SFS 2018:162 Lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall / SFS 2018:162 Lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
SFS2018-162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om statlig ersättning till personer som har fått ändrad

könstillhörighet fastställd i vissa fall

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Ersättning
1 §
Staten betalar ersättning enligt denna lag till den som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall om

1. personen har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under

perioden 1 juli 1972�30 juni 2013, och

2. denna ansökan har bifallits.

2 § Ersättningen uppgår för var och en till tvåhundratjugofemtusen
(225 000) kronor.

3 § Rätten till ersättning är personlig och får inte överlåtas.

Rätten till ersättning upphör att gälla om sökanden avlider innan beslutet

om ersättning har meddelats. Om sökanden avlider efter det att beslutet har
meddelats, tillfaller ersättningen dödsboet.

Ansökan och prövning
4 §
Ansökan om ersättning ska ges in till och prövas av Kammarkollegiet.

5 § Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av den som ansökan avser.

6 § Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast
den 1 maj 2020. Ansökningar som kommer in därefter ska avvisas.

7 § Kammarkollegiet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning
som dess beskaffenhet kräver. Vid behov ska myndigheten anvisa hur utred-
ningen bör kompletteras.

Myndigheten får med sökandens samtycke begära upplysningar om sök-

anden från andra myndigheter om det behövs för utredningen av ärendet.
Myndigheten får avvisa utredning som inte behövs.

8 § Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1 Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.

SFS

2018:162

Publicerad
den

11 april 2018

background image

2

SFS

2018:162

9 § I 25 kap. 17 e § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns be-
stämmelser om sekretess i verksamhet enligt denna lag.

Inkomstprövade förmåner och avgifter
10 §
För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar upp-
gående till ett belopp om tvåhundratjugofemtusen (225 000) kronor anses
som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1. 97 kap. 6�10 §§ och 102 kap. 10�13 §§ socialförsäkringsbalken,
2. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
3. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), eller
5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.