SFS 2009:75 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution / SFS 2009:75 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
090075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 3 § samt 8 kap. 1 och 10 §§

lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

7 kap.
3 §
Finansinspektionen har tillsyn över att den som utövar försäkrings-
förmedling följer denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av la-
gen och andra författningar som reglerar försäkringsförmedlarens verk-
samhet samt föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda författ-
ningar.

8 kap.
1 §
Om en försäkringsförmedlare har åsidosatt sina skyldigheter enligt
denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller en-
ligt andra författningar som reglerar försäkringsförmedlarens verksamhet,
samt föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda författningar,
ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att vidta åtgärd inom

viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Om över-
trädelsen är allvarlig ska försäkringsförmedlarens tillstånd återkallas eller,
om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om försäkringsförmedlaren gör rättelse eller om någon annan
myndighet har vidtagit åtgärder mot försäkringsförmedlaren och dessa åtgär-
der bedöms tillräckliga.

10 § Finansinspektionen får förelägga en utländsk försäkringsförmedlare
som utövar försäkringsförmedling i Sverige enligt 3 kap. 1 § att göra rättelse
om försäkringsförmedlaren

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:75
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:75

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. har brutit mot denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd

av lagen,

2. har brutit mot andra författningar som reglerar försäkringsförmedlarens

verksamhet, samt föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda
författningar, eller

3. på annat sätt visat sig olämplig att utöva försäkringsförmedling.
Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda försäkringsförmedlaren att

utöva försäkringsförmedling här i landet.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i försäkrings-

förmedlarens hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna pa-
ragraf.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.