SFS 2016:417 Lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering / SFS 2016:417 Lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
160417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statlig ersättning till personer som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Förutsättningar för ersättning

1 §

Staten betalar ersättning för personskada enligt denna lag till personer

som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats ge-
nom användning av vaccinet Pandemrix, om vaccinet har tillhandahållits som
ett led i den vaccinationskampanj som genomfördes åren 2009 och 2010 mot
influensan A(H1N1).

2 §

En skada ersätts inte, om den med övervägande sannolikhet är orsakad

av förordnande eller utlämnande av Pandemrix i strid med föreskrifter eller
anvisningar.

En skada ersätts inte heller, om den har orsakats av Pandemrix som inte har

ordinerats den skadade av en behörig person och den skadade kände till eller
borde ha känt till detta.

3 §

Den som vill ha ersättning enligt denna lag ska anmäla sin skada till för-

säkringsgivaren i den ordning som anges i § 12 i den lydelse av �&tagande att
utge ersättning för läkemedelsskada som började gälla den 1 januari 2010.
�&tagandet finns som bilaga till denna lag.

I den mån försäkringsgivaren inte betalar försäkringsersättning för skadan,

betalar staten ersättning enligt denna lag. Detta gäller dock inte om rätten till
ersättning från försäkringsgivaren går förlorad på grund av vad som före-
skrivs i § 12 eller § 17 i åtagandet.

4 §

Om det finns synnerliga skäl, får ett anspråk på ersättning göras även

efter den tid som anges i § 12 i åtagandet. Vid bedömningen ska det särskilt
beaktas om den skadade har varit förhindrad att göra anmälan i tid.

1 Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229.

SFS 2016:417

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:417

Prövning av ärenden

5 §

�renden enligt denna lag prövas av Kammarkollegiet.

Om sökanden samtycker, ska försäkringsgivaren underrätta Kammarkolle-

giet dels när försäkringsgivaren har tagit emot en anmälan enligt 3 § första
stycket, dels när det står klart att förhållandena är sådana att försäkringsgiva-
ren inte betalar ersättning.

Ersättningens bestämmande

6 §

Ersättning enligt denna lag bestäms enligt 5 kap. 1�5 §§ och 6 kap. 3 §

skadeståndslagen (1972:207).

Ersättningen, inklusive värdet av en utfästelse om framtida ersättning för

inkomstförlust, får inte överstiga 10 miljoner kronor. I summan räknas in vad
som har betalats av försäkringsgivaren.

�verklagande

7 §

Kammarkollegiets beslut enligt denna lag överklagas till Statens skade-

regleringsnämnd.

8 §

När Statens skaderegleringsnämnd prövar ärenden enligt denna lag, ska

nämndens ordförande vara eller ha varit ordinarie domare.

Nämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Muntlig förhandling

9 §

Statens skaderegleringsnämnd ska hålla muntlig förhandling, om sökan-

den begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

10 §

En muntlig förhandling enligt 9 § ska vara offentlig.

Om det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon upp-

gift för vilken det hos nämnden gäller sekretess som avses i 25 kap. 17 d § of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får ordföranden vid förhandlingen
besluta att den ska hållas inom stängda dörrar.

Om sökanden är under femton år eller lider av en psykisk störning, får ord-

föranden vid förhandlingen besluta att den ska hållas inom stängda dörrar.

11 §

Nämnden får besluta om förhör med vittnen och sakkunniga. Ett så-

dant förhör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. I
fråga om förhör med vittnen gäller 36 kap. 1, 2, 4�6 och 9 §§, 10 § första och
tredje styckena samt 11�18 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. I fråga om
förhör med sakkunniga gäller 36 kap. 9 § andra stycket, 15 och 18 §§ och
40 kap. 9 och 10 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

12 §

Sökanden, vittnen och sakkunniga får delta i muntlig förhandling ge-

nom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsätt-
ningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

13 §

En sökande som har inställt sig till en muntlig förhandling får av

nämnden beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och

background image

3

SFS 2016:417

uppehälle i samband med sökandens inställelse, om nämnden finner att så-
dana kostnader skäligen bör ersättas. Vittnen och sakkunniga har rätt till er-
sättning av allmänna medel för kostnader för sin inställelse.

Nämnden får bevilja förskott på ersättning för resa och uppehälle.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterli-

gare föreskrifter om ersättning och förskott.

Regress

14 §

Om staten betalar ersättning till sökanden, övertar staten den rätt till er-

sättning intill det betalade beloppet som sökanden kan ha mot försäkringsgi-
varen enligt den lydelse av �&tagande att utge ersättning för läkemedelsskada
som började gälla den 1 januari 2010.

Förbud mot överlåtelse

15 §

Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte överlåtas innan ersätt-

ningen är tillgänglig för lyftning.

Undantag från utmätning

16 §

Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte utmätas för den skada-

des skuld. Livräntebelopp får dock utmätas enligt 7 kap. utsökningsbalken. I
fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas
5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Försäkringsgivaren ska snarast efter ikraftträdandet underrätta Kammar-

kollegiet enligt 5 § andra stycket om anmälningar som försäkringsgivaren har
tagit emot före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

GABRIEL WIKSTR�M
(Socialdepartementet)

background image

4

SFS 2016:417

Bilaga

Läkemedelsförsäkringens åtagande

�&tagande att utge ersättning för läkemedelsskada

2

Företag verksamma som tillverkare, utvecklare, importörer, distributörer och
försäljare av läkemedel enligt definitionen i § 2, har genom sitt delägarskap i
LFF Service AB, nedan ⬝Bolaget⬝, frivilligt åtagit sig att efter nedan givna
förutsättningar och i nedan given omfattning ersätta personskador orsakade
av läkemedel.

§ 1
Ersättning enligt detta åtagande lämnas för skada orsakad av användning av
läkemedel som delägare i Bolaget har tillhandahållit till slutkund i Sverige för
förbrukning.

§ 2
Med läkemedel förstås i detta åtagande sådan för människa avsedd vara på
vilken läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig. �&tagandet omfattar dock
inte skada orsakad av naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel,
vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läkemedel.

Med ⬝Försäkringsgivare⬝, förstås i detta åtagande, det försäkringsbolag

som erhållit Bolagets uppdrag att reglera skador orsakade av läkemedel enligt
§ 1.

§ 3
Med läkemedelsskada förstås i detta åtagande personskada som med övervä-
gande sannolikhet har orsakats genom medicinering eller annan användning
av läkemedel i sjuk- och hälsovårdande syfte eller i klinisk prövning av nya
läkemedel.

Som läkemedelsskada anses inte
� sjukdom eller annan skada som beror av utebliven eller nedsatt effekt hos

läkemedlet,

� läkemedelsberoende, eller
� skada som uppkommit vid sysselsättning som är olämplig med hänsyn

till åsyftad eller förutsedd verkan hos läkemedlet.

§ 4
Läkemedelsskada ersätts inte om skadan med övervägande sannolikhet är or-
sakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter
eller anvisningar.

§ 5
Läkemedelsskada ersätts endast under förutsättning att

1. den inträffade skadan står i missförhållande till den förväntade nyttan av

behandlingen samt

2. skadan till sin art eller svårhetsgrad är sådan att den inte rimligen kunnat

förutses.

2 Lydelse som började gälla den 1 januari 2010.

background image

5

SFS 2016:417

Bedömningen enligt punkt 1 skall innefatta en avvägning mellan å ena

sidan skadans omfattning och å andra sidan arten och svårhetsgraden av det,
som behandlingen avsett att påvisa, bota, lindra eller förebygga, om behand-
lingen inte hade satts in.

Bedömningen enligt punkt 2 skall ske med utgångspunkt från vad en erfa-

ren fackman kunnat förutse och vid ej förskrivna receptfria läkemedel efter
vad som framgår av läkemedlets förpackning och bipacksedel. Hänsyn skall
även tas till den skadades allmänna hälsotillstånd.

Läkemedelsskada ersätts normalt inte om skadeperioden understiger en

månad.

§ 6
Läkemedelsskada ersätts inte om den orsakats genom användning av recept-
belagt läkemedel som inte förskrivits till den skadade av därtill behörig per-
son och den skadade känt till eller borde ha känt till detta.

§ 7
Ersättning för läkemedelsskada lämnas inte om den som begär ersättning
eller, i fall då skadan har lett till döden, den avlidne har vållat skadan uppsåt-
ligen eller genom uppenbart missbruk av läkemedel. Ersättning för läkeme-
delsskada kan jämkas om den som begär ersättning eller, i fall då skadan har
lett till döden, den avlidne har medverkat till skadan genom vårdslöshet.

§ 8
Ersättning för läkemedelsskada bestäms enligt 5 kap. 1�5 §§ och 6 kap. 3 § i
skadeståndslagen (1972:207) i den mån inte annat föreskrivs i det följande.

1. Ersättning för lyte eller annat stadigvarande men lämnas enligt normer

som för varje kalenderår fastställs av Bolaget.

2. Vid ersättningens bestämmande avräknas, förutom förmån som avses i

5 kap. 3 § skadeståndslagen, ersättning som uppenbarligen kan erhållas från
trygghetsförsäkring, trafikförsäkring eller patientskadeförsäkring.

3. Ersättning lämnas inte för sådan merkostnad som beror på att av staten,

landstingskommun eller kommun tillhandahållen förmån debiteras med högre
belopp eller bortfaller på grund av att den skadade har rätt till kostnadsersätt-
ning enligt detta åtagande.

4. Vid dödsfall till följd av läkemedelsskada kan ersättning även lämnas till

någon som stod den avlidne särskilt nära enligt 5 kap. 2 § tredje punkten i
skadeståndslagen (1972:207).

5. Ersättning lämnas inte för ombudskostnader i samband med prövning av

ersättningsanspråk hos försäkringsgivaren.

§ 9
Ansvaret enligt detta åtagande är begränsat till

� 10 miljoner kronor för varje skadad person, inräknat värdet vid faststäl-

lelsetidpunkten av livränta kapitaliserad enligt försäkringsmässiga grunder,
och

� 250 miljoner kronor för samtliga skador som anmäls under ett och

samma kalenderår, varav dock högst 150 miljoner kronor för samtliga serie-
skador som hänförs till ett och samma kalenderår.

Skada ska hänföras till det kalenderår då anmälan görs till försäkringsgiva-

ren. Vid serieskada gäller dock att samtliga skador som ingår i en serieskada

background image

6

SFS 2016:417

ska anses anmälda det kalenderår då den första anmälan om skada i serien
görs till försäkringsgivaren.

Med serieskada avses läkemedelsskador som tillfogas flera personer till

följd av samma slags skadebringande egenskap hos ett eller flera läkemedel
med samma terapeutiska användningsområde, om

� läkemedlet har avregistrerats till följd av skadeverkningarna, eller
� skadeverkningen har föranletts av tillverkningsfel.
En serieskada omfattar dock endast skador genom användning av läkeme-

del som har lämnats ut för förbrukning innan information om skadeverk-
ningen har lämnats till den svenska förskrivarkåren.

Ersättning till någon som stod den avlidne särskilt nära enligt punkt 8.4

lämnas med högst ett prisbasbelopp som gäller när ersättningen bestäms.

§ 10
Förslår belopp som anges i § 9 inte till gottgörelse åt dem som har rätt till er-
sättning ur beloppen, nedsätts de ersättningar som ännu inte har erbjudits de
ersättningsberättigade med samma kvotdel för var och en. Kan efter inträffat
skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan läkemedelsskade-
nämnden bestämma att ersättningen tills vidare ska utgå med viss kvotdel.

§ 11
Bolaget tecknar försäkring för ansvaret enligt detta åtagande. Den som begär
ersättning ska rikta sitt krav mot försäkringsgivaren enligt vad som anges
nedan.

Vid dröjsmål med betalning av ersättning enligt detta åtagande utges ränta

enligt räntelagen (1975:635). Dock gäller att dröjsmål föreligger först 90 da-
gar efter det att den som begär ersättning har framställt krav på ersättning och
lagt fram utredning som skäligen kan begäras av honom för att försäkringsgi-
varen ska kunna bedöma om det föreligger en ersättningsbar skada och fast-
ställa ersättningsbeloppet.

Dröjsmålsränta beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid

varje tid gällande referensräntan enligt § 9 räntelagen med tillägg av två pro-
centenheter.

Ersättning lämnas inte för fördröjning med utbetalning av ersättning på

grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror
eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande
händelse.

§ 12
Den som vill begära ersättning enligt detta åtagande ska inom tre år från det
att han fick kännedom om skadan anmäla den skriftligen till försäkringsgiva-
ren. Som yttersta tidsgräns gäller att skadan ska anmälas till försäkringsgiva-
ren inom 15 år från det att den skadade upphörde att använda läkemedel som
ensamt eller i förening med annat läkemedel har orsakat skadan. Görs anmä-
lan inte inom angiven tid förloras rätten till ersättning för skadan enligt detta
åtagande.

Om den som begär ersättning, efter erhållande av skriftlig information från

försäkringsgivaren om möjligheten till ersättning för skadan enligt detta åtag-
ande, inleder eller fortsätter en redan inledd rättegång vid domstol om ersätt-
ning mot delägare, förloras rätten till ersättning för skadan.

background image

7

SFS 2016:417

§ 13
Principiella eller tvistiga ersättningsfall ska på begäran av den som begär er-
sättning, försäkringsgivaren eller Bolaget underställas en särskilt tillsatt
nämnd � läkemedelsskadenämnden � för utlåtande.

Den som begär ersättning får inte begära utlåtande av läkemedelsskade-

nämnden senare än sex månader från det att han fick del av försäkringsgiva-
rens besked med anledning av hans skadeanmälan och uppgift om vad han
ska iaktta om han inte godtar detta besked.

Om läkemedelsskadenämnden finner att den som begär ersättning enligt

detta åtagande har rätt till sådan ersättning i större utsträckning än försäk-
ringsgivaren medgett eller om denne i övrigt haft befogad anledning att be-
gära utlåtande av nämnden, har han rätt till ersättning för kostnader som han
har haft för att redovisa sin inställning inför nämnden. Ersättning för ombu-
dets arbete utgår enligt den av regeringen bestämda timkostnadsnormen för
domstolsverkets brottmålstaxa som gäller när ersättningen bestäms.

§ 14
Läkemedelsskadenämnden består av åtta ledamöter.

Regeringen utser ordförande samt fyra andra ledamöter, av vilka två före-

träder medicinsk sakkunskap och två företräder patientintressen. Bolaget äger
rätt att utse tre ledamöter.

Ordföranden har utslagsröst. För varje ledamot utses en personlig supp-

leant enligt samma ordning som ovan. Arbetsordningen för läkemedelsskade-
nämnden fastställs av regeringen efter förslag av Bolaget.

§ 15
Tvist mellan försäkringsgivaren och den som begär ersättning avgörs av all-
män domstol.

§ 16
Talan enligt § 15 får inte väckas om inte läkemedelsskadenämnden dessför-
innan har avgett utlåtande i ersättningsärendet enligt § 13.

Den som begär ersättning får inte väcka talan senare än sex månader från

det att han fick del av försäkringsgivarens slutliga besked med anledning av
läkemedelsskadenämndens utlåtande och uppgift om vad han ska iakttaga om
han inte godtar detta besked.

§ 17
Den som accepterar erbjuden ersättning enligt detta åtagande är skyldig att till
försäkringsgivaren överlåta sin rätt till skadestånd av den som kan göras an-
svarig för skadan. Innan överlåtelsen skett är försäkringsgivaren inte skyldig
att betala ut den slutliga ersättningen eller dröjsmålsränta på denna.

Om den som begär ersättning inte accepterar erbjuden ersättning inom sex

månader efter att han fått del av erbjudandet och uppgift om vad han ska iakt-
taga om han inte godtar detta och dessutom inte begär utlåtande av läkeme-
delsskadenämnden under denna tid, förlorar han sin rätt till ersättning för ska-
dan enligt detta åtagande. Ifall sådant utlåtande begärts i rätt tid gäller en ny
acceptfrist om sex månader räknat från det att den som begär ersättning fått
del av försäkringsgivarens slutliga besked med anledning av läkemedelsska-
denämndens utlåtande och uppgift om vad han ska iakttaga om han inte god-
tar detta. Om den som begär ersättning i sådant fall inte accepterar detta be-

background image

8

SFS 2016:417

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

sked i rätt tid och inte heller väcker talan enligt § 16 ovan, förlorar han sin rätt
till ersättning för skadan enligt detta åtagande.

§ 18
Ersättning lämnas enligt tillämpliga bestämmelser i detta åtagande även för
annan personskada som har orsakats av läkemedel, än läkemedelsskada enligt
§ 3, i den mån en delägare i Bolaget är ansvarig enligt svensk rätt för skadan
och har tillhandahållit läkemedlet i Sverige för förbrukning.

Om den som begär ersättning i sådant fall motsätter sig tillämpning av

någon bestämmelse enligt §§ 11�17, ska dock de bestämmelserna tillämpas
endast i den utsträckning parterna är överens om det.

§ 19
Detta åtagande träder i kraft den 1 januari 2010 och ersätter då de åtaganden
som gällt dessförinnan. �&tagandet tillämpas på skador som enligt § 9 ska an-
ses anmälda efter utgången av år 2009.

�&tagandet tillämpas dock inte på skador som enligt tidigare åtaganden ska

hänföras till tid före den 1 januari 2010.

�&tagandet omfattar inte läkemedelsskador som har inträffat före den 1 juli

1978.

En läkemedelsskada anses ha inträffat när den skadade första gången sökte

behandling för sin skada eller, om han avlidit utan att ha sökt behandling, när
han avled.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar