SFS 2014:932 Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor / SFS 2014:932 Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
140932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och
ersättning vid radiologiska olyckor;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:950) om ansvar

och ersättning vid radiologiska olyckor

dels att 60�63 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 3, av

följande lydelse.

60 §

En dom om ersättning för radiologisk skada som har meddelats av en

behörig domstol i en annan konventionsstat ska, när domen har fått laga kraft
och får verkställas i den stat där den har meddelats, efter en ansökan förklaras
verkställbar i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts
genom domen.

61 §

En ansökan om att en dom om ersättning för radiologisk skada ska för-

klaras verkställbar enligt 60 § görs till den tingsrätt som regeringen föreskri-
ver. Ansökan ska innehålla

1. domen i original eller i en kopia som har bestyrkts av en myndighet, och
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen har medde-

lats att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att domen har
fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet.

Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen
för justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats.

Handlingar på andra språk än svenska, danska eller norska ska ges in också

i översättning till svenska. �versättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk
eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

62 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt

som en svensk dom som har fått laga kraft.

63 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförkla-

ring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

3. Trots det som föreskrivs i 2 ska en ansökan om verkställighet som gjorts

till Svea hovrätt före den 10 januari 2015 även i fortsättningen handläggas
där. Vid handläggningen i Svea hovrätt tillämpas bestämmelserna i rätte-

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:932

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:932

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

gångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut. En ansökan får inte
bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till Högsta domstolen. Vid handlägg-
ningen i Högsta domstolen tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om
överklagande av en hovrätts beslut.

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar