ut före utgången av år 2005.

11 § Bestämmelserna i lagen (1944:705) om aktiebolag om verkan av att
aktiebrev ställts till innehavaren gäller fortfarande i fråga om aktiebrev ut-
färdade för aktier som har getts ut före utgången av år 1976.

Den som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets anteckning på brevet är

införd som ägare i aktieboken skall, även om införingen har skett före ut-
gången av år 1976, likställas med den som enligt 13 § andra stycket lagen
(1936:81) om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande,
om ett förvärv från honom eller henne sker efter den nämnda tidpunkten.

12 § Vid registrering och verkställande av ett bolagsstämmobeslut som har
fattats före ikraftträdandet av aktiebolagslagen (2005:551) samt vid talan
mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser eller, såvitt gäller sådana be-
slut som avses i 16

kap. aktiebolagslagen, bestämmelserna i lagen

(1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

13 § Om styrelsen före utgången av år 2005 har fattat beslut om nyemis-
sion enligt 4 kap. 14 eller 15 §, emission av skuldebrev enligt 5 kap. 8 eller
9 § eller nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen
(1975:1385), gäller äldre bestämmelser vid registrering och verkställande av
beslutet.

14 § �ldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från bolaget,
om beräkningen skall grunda sig på en årsredovisning som har upprättats
före utgången av år 2005.

15 § Har inlösen av aktier enligt 14

kap. 31

§ aktiebolagslagen

(1975:1385) påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser
om förutsättningarna för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om
förfarandet.

16 § Om en bolagsordning efter utgången av år 2005 strider mot en be-
stämmelse i aktiebolagslagen (2005:551), skall styrelsen, om inte annat föl-
jer av 6 eller 7 §, till den första ordinarie bolagsstämman därefter lägga fram
förslag till ändring av bolagsordningen i överensstämmelse med bestämmel-
sen.

background image

3

SFS 2005:552

17 § Bolagsstämman får redan före utgången av år 2005 besluta om änd-
ring i bolagsordningen till överensstämmelse med aktiebolagslagen
(2005:551). I beslutet skall anges att ändringen gäller från och med den
1 januari 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.