SFS 2012:33 Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor / SFS 2012:33 Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
120033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och
ersättning vid radiologiska olyckor;

utfärdad den 19 januari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2010:950) om ansvar

och ersättning vid radiologiska olyckor ska införas en ny paragraf, 56 a §, av
följande lydelse.

56 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt denna lag
och anslutande föreskrifter.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:149, bet. 2011/12:CU3, rskr. 2011/12:73.

SFS 2012:33

Utkom från trycket
den 31 januari 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.