SFS 2018:1854 Lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen / SFS 2018:1854 Lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen
SFS2018-1854.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om den internationella fonden för farliga och skadliga

ämnen

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om den internationella fonden för
farliga och skadliga ämnen och om skyldighet att lämna uppgift om
mottagande av sådana ämnen i vissa fall.

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag
2 §
Bestämmelserna i artiklarna 1, 3�5, 13�20, 21bis, 22, 37.2�4 och 39�
41 i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada
i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-
konvention) ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag. Detta gäller
dock inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördrags-
slutande staternas inbördes förpliktelser.

Konventionens originaltexter ska ha samma giltighet. Den engelska

originaltexten i de delar som anges i första stycket finns tillsammans med en
svensk översättning intagen som bilaga till denna lag.

Fondens regressrätt
3 §
Ett belopp som den internationella fonden för farliga och skadliga
ämnen har betalat i ersättning enligt artikel 14 i 2010 års HNS-konvention
får fonden kräva åter av en person som anges i 11 kap. 8 § andra stycket a,
b eller e�g sjölagen (1994:1009) endast om den mot vilken anspråket riktas
har vållat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och med insikt om
att skada sannolikt skulle uppkomma. I övrigt tillämpas 7 kap. 9 § försäk-
ringsavtalslagen (2005:104) i fråga om fondens rätt att kräva åter ett utbetalat
ersättningsbelopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant.

Talan om ersättning
4 §
Talan om ersättning mot den internationella fonden för farliga och
skadliga ämnen, som enligt artikel 39.1, 39.2 eller 39.4 i 2010 års HNS-
konvention får tas upp i Sverige, ska väckas vid den domstol som enligt
21 kap. 5 a § tredje stycket sjölagen (1994:1009) är behörig att ta upp talan
mot fartygets ägare med anledning av olyckan.

1 Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.

SFS

2018:1854

Publicerad
den

29 november 2018

background image

2

SFS

5 § I fråga om underrättelser som avses i artikel 39.7 i 2010 års HNS-
konvention ska bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om
kungörande av rättegång tillämpas.

Verkställbarhet av dom
6 §
När en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom enligt artik-
el 40.3 i 2010 års HNS-konvention tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen
(1994:1009).

Skyldighet att lämna uppgift om mottagande av ämnen
7 §
Mottagare i Sverige av sådan last som enligt 2010 års HNS-konvention
är avgiftspliktig ska senast den 1 mars varje år lämna uppgift till
Sjöfartsverket om den mängd som har mottagits under föregående kalender-
år, om mottagaren under det året har tagit emot sammanlagt mer än:

a) 150 000 ton oljor som avses i artikel 1.3 i 1992 års internationella

konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja och för vilka avgiftsskyldighet till den inter-
nationella oljeskadefonden föreligger enligt artikel 10 i den konventionen,

b) 20 000 ton andra oljor som anges i bihang 1 till bilaga I till 1973 års

internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, som
den har ändrats genom 1978 års protokoll (MARPOL 73/78) i dess vid varje
tid gällande lydelse,

c) 20 000 ton flytande petroleumgas av lätta kolväten med propan och

butan som huvudsakliga beståndsdelar (LPG), eller

d) 20 000 ton fasta bulkvaror som avses i artikel 1.5 (vii) i 2010 års HNS-

konvention eller andra ämnen som avses i artikel 1 i den konventionen.

Samma uppgiftsskyldighet har den som tagit emot avgiftspliktig last som

består av flytande naturgas av lätta kolväten med metan som huvudsaklig
beståndsdel (LNG). Om mottagaren av LNG har kommit överens med den
som omedelbart före lossningen ägde ämnet att denne i mottagarens ställe
ska vara skyldig att betala föreskriven avgift, gäller skyldigheten att lämna
uppgifter den tidigare ägaren. Mottagaren är dock även i ett sådant fall
skyldig att lämna uppgiften, om den tidigare ägaren inte gör det.

8 § En mottagare enligt 7 § första stycket som har tagit emot högst de
mängder som anges där är skyldig att lämna uppgift enligt den paragrafen,
om den mängd ämnen som denne har tagit emot tillsammans med den mängd
ämnen som har mottagits av ett dotterföretag eller en annan gemensamt
kontrollerad enhet uppgår till mer än de mängder som anges i 7 § första
stycket.

Uppmaning att lämna uppgift
9 §
Var och en som under ett visst kalenderår har tagit emot sådan last som
är avgiftspliktig enligt 2010 års HNS-konvention ska efter uppmaning av
Sjöfartsverket lämna uppgift om den mängd som har mottagits under året.

Sjöfartsverket får förelägga den som är skyldig att lämna uppgift om

avgiftspliktig last att lämna uppgiften inom en viss tid. Ett sådant före-
läggande får förenas med vite.

2018:1854

background image

3

SFS

2018:1854

Ansvar vid oriktig uppgift
10 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid
fullgörande av skyldighet enligt 7�9 §§ döms till böter, om gärningen inte
är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal får väckas endast efter an-
mälan från Sjöfartsverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 7�10 §§ och i

övrigt den dag som regeringen bestämmer.

2. Bestämmelserna i 7�10 §§ tillämpas första gången i fråga om last som

har mottagits under kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

HEL�0NE FRITZON
(Justitiedepartementet)

2018:1854

background image

4

SFS

Bilaga

Artiklarna 1, 3�5, 13�20, 21bis, 22, 37.2�4 och 39�41 i
2010 års internationella konvention om ansvar och ersätt-
ning för skada i samband med sjötransport av farliga och
skadliga ämnen

International Convention on
Liability and Compensation for
Damage in Connection with the
Carriage of Hazardous and
Noxious Substances by Sea, 2010
(2010 HNS Convention)

(Consolidated text of the Inter-

national Convention on Liability
and Compensation for Damage in
Connection with the Carriage of
Hazardous

and

Noxious

Substances by Sea, 1996, and the
Protocol

of

2010

to

the

Convention)

Chapter I

General provisions

Definitions

Article 1


For the purposes of this

Convention:

1. �SShip⬝ means any seagoing

vessel and seaborne craft, of any
type whatsoever.

2. �SPerson⬝ means any indivi-

dual or partnership or any public or
private body, whether corporate or
not, including a State or any of its
constituent subdivisions.

3. �SOwner⬝ means the person or

persons registered as the owner of
the ship or, in the absence of
registration, the person or persons
owning the ship. However, in the
case of a ship owned by a State and
operated by a company which in
that State is registered as the ship's
operator,⬝owner⬝ shall mean such
company.

4. �SReceiver⬝ means either:
(a) the person who physically

receives contributing cargo dis-
charged in the ports and terminals

2010 års internationella konven-
tion om ansvar och ersättning för
skada i samband med sjö-
transport av farliga och skadliga
ämnen (2010 års HNS-konven-
tion)

(Konsoliderad text till 1996 års

internationella konvention om
ansvar och ersättning för skada i
samband med sjötransport av
farliga och skadliga ämnen och
2010 års protokoll till konven-
tionen)


Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Definitioner

Artikel 1

I denna konvention förstås med:

1. ⬝Fartyg⬝: fartyg eller annan

flytande anordning som kan an-
vändas till sjöss.

2. ⬝Person⬝: fysisk person samt

privaträttslig eller offentligrättslig
juridisk person, inbegripet en stat
och dess delstater eller motsvar-
ande.

3. ⬝�gare⬝: den person eller de

personer som är registrerade som
fartygets ägare eller, om registrer-
ing inte har skett, den person eller
de personer som äger fartyget.
I fråga om ett fartyg som ägs av en
stat och brukas av ett bolag som i
denna stat är registrerat som far-
tygets brukare ska med ⬝ägare⬝
förstås detta bolag.

4. ⬝Mottagare⬝: antingen
(a) den person som fysiskt tar

emot avgiftspliktig last som lossats
i en konventionsstats hamnar och

2018:1854

background image

5

SFS

of a State Party; provided that if at
the time of receipt the person who
physically receives the cargo acts
as an agent for another who is
subject to the jurisdiction of any
State Party, then the principal shall
be deemed to be the receiver, if the
agent discloses the principal to the
HNS Fund; or

(b) the person in the State Party

who in accordance with the nation-
al law of that State Party is deemed
to be the receiver of contributing
cargo discharged in the ports and
terminals of a State Party, provided
that the total contributing cargo
received according to such national
law is substantially the same as that
which would have been received
under (a).

5. �SHazardous and noxious sub-

stances (HNS)⬝ means:

(a) any substances, materials and

articles carried on board a ship as
cargo, referred to in (i) to (vii)
below:

(i) oils, carried in bulk, as

defined in regulation 1 of Annex I
to the International Convention for
the Prevention of Pollution from
Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978 relating thereto, as
amended;

(ii) noxious liquid substances,

carried in bulk, as defined in
regulation 1.10 of Annex II to the
International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto, as
amended, and those substances and
mixtures provisionally categorized
as falling in pollution category X, Y
or Z in accordance with regulation
6.3 of the said Annex II;

(iii) dangerous liquid substances

carried in bulk listed in chapter 17
of the International Code for the
Construction and Equipment of
Ships Carrying Dangerous Chemi-
cals in Bulk, as amended, and the
dangerous products for which the
preliminary suitable conditions for
the carriage have been prescribed

terminaler; om vid tiden för
mottagandet den person som fysiskt
tar emot lasten handlar som mellan-
man för en annan som är föremål
för en konventionsstats juris-
diktion, ska huvudmannen anses
som mottagare om mellanmannen
underrättar HNS-fonden om huvud-
mannens identitet, eller

(b) den person i en konventions-

stat som enligt konventionsstatens
nationella rätt anses som mottagare
av avgiftspliktig last som lossats i
konventionsstatens hamnar och ter-
minaler, under förutsättning att den
totala mängden avgiftspliktig last
mottagen enligt sådan nationell rätt
är väsentligen densamma som om
mottagandet skett enligt a.


5. ⬝Farliga och skadliga ämnen

(HNS)⬝:

(a) varje ämne, material och

föremål som transporteras ombord
på ett fartyg som last och som anges
i i�vii nedan:

(i) oljor som transporteras i bulk

och som anges i regel 1 i bilaga I till
1973 års internationella konvention
till förhindrande av förorening från
fartyg, som den har ändrats genom
1978 års protokoll i dess vid varje
tid gällande lydelse,

(ii) skadliga flytande ämnen som

transporteras i bulk och som anges
i regel 1.10 i bilaga II till 1973 års
internationella konvention till för-
hindrande av förorening från far-
tyg, som den har ändrats genom
1978 års protokoll i dess vid varje
tid gällande lydelse samt ämnen
och blandningar som provisoriskt
bedömts falla under förorenings-
kategori X, Y eller Z enligt reg-
el 6.3 i nämnda bilaga II,

(iii) farliga flytande ämnen trans-

porterade i bulk och som anges i
kapitel 17 i den internationella
koden för konstruktion och utrust-
ning av fartyg som till sjöss trans-
porterar skadliga flytande kemi-
kalier i bulk i dess vid varje tid
gällande lydelse samt farliga
produkter för vilka preliminärt

2018:1854

background image

6

SFS

by the Administration and port
administrations involved in ac-
cordance with paragraph 1.1.6 of
the Code;(iv) dangerous, hazardous and

harmful substances, materials and
articles in packaged form covered
by the International Maritime Dan-
gerous Goods Code, as amended;


(v) liquefied gases as listed in

chapter 19 of the International
Code for the Construction and
Equipment of Ships Carrying
Liquefied Gases in Bulk, as
amended, and the products for
which preliminary suitable condi-
tions for the carriage have been
prescribed by the Administration
and port administrations involved
in accordance with paragraph 1.1.6
of the Code;


(vi) liquid substances carried in

bulk with a flashpoint not exceed-
ing 60°C (measured by a closed-
cup test);

(vii) solid bulk materials pos-

sessing chemical hazards covered
by the International Maritime Solid
Bulk Cargoes Code, as amended, to
the extent that these substances are
also subject to the provisions of the
International Maritime Dangerous
Goods Code in effect in 1996, when
carried in packaged form; and(b) residues from the previous

carriage in bulk of substances re-
ferred to in (a)(i) to (iii) and (v) to
(vii) above.

5bis �SBulk HNS⬝ means any

hazardous and noxious substances
referred to in article 1, para-
graph 5(a)(i) to (iii) and (v) to (vii)
and paragraph 5(b).

5ter �SPackaged HNS⬝ means any

hazardous and noxious substances
referred to in article 1, para-
graph 5(a)(iv).

6. �SDamage⬝ means:

lämpliga förhållanden för trans-
porter har föreskrivits av den be-
rörda myndigheten och de berörda
hamnmyndigheterna i överens-
stämmelse med paragraf 1.1.6 i
koden,

(iv) farliga, riskfyllda och våd-

liga ämnen, material och föremål i
förpackad form som omfattas av
den internationella koden om trans-
porter av farligt gods till sjöss i dess
vid varje tid gällande lydelse,

(v) gaser i vätskeform som anges

i kapitel 19 i den internationella
koden för konstruktion och utrust-
ning av fartyg som till sjöss trans-
porterar kondenserade gaser i bulk
i dess vid varje tid gällande lydelse
samt produkter för vilka preliminärt
lämpliga förhållanden för trans-
porter har föreskrivits av den
berörda myndigheten och de berör-
da hamnmyndigheterna i överens-
stämmelse med paragraf 1.1.6 i
koden,

(vi) flytande ämnen som trans-

porteras i bulk med en flampunkt
som inte överstiger 60°C (uppmätt
i en sluten degel),

(vii) fasta bulkvaror som innebär

kemiska risker och som omfattas av
den internationella koden för fasta
bulklaster i dess vid varje tid
gällande lydelse, i den utsträckning
som dessa substanser även omfattas
av bestämmelserna i den in-
ternationella koden om transporter
av farligt gods till sjöss i den lyd-
else som gällde 1996, när godset
transporteras i förpackad form, och

(b) rester från tidigare bulktrans-

porter av ämnen som anges i a i�iii
och v�vii ovan.


5bis ⬝Farligt och skadligt bulk-

ämne⬝: varje farligt och skadligt
ämne som anges i artikel 1.5 a i�iii
och v�vii samt artikel 1.5 b,


5ter ⬝Farligt och skadligt för-

packat ämne⬝: varje farligt och
skadligt ämne som anges i artik-
el 1.5 a iv.

6. ⬝Skada⬝:

2018:1854

background image

7

SFS

(a) loss of life or personal injury

on board or outside the ship carry-
ing the hazardous and noxious sub-
stances caused by those substances;


(b) loss of or damage to property

outside the ship carrying the haz-
ardous and noxious substances
caused by those substances;


(c) loss or damage by contami-

nation of the environment caused
by the hazardous and noxious sub-
stances, provided that compensa-
tion for impairment of the environ-
ment other than loss of profit from
such impairment shall be limited to
costs of reasonable measures of
reinstatement actually undertaken
or to be undertaken; and

(d) the costs of preventive

measures and further loss or
damage caused by preventive
measures.

Where it is not reasonably possi-

ble to separate damage caused by
the hazardous and noxious sub-
stances from that caused by other
factors, all such damage shall be
deemed to be caused by the hazar-
dous and noxious substances except
if, and to the extent that, the damage
caused by other factors is damage
of a type referred to in article 4,
paragraph 3.

In this paragraph, �Scaused by

those substances⬝ means caused by
the hazardous or noxious nature of
the substances.

7. �SPreventive measures⬝ means

any reasonable measures taken by
any person after an incident has
occurred to prevent or minimize
damage.

8. �SIncident⬝ means any occur-

rence or series of occurrences hav-
ing the same origin, which causes
damage or creates a grave and
imminent threat of causing damage.

9. �SCarriage by sea⬝ means the

period from the time when the
hazardous and noxious substances
enter any part of the ship's equip-
ment, on loading, to the time they

(a) dödsfall eller personskada

ombord eller utanför det fartyg som
transporterar de farliga och skad-
liga ämnena och som orsakats av
dessa ämnen,

(b) förlust av eller skada på

egendom utanför det fartyg som
transporterar de farliga och skad-
liga ämnena och som orsakats av
dessa ämnen,

(c) förlust eller skada på grund

av förorening av miljön som orsak-
ats av de farliga och skadliga äm-
nena, i fråga om ersättning för för-
sämring av miljön dock endast ute-
bliven vinst samt kostnader för
rimliga återställningsåtgärder som
har vidtagits eller planeras, och(d) kostnader för förebyggande

åtgärder och förlust och skada som
orsakats av sådana åtgärder.


Om det inte är möjligt att till-

förlitligt särskilja en skada som har
orsakats av farliga och skadliga
ämnen från en skada som har orsak-
ats av andra omständigheter, ska all
skada anses orsakad av de farliga
och skadliga ämnena utom om och
i den utsträckning som skadan som
har orsakats av andra omständig-
heter är en skada av det slag som
anges i artikel 4.3.

I denna punkt förstås med

⬝orsakats av dessa ämnen⬝ vad som
orsakats av de farliga eller skadliga
egenskaperna hos ämnena.

7. ⬝Förebyggande

åtgärder⬝:

varje skälig åtgärd som vidtagits
efter det att en olycka inträffat för
att förhindra eller begränsa skada.


8. ⬝Olycka⬝: varje händelse eller

serie av händelser med samma
ursprung som orsakar skada eller
framkallar ett allvarligt och ome-
delbart förestående hot om skada.

9. ⬝Sjötransport⬝: tidsperioden

från det att de farliga och skadliga
ämnena vid lastning kommer i
kontakt med någon del av fartygets
anordningar till dess att de vid

2018:1854

background image

8

SFS

cease to be present in any part of the
ship's equipment, on discharge. If
no ship's equipment is used, the
period begins and ends respectively
when the hazardous and noxious
substances cross the ship's rail.


10. �SContributing cargo⬝ means

any bulk HNS which is carried by
sea as cargo to a port or terminal in
the territory of a State Party and
discharged in that State. Cargo in
transit which is transferred directly,
or through a port or terminal, from
one ship to another, either wholly
or in part, in the course of carriage
from the port or terminal of original
loading to the port or terminal of
final destination shall be considered
as contributing cargo only in
respect of receipt at the final
destination.


11. The �SHNS Fund⬝ means the

International Hazardous and Nox-
ious Substances Fund established
under article 13.

12. �SUnit of account⬝ means the

Special Drawing Right as defined
by the International Monetary
Fund.

13. �SState of the ship's registry⬝

means in relation to a registered
ship the State of registration of the
ship, and in relation to an unregis-
tered ship the State whose flag the
ship is entitled to fly.

14. �STerminal⬝ means any site

for the storage of hazardous and
noxious substances received from
waterborne transportation, includ-
ing any facility situated off-shore
and linked by pipeline or otherwise
to such site.

15. �SDirector⬝

means

the

Director of the HNS Fund.

16. �SOrganization⬝ means the

International

Maritime

Orga-

nization.

17. �SSecretary-General⬝ means

the Secretary-General of the
Organization.

-----------------------------------------

lossning upphör att vara i någon del
av fartygets anordningar. Om inte
någon av fartygets anordningar
används, börjar respektive slutar
tidsperioden när de farliga och
skadliga ämnena korsar fartygets
reling.

10. ⬝Avgiftspliktig last⬝: varje

farligt och skadligt bulkämne som
transporteras till sjöss som last till
en hamn eller terminal i en konven-
tionsstats territorium och som
lossas i den staten. Last i transit
som vidarebefordras direkt, eller
genom en hamn eller terminal, från
ett fartyg till ett annat, antingen helt
eller delvis, inom ramen för en
transport från den ursprungliga
lastningshamnen eller terminalen
till hamn eller terminal på den slut-
liga destinationen ska anses som
avgiftspliktig last bara för mottag-
andet på den slutliga destinationen.

11. ⬝HNS-fonden⬝: den inter-

nationella fonden för farliga och
skadliga ämnen upprättad enligt
artikel 13.

12. ⬝Beräkningsenhet⬝: den sär-

skilda dragningsrätten som den
definierats av den internationella
valutafonden.

13. ⬝Fartygets registreringsstat⬝:

för registrerade fartyg, den stat där
fartyget registrerats och för oregi-
strerade fartyg, den stat vars flagga
fartyget får föra.


14. ⬝Terminal⬝: varje plats för

lagring av farliga och skadliga
ämnen som mottagits efter sjöburen
transport, däri inbegripet en icke-
landbaserad

anläggning

som

genom rörledning eller på annat sätt
är förenad med en sådan plats.

15. ⬝Direktör⬝: HNS-fondens di-

rektör.

16. ⬝Organisation⬝: Internatio-

nella sjöfartsorganisationen.


17. ⬝Generalsekreterare⬝: orga-

nisationens generalsekreterare.


------------------------------------------

2018:1854

background image

9

SFS


Scope of application

Article 3

This Convention shall apply exclu-
sively:

(a) to any damage caused in the

territory, including the territorial
sea, of a State Party;


(b) to damage by contamination

of the environment caused in the
exclusive economic zone of a State
Party, established in accordance
with international law, or, if a State
Party has not established such a
zone, in an area beyond and
adjacent to the territorial sea of that
State determined by that State in
accordance with international law
and extending not more than 200
nautical miles from the baselines
from which the breadth of its
territorial sea is measured;

(c) to damage, other than damage

by contamination of the environ-
ment, caused outside the territory,
including the territorial sea, of any
State, if this damage has been
caused by a substance carried on
board a ship registered in a State
Party or, in the case of an
unregistered ship, on board a ship
entitled to fly the flag of a State
Party; and

(d) to

preventive

measures,

wherever taken, to prevent or
minimize such damage as referred
to in (a), (b) and (c) above.


Article 4


1. This Convention shall apply to

claims, other than claims arising
out of any contract for the carriage
of goods and passengers, for dam-
age arising from the carriage of
hazardous and noxious substances
by sea.

2. This Convention shall not

apply to the extent that its provi-
sions are incompatible with those


Tillämpningsområde

Artikel 3

Denna konvention gäller endast


(a) för varje skada som upp-

kommit inom en konventionsstats
territorium, inklusive dess territo-
rialvatten,

(b) för skada genom förorening

av miljön som uppkommit inom en
konventionsstats exklusiva ekono-
miska zon, som fastställts i enlighet
med folkrättens regler, eller, om en
konventionsstat inte har fastställt
någon sådan zon, inom ett område
utanför och angränsande till statens
territorialhav vilket har bestämts av
den staten i enlighet med
folkrättens regler och vilket inte
sträcker sig längre ut än 200
nautiska mil från de baslinjer
varifrån statens territorialhav mäts,

(c) för skada, annan än skada

genom förorening av miljön, som
uppkommit utanför en stats territo-
rium, inklusive territorialhavet, om
skadan har orsakats av ett ämne
som transporteras ombord på ett
fartyg som är registrerat i en
konventionsstat eller, om fartyget
inte är registrerat, ombord på ett
fartyg som får föra en konventions-
stats flagga, och

(d) för förebyggande åtgärder

som syftar till att hindra eller
minska sådan skada som avses i a,
b och c ovan, var de än har vid-
tagits.

Artikel 4


1. Denna konvention gäller, med

undantag för fordringar som har sin
grund i ett befordringsavtal för
gods och passagerare, på fordringar
för skada som uppkommit vid
sjötransport av farliga och skadliga
ämnen.

2. Denna konvention gäller inte i

den utsträckning som bestämmel-
serna i den är oförenliga med

2018:1854

background image

10

SFS

of the applicable law relating to
workers' compensation or social
security schemes.

3. This Convention shall not

apply:

(a) to pollution damage as de-

fined in the International Conven-
tion on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1969, as amend-
ed, whether or not compensation is
payable in respect of it under that
Convention; and


(b) to damage caused by a radio-

active material of class 7 either in
the International Maritime Danger-
ous Goods Code, as amended, or in
the International Maritime Solid
Bulk Cargoes Code, as amended.4. Except as provided in para-

graph 5, the provisions of this Con-
vention shall not apply to warships,
naval auxiliary or other ships
owned or operated by a State and
used, for the time being, only on
Government

non-commercial

service.

5. A State Party may decide to

apply this Convention to its war-
ships or other vessels described in
paragraph 4, in which case it shall
notify the Secretary-General there-
of specifying the terms and condi-
tions of such application.

6. With respect to ships owned

by a State Party and used for
commercial purposes, each State
shall be subject to suit in the
jurisdictions set forth in article 38
and shall waive all defences based
on its status as a sovereign State.Article 5

1. A State may, at the time of

ratification, acceptance, approval
of, or accession to, this Convention,
or any time thereafter, declare that
this Convention does not apply to
ships:

tillämplig lag om ersättning till an-
ställda eller med sociala välfärds-
system.

3. Denna konvention gäller inte

(a) för skada genom förorening

enligt definitionen i 1969 års inter-
nationella konvention om ansvarig-
het för skada orsakad av förorening
genom olja, i dess vid varje tid
gällande lydelse, oavsett om ersätt-
ning ska betalas för skadan enligt
den konventionen eller inte, och

(b) för skada orsakad av radioak-

tivt material enligt klass 7 antingen
i den internationella koden om
transporter av farligt gods till sjöss,
i dess vid varje tid gällande lydelse,
eller i den internationella koden för
fasta bulklaster, i dess vid varje tid
gällande lydelse.

4. Med undantag för vad som

anges i punkt 5 gäller bestämmels-
erna i denna konvention inte för
örlogsfartyg, militära hjälpfartyg
eller andra fartyg som ägs eller
brukas av en stat och som vid
tillfället endast används i statlig,
icke-kommersiell tjänst.

5. En konventionsstat får be-

stämma att denna konvention ska
gälla för dess örlogsfartyg eller
andra fartyg som anges i punkt 4
och ska då underrätta generalsekre-
teraren om detta med angivande av
villkoren för denna tillämpning.

6. När det gäller fartyg som ägs

av en konventionsstat och som an-
vänds för kommersiella ändamål
ska talan kunna väckas mot denna
stat vid de domstolar som är behör-
iga enligt artikel 38, och staten ska
avstå från alla invändningar som
grundas på dess egenskap av suve-
rän stat.

Artikel 5


1. En stat får vid tiden för ratifi-

kation, godtagande, godkännande
eller anslutning till denna konven-
tion, eller när som helst därefter,
förklara att denna inte gäller för
fartyg

2018:1854

background image

11

SFS

(a) which do not exceed 200

gross tonnage; and

(b) which carry hazardous and

noxious substances only in pack-
aged form; and

(c) while they are engaged on

voyages between ports or facilities
of that State.

2. Where two neighbouring

States agree that this Convention
does not apply also to ships which
are covered by paragraph 1(a) and
(b) while engaged on voyages
between ports or facilities of those
States, the States concerned may
declare that the exclusion from the
application of this Convention
declared under paragraph 1 covers
also ships referred to in this para-
graph.

3. Any State which has made the

declaration under paragraph 1 or 2
may withdraw such declaration at
any time.

4. A declaration made under

paragraph 1 or 2, and the withdraw-
al of the declaration made under
paragraph 3, shall be deposited with
the Secretary-General who shall,
after the entry into force of this
Convention, communicate it to the
Director.

5. The HNS Fund is not liable to

pay compensation for damage
caused by substances carried by a
ship to which the Convention does
not apply pursuant to a declaration
made under paragraph 1 or 2, to the
extent that:

(a) the damage as defined in

article 1, paragraph 6(a), (b) or (c)
was caused in:

(i) the territory, including the

territorial sea, of the State which
has made the declaration, or in the
case of neighbouring States which
have made a declaration under
paragraph 2, of either of them; or

(ii) the exclusive economic zone,

or area mentioned in article 3(b), of
the State or States referred to in (i);

(a) vars dräktighet inte överstiger

200 bruttoton, och

(b) som bara transporterar farliga

och skadliga ämnen i förpackad
form, och

(c) medan de utför resor mellan

hamnar eller anläggningar i den
staten.

2. Om två grannstater kommer

överens om att denna konvention
inte ska gälla också för fartyg som
anges i punkt 1 a och b medan de
utför resor mellan hamnar eller
anläggningar i dessa stater, får de
berörda staterna förklara att det
undantag från denna konvention
som angetts enligt punkt 1 också
omfattar fartyg som anges i denna
punkt.


3. En stat som har gjort en för-

klaring enligt punkt 1 eller 2 får när
som helst återta denna förklaring.


4. En förklaring enligt punkt 1

eller 2 och återtagandet av en sådan
förklaring enligt punkt 3 ska
deponeras hos generalsekreteraren,
som efter ikraftträdandet av denna
konvention ska underrätta direktö-
ren om detta.


5. HNS-fonden är inte ersätt-

ningsskyldig för skada orsakad av
farliga och skadliga ämnen som
transporteras av ett fartyg för vilket
konventionen inte gäller till följd av
en förklaring enligt punkt 1 eller 2,
i den utsträckning som

(a) skadan som den definierats i

artikel 1.6 a, b eller c uppkommit i:


(i) den stats territorium, inbe-

gripet territorialhavet, som har gjort
förklaringen eller om grannstater
har gjort en förklaring enligt
punkt 2 hos någondera av dem,
eller

(ii) i den exklusiva ekonomiska

zonen, eller område som nämns i
artikel 3 b, hos den eller de stater
som anges i i,

2018:1854

background image

12

SFS

(b) the

damage

includes

measures taken to prevent or mini-
mize such damage.

------------------------------------------

Chapter III

Compensation by the international
hazardous and noxious substances
fund (HNS Fund)

Establishment of the HNS Fund

Article 13

1. The International Hazardous

and Noxious Substances Fund
(HNS Fund) is hereby established
with the following aims:

(a) to provide compensation for

damage in connection with the
carriage of hazardous and noxious
substances by sea, to the extent that
the protection afforded by chapter
II is inadequate or not available;
and

(b) to give effect to the related

tasks set out in article15.


2. The HNS Fund shall in each

State Party be recognized as a legal
person capable under the laws of
that State of assuming rights and
obligations and of being a party in
legal proceedings before the courts
of that State. Each State Party shall
recognize the Director as the legal
representative of the HNS Fund.

Compensation

Article 14

1. For the purpose of fulfilling its

function under article 13, paragraph
1(a), the HNS Fund shall pay
compensation to any person
suffering damage if such person has
been unable to obtain full and
adequate compensation for the
damage under the terms of chapter
II:

(b) skadan inbegriper åtgärder

för att förhindra eller begränsa så-
dan skada.

------------------------------------------

Kapitel III

Ersättning från den internationella
fonden för farliga och skadliga
ämnen (HNS-fonden)

Upprättandet av HNS-fonden

Artikel 13


1. Den internationella fonden för

farliga och skadliga ämnen (HNS-
fonden) upprättas härmed för
följande syften:

(a) Att betala ersättning för

skada i samband med sjötransport
av farliga och skadliga ämnen i den
utsträckning som ersättning för
skadan enligt kapitel II inte är
tillräcklig eller inte tillgänglig.


(b) Att uppfylla de därmed

sammanhängande uppgifter som
anges i artikel 15.

2. HNS-fonden ska i varje

konventionsstat erkännas som en
juridisk person med behörighet en-
ligt lagen i den staten att förvärva
rättigheter och åta sig skyldigheter
samt att vara part i rättegång inför
domstol i denna stat. Varje konven-
tionsstat ska erkänna direktören
som ställföreträdare för fonden.

Ersättning

Artikel 14


1. För att fullgöra sin uppgift

enligt artikel 13.1 a ska HNS-fond-
en betala ersättning till var och en
som lidit skada om denne inte har
kunnat få full ersättning för skadan
enligt kapitel II2018:1854

background image

13

SFS

(a) because no liability for the

damage arises under chapter II;


(b) because the owner liable for

the damage under chapter II is
financially incapable of meeting the
obligations under this Convention
in full and any financial security
that may be provided under chapter
II does not cover or is insufficient
to

satisfy

the

claims

for

compensation for damage; an own-
er being treated as financially in-
capable of meeting these obliga-
tions and a financial security being
treated as insufficient if the person
suffering the damage has been un-
able to obtain full satisfaction of the
amount of compensation due under
chapter II after having taken all
reasonable steps to pursue the
available legal remedies;

(c) because the damage exceeds

the owner's liability under the terms
of chapter II.

2. Expenses reasonably incurred

or sacrifices reasonably made by
the owner voluntarily to prevent or
minimize damage shall be treated
as damage for the purposes of this
article.

3. The HNS Fund shall incur no

obligation under the preceding
paragraphs if:

(a) it proves that the damage re-

sulted from an act of war, hostili-
ties, civil war or insurrection or was
caused by hazardous and noxious
substances which had escaped or
been discharged from a warship or
other ship owned or operated by a
State and used, at the time of the
incident, only on Government non-
commercial service; or

(b) the claimant cannot prove

that there is a reasonable probabil-
ity that the damage resulted from an
incident involving one or more
ships.

4. If the HNS Fund proves that

the damage resulted wholly or
partly either from an act or omis-
sion done with intent to cause
damage by the person who suffered

(a) därför att det inte föreligger

något ansvar för skadan enligt
kapitel II,

(b) därför att den ägare som är

ansvarig för skadan enligt kapitel II
inte till fullo kan infria sina ekono-
miska förpliktelser enligt denna
konvention och den ekonomiska
säkerhet som kan ha ställts enligt
kapitel II inte gäller för skadan eller
inte räcker till för att tillgodose
ersättningsanspråken; ägaren ska
anses ekonomiskt oförmögen att
infria sina förpliktelser och
ekonomisk säkerhet ska anses otill-
räcklig om den skadelidande, sedan
denne vidtagit alla rimliga åtgärder
för att utnyttja de rättsliga medel
som är tillgängliga, inte har kunnat
få ut hela det ersättningsbelopp som
denne har rätt till enligt kapitel II,


(c) därför att skadan överstiger

ägarens ansvar enligt bestämmel-
serna i kapitel II.

2. Skäliga utgifter och förluster

som ägaren frivilligt ådragit sig för
att förhindra eller begränsa skada
ska anses som skada vid tillämp-
ningen av denna artikel.


3. HNS-fonden är inte ansvarig

enligt föregående punkter om


(a) den visar att skadan orsak-

ades av krigshandling, fientlighet-
er, inbördeskrig eller uppror eller
orsakades av farliga och skadliga
ämnen som läckt eller tömts ut från
ett örlogsfartyg eller annat fartyg,
som ägs eller brukas av en stat och
vid tidpunkten för olyckan används
endast i statlig, icke-kommersiell
tjänst, eller

(b) den som gör anspråk på er-

sättning inte kan visa att det finns
en rimlig sannolikhet för att skadan
orsakats av en olycka med ett eller
flera fartyg.

4. Visar HNS-fonden att skadan

helt eller delvis orsakades genom
en uppsåtlig handling eller under-
låtenhet av den skadelidande eller
av vårdslöshet av denne, kan HNS-

2018:1854

background image

14

SFS

the damage or from the negligence
of that person, the HNS Fund may
be exonerated wholly or partially
from its obligation to pay
compensation to such person. The
HNS Fund shall in any event be
exonerated to the extent that the
owner may have been exonerated
under article 7, paragraph 3. How-
ever, there shall be no such exon-
eration of the HNS Fund with re-
gard to preventive measures.

5. (a) Except as otherwise pro-

vided in subparagraph (b), the ag-
gregate amount of compensation
payable by the HNS Fund under
this article shall in respect of any
one incident be limited, so that the
total sum of that amount and any
amount of compensation actually
paid under chapter II for damage
within the scope of application of
this Convention as defined in arti-
cle 3 shall not exceed 250 million
units of account.

(b) The aggregate amount of

compensation payable by the HNS
Fund under this article for damage
resulting from a natural phenome-
non of an exceptional, inevitable
and irresistible character shall not
exceed 250 million units of ac-
count.

(c) Interest accrued on a fund

constituted in accordance with arti-
cle 9, paragraph 3, if any, shall not
be taken into account for the com-
putation of the maximum compen-
sation payable by the HNS Fund
under this article.

(d) The amounts mentioned in

this article shall be converted into
national currency on the basis of the
value of that currency with
reference to the Special Drawing
Right on the date of the decision of
the Assembly of the HNS Fund as
to the first date of payment of
compensation.

6. Where

the

amount

of

established claims against the HNS
Fund exceeds the aggregate amount
of compensation payable under
paragraph 5, the amount available

fonden befrias helt eller delvis från
sin skyldighet att betala ersättning
till denne. I varje fall ska fonden
befrias från sin skyldighet i den
utsträckning som fartygsägaren kan
vara befriad enligt artikel 7.3.
HNS-fonden är emellertid aldrig
befriad från sin skyldighet vad
gäller förebyggande åtgärder.
5. (a) Om inte annat anges i b i

denna punkt, är det sammanlagda
ersättningsbelopp som fonden ska
betala enligt denna artikel begräns-
at för en och samma olycka så att
summan av beloppet och det ersätt-
ningsbelopp som faktiskt har be-
talts enligt kapitel II för skada, som
faller inom denna konventions
tillämpningsområde enligt artik-
el 3, inte får överstiga 250 miljoner
beräkningsenheter.


(b) Det sammanlagda belopp

som fonden ska betala enligt denna
artikel för skada som orsakats av en
naturhändelse av osedvanlig karak-
tär som inte kunnat undvikas och
vars verkningar inte kunnat
förhindras får inte överstiga
250 miljoner beräkningsenheter.

(c) Upplupen ränta på en fond

som upprättats enligt artikel 9.3 ska
inte tas med vid beräkningen av det
högsta belopp som fonden har att
betala enligt denna artikel.(d) De belopp som anges i denna

artikel ska räknas om till inhemsk
valuta på grundval av det värde
valutan hade i förhållande till den
särskilda dragningsrätten den dag
som HNS-fondens församling be-
stämmer som första dag för ut-
betalning av ersättning.


6. Om summan av styrkta ford-

ringar mot HNS-fonden överstiger
det sammanlagda ersättningsbe-
loppet enligt punkt 5, ska det till-
gängliga beloppet fördelas så att

2018:1854

background image

15

SFS

shall be distributed in such a
manner that the proportion between
any established claim and the
amount of compensation actually
recovered by the claimant under
this Convention shall be the same
for all claimants. Claims in respect
of death or personal injury shall
have priority over other claims,
however, save to the extent that the
aggregate of such claims exceeds
two-thirds of the total amount
established in accordance with
paragraph 5.

7. The Assembly of the HNS

Fund may decide that, in excep-
tional cases, compensation in ac-
cordance with this Convention can
be paid even if the owner has not
constituted a fund in accordance
with chapter II. In such cases para-
graph 5(d) applies accordingly.

Related tasks of the HNS Fund

Article 15

For the purpose of fulfilling its

function under article 13, paragraph
1 (a), the HNS Fund shall have the
following tasks:

(a) to consider claims made

against the HNS Fund;

(b) to prepare an estimate in the

form of a budget for each calendar
year of:

Expenditure:
(i) costs and expenses of the

administration of the HNS Fund in
the relevant year and any deficit
from operations in the preceding
years; and

(ii) payments to be made by the

HNS Fund in the relevant year;

Income:
(iii) surplus funds from opera-

tions in preceding years, including
any interest;

(iv) initial contributions to be

paid in the course of the year;

(v) annual contributions if re-

quired to balance the budget; and

(vi) any other income;

förhållandet mellan en styrkt ford-
ran och det ersättningsbelopp som
fordringsägaren faktiskt erhåller
enligt denna konvention är det
samma för alla fordringsägare. An-
språk på ersättning för dödsfall och
personskada ska ha företräde fram-
för andra anspråk, utom i den ut-
sträckning som summan av sådana
anspråk överstiger två tredjedelar
av det totala belopp som fastställts
enligt punkt 5.7. HNS-fondens församling får i

undantagsfall besluta att ersättning
enligt konventionen får betalas
även om ägaren inte har upprättat
någon fond enligt kapitel II. I
sådana fall tillämpas punkt 5 d.Ytterligare uppgifter för HNS-
fonden

Artikel 15


För att fullgöra sin uppgift enligt

artikel 13.1 a ska HNS-fonden ha
följande uppgifter:


(a) Att överväga anspråk som

riktas mot HNS-fonden.

(b) Att förbereda en beräkning i

form av en budget för varje
kalenderår enligt följande:

Utgifter:
(i) Kostnader och utgifter för

HNS-fondens förvaltning under
året och underskott från verksam-
heten från föregående år, och


(ii) utbetalningar från HNS-

fonden under året.

Inkomster:
(iii) �verskott

från

verk-

samheten under föregående år,
inbegripet ränta,

(iv) grundavgifter som ska betal-

as under året,

(v) årsavgifter om sådana krävs

för att balansera budgesten, och

(vi) andra inkomster.

2018:1854

background image

16

SFS

(c) to use at the request of a State

Party its good offices as necessary
to assist that State to secure
promptly such personnel, material
and services as are necessary to
enable the State to take measures to
prevent or mitigate damage arising
from an incident in respect of which
the HNS Fund may be called upon
to pay compensation under this
Convention; and


(d) to provide, on conditions laid

down in the internal regulations,
credit facilities with a view to the
taking of preventive measures
against damage arising from a
particular incident in respect of
which the HNS Fund may be called
upon to pay compensation under
this Convention.

General provisions on
contributions

Article 16

1. The HNS Fund shall have a

general account, which shall be
divided into sectors.

2. The HNS Fund shall, subject

to article 19, paragraphs 3 and 4,
also have separate accounts in
respect of:

(a) oil as defined in article 1,

paragraph 5(a)(i) (oil account);

(b) liquefied natural gases of

light hydrocarbons with methane as
the main constituent (LNG) (LNG
account); and

(c) liquefied petroleum gases of

light hydrocarbons with propane
and butane as the main constituents
(LPG) (LPG account).

3. There shall be initial contribu-

tions and, as required, annual con-
tributions to the HNS Fund.

4. Contributions to the HNS

Fund shall be made into the general
account in accordance with article
18, to separate accounts in accord-
ance with article 19 and to either the
general account or separate
accounts in accordance with article

(c) Att, på begäran av en kon-

ventionsstat, ställa sina tjänster till
förfogande i den omfattning som
behövs för att hjälpa denna stat att
snabbt förfoga över personal,
material och tjänster som staten be-
höver för att kunna vidta åtgärder
för att förhindra eller begränsa
skada som orsakats av en olycka för
vilken fonden kan komma att få
betala ersättning enligt denna kon-
vention.

(d) Att, på villkor som föreskrivs

i interna föreskrifter, ställa kredit-
möjligheter till förfogande för att
möjliggöra att förebyggande åt-
gärder vidtas mot skada som orsak-
ats av en olycka för vilken fonden
kan komma att få betala ersättning
enligt denna konvention.


Allmänna bestämmelser om
avgifter

Artikel 16


1. HNS-fonden ska ha ett allmänt

konto som är fördelat i sektorer.


2. HNS-fonden ska, med beak-

tande av artikel 19.3 och 19.4,
också ha särskilda konton för


(a) olja enligt artikel 1.5 a i

(oljekonto),

(b) flytande naturgas av lätta kol-

väten med metan som huvudsaklig
beståndsdel (LNG) (LNG-konto),
och

(c) flytande petroleumgas av

lätta kolväten med propan och
butan som huvudsakliga bestånds-
delar (LPG) (LPG-konto).

3. Det ska betalas grundavgifter

och, om nödvändigt, årsavgifter till
HNS-fonden.

4. Avgifter till HNS-fonden ska

betalas till det allmänna kontot
enligt artikel 18, till de särskilda
kontona enligt artikel 19 och till
antingen det allmänna kontot eller
de särskilda kontona enligt artikel
20 eller artikel 21.5. Med förbehåll

2018:1854

background image

17

SFS

20 or article 21, paragraph 5.
Subject to article 19, paragraph 6,
the general account shall be
available to compensate damage
caused by hazardous and noxious
substances covered by that account,
and a separate account shall be
available to compensate damage
caused by a hazardous and noxious
substance covered by that account.

5. For the purposes of article 18,

article 19, paragraph 1(a)(i), para-
graph 1(a)(ii) and paragraph 1(b),
article 20 and article 21, para-
graph 5, where the quantity of a
given type of contributing cargo
received in the territory of a State
Party by any person in a calendar
year when aggregated with the
quantities of the same type of cargo
received in the same State Party in
that year by any associated person
or persons exceeds the limit
specified in the respective subpara-
graphs, such a person shall pay
contributions in respect of the
actual quantity received by that
person notwithstanding that that
quantity did not exceed the res-
pective limit.

6. "Associated person" means

any subsidiary or commonly con-
trolled entity. The question whether
a person comes within this de-
finition shall be determined by the
national law of the State concerned.


General provisions on annual
contributions

Article 17

1. Annual contributions to the

general account and to each sepa-
rate account shall be levied only as
required to make payments by the
account in question.

2. Annual contributions payable

pursuant to articles 18, 19 and
article 21, paragraph 5, shall be
determined by the Assembly and
shall be calculated in accordance
with those articles on the basis of

för artikel 19.6 ska det allmänna
kontot betala ersättning för skada
som orsakats av farliga och skad-
liga ämnen som omfattas av det
kontot och ett särskilt konto ska
betala ersättning för skada som or-
sakats av farliga och skadliga ämn-
en som omfattas av det kontot.5. Om den mängd avgiftspliktig

last som en person under ett kalen-
derår har tagit emot i en konven-
tionsstat tillsammans med den
mängd avgiftspliktig last som tagits
emot i samma konventionsstat av
annan med vilken denna person är i
intressegemenskap överstiger de
gränser som anges i artikel 18,
artikel 19.1 a i och ii, artikel 19.1 b,
artikel 20 och artikel 21.5, ska
denna person betala avgift enligt
dessa artiklar för den mängd som
denne faktiskt tagit emot även om
denna mängd inte översteg respek-
tive gräns.

6. Med ⬝annan med vilken denna

person är i intressegemenskap⬝ för-
stås varje dotterbolag eller gemen-
samt kontrollerad enhet. Frågan om
någon omfattas av denna definition
ska avgöras enligt vederbörande
stats nationella lag.

Allmänna bestämmelser om
årsavgifter

Artikel 17

1. �&rsavgifter till det allmänna

kontot och till varje särskilt konto
ska tas ut bara om det behövs för att
göra utbetalningar från respektive
konto.

2. �&rsavgifter enligt artiklar-

na 18 och 19 samt artikel 21.5 fast-
ställs av församlingen. Avgifterna
ska beräknas enligt de nämnda
artiklarna på grundval av de enheter
avgiftspliktig last som tagits emot

2018:1854

background image

18

SFS

the units of contributing cargo
received during the preceding
calendar year or such other year as
the Assembly may decide.

3. The Assembly shall decide the

total amount of annual contribu-
tions to be levied to the general ac-
count and to each separate account.
Following that decision the Direc-
tor shall, in respect of each State
Party, calculate for each person
liable to pay contributions in ac-
cordance with article 18, article 19,
paragraph 1 and paragraph 1bis,
and article 21, paragraph 5, the
amount of that person's annual
contribution to each account, on the
basis of a fixed sum for each unit of
contributing cargo reported in
respect of the person during the
preceding calendar year or such
other year as the Assembly may
decide. For the general account, the
above-mentioned fixed sum per
unit of contributing cargo for each
sector shall be calculated pursuant
to the regulations contained in An-
nex II to this Convention. For each
separate account, the fixed sum per
unit of contributing cargo referred
to above shall be calculated by
dividing the total annual contribu-
tion to be levied to that account by
the total quantity of cargo contri-
buting to that account.

4. The Assembly may also levy

annual contributions for adminis-
trative costs and decide on the dis-
tribution of such costs between the
sectors of the general account and
the separate accounts.

5. The Assembly shall also

decide on the distribution between
the relevant accounts and sectors of
amounts paid in compensation for
damage caused by two or more
substances which fall within
different accounts or sectors, on the
basis of an estimate of the extent to
which each of the substances
involved

contributed

to

the

damage.

under det föregående kalenderåret
eller annat år som församlingen
bestämmer.


3. Församlingen ska bestämma

den totala årsavgiften som ska tas ut
till det allmänna kontot och till
varje särskilt konto. Som en följd
av detta beslut ska direktören,
i fråga om varje konventionsstat, på
grundval av ett bestämt belopp för
varje enhet avgiftspliktig last som
rapporterats beträffande en avgifts-
skyldig för föregående år eller
annat år som församlingen bestämt,
beräkna storleken på den årsavgift
till varje konto som en av-
giftsskyldig enligt artikel 18 samt
artiklarna 19.1, 19.1bis och 21.5
ska betala. För det allmänna kontot
ska det bestämda belopp för varje
enhet avgiftspliktig last som
nämnts ovan, för varje sektor be-
räknas enligt reglerna i bilaga II till
denna konvention. För varje sär-
skilt konto ska det bestämda belopp
för varje enhet avgiftspliktig last
som angetts ovan beräknas genom
att dela den totala årsavgiften som
ska tas ut till detta konto med den
sammanlagda

mängden

av-

giftspliktig last till detta konto.
4. Församlingen får också ta ut

årsavgifter för administrativa kost-
nader och besluta om fördelningen
av dessa kostnader mellan sektor-
erna i det allmänna kontot och de
särskilda kontona.

5. Församlingen ska också be-

sluta om fördelningen mellan be-
rörda konton och sektorer av er-
sättningsbelopp för skada som or-
sakats av två eller flera ämnen vilka
faller inom olika konton eller sek-
torer, på grundval av en upp-
skattning i vilken utsträckning som
varje ämne bidragit till skadan.2018:1854

background image

19

SFS

Annual contributions to the
general account

Article 18

1. Subject to article 16, para-

graph 5, annual contributions to the
general account shall be made in
respect of each State Party by any
person who was the receiver in that
State in the preceding calendar
year, or such other year as the As-
sembly may decide, of aggregate
quantities exceeding 20,000 tonnes
of contributing cargo, other than
substances referred to in article 19,
paragraph 1 and paragraph 1bis,
which fall within the following
sectors:

(a) solid bulk materials referred

to in article 1, paragraph 5(a)(vii);

(b) substances referred to in

paragraph 2; and

(c) other substances.
2. Annual contributions shall al-

so be payable to the general account
by persons who would have been
liable to pay contributions to a
separate account in accordance
with article 19, paragraph 1 and
paragraph 1bis, had its operation
not been postponed or suspended in
accordance with article 19. Each
separate account the operation of
which has been postponed or
suspended under article 19 shall
form a separate sector within the
general account.

Annual contributions to separate
accounts

Article 19

1. Subject

to

article

16,

paragraph 5, annual contributions
to separate accounts shall be made
in respect of each State Party:

(a) in the case of the oil account,
(i) by any person who has

received in that State in the
preceding calendar year, or such
other year as the Assembly may
decide, total quantities exceeding

�&rsavgifter till det allmänna kontot


Artikel 18


1. Med beaktande av artikel 16.5

ska årsavgifter till det allmänna
kontot betalas i fråga om varje
konventionsstat, av envar som
under föregående kalenderår eller
annat år som församlingen bestäm-
mer var mottagare i staten av sam-
manlagt mer än 20 000 ton avgifts-
pliktig last, med undantag för
ämnen som anges i artikel 19.1 och
19.1bis, som faller inom följande
sektorer:(a) fasta bulkvaror som anges i

artikel 1.5 a vii,

(b) ämnen som anges i punkt 2,

och

(c) andra ämnen.
2. �&rsavgifter ska också betalas

till det allmänna kontot av någon
som skulle ha varit avgiftsskyldig
till ett särskilt konto enligt artik-
el 19.1 och 19.1bis om inte dess
användning senarelagts eller upp-
hävts enligt artikel 19. Varje sär-
skilt konto vars användning har
senarelagts eller upphävts enligt
artikel 19 ska bilda en särskild
sektor inom det allmänna kontot.
�&rsavgifter till de särskilda
kontona

Artikel 19

1. Med beaktande av artikel 16.5

ska årsavgifter till de särskilda
kontona betalas i fråga om varje
konventionsstat

(a) för oljekontot,
(i) av envar som i den staten

under föregående kalenderår, eller
annat år som församlingen bestäm-
mer, har tagit emot sammanlagt
mer än 150 000 ton avgiftspliktig

2018:1854

background image

20

SFS

150,000 tonnes of contributing oil
as defined in article 1, paragraph 3
of the International Convention on
the Establishment of an Interna-
tional Fund for Compensation for
Oil Pollution Damage, 1971, as
amended, and who is or would be
liable to pay contributions to the
International Oil Pollution Com-
pensation Fund in accordance with
article 10 of that Convention; and

(ii) by any person who was the

receiver in that State in the pre-
ceding calendar year, or such other
year as the Assembly may decide,
of total quantities exceeding 20,000
tonnes of other oils carried in bulk
listed in appendix I of Annex I to
the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto, as
amended;

(b) in the case of the LPG

account, by any person who in the
preceding calendar year, or such
other year as the Assembly may
decide, was the receiver in that
State of total quantities exceeding
20,000 tonnes of LPG.

1bis
(a) In the case of the LNG ac-

count, subject to article 16, para-
graph 5, annual contributions to the
LNG account shall be made in
respect of each State Party by any
person who in the preceding calen-
dar year, or such other year as the
Assembly may decide, was the re-
ceiver in that State of any quantity
of LNG.

(b) However, any contributions

shall be made by the person who,
immediately prior to its discharge,
held title to an LNG cargo dis-
charged in a port or terminal of that
State (the titleholder) where:

(i) the titleholder has entered into

an agreement with the receiver that
the titleholder shall make such
contributions; and

(ii) the receiver has informed the

State Party that such an agreement
exists.

olja som den har definierats i artikel
1.3 i 1971 års internationella
konvention om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av
skada orsakad av förorening genom
olja i dess vid varje tid gällande
lydelse och som är avgiftsskyldig
till den internationella oljeskade-
fonden enligt artikel 10 i den
konventionen, och


(ii) av envar som var mottagare i

den staten under föregående kalen-
derår, eller annat år som försam-
lingen bestämmer, av sammanlagt
mer än 20 000 ton andra oljor som
transporterats i bulk och som anges
i bihang I till bilaga I till 1973 års
internationella konvention till för-
hindrande av förorening från far-
tyg, som den har ändrats genom
1978 års protokoll i dess vid varje
tid gällande lydelse,

(b) för LPG-kontot, av envar

som under föregående kalenderår,
eller annat år som församlingen be-
stämmer, var mottagare i den staten
av sammanlagt mer än 20 000 ton
LPG.


1bis
(a) I fråga om LNG-kontot ska,

med förbehåll för artikel 16.5,
årliga avgifter till kontot betalas
i fråga om varje konventionsstat av
den som under det föregående
kalenderåret, eller ett annat år som
församlingen bestämmer, mottog
någon mängd LNG.(b) Avgifter ska dock betalas av

den som, omedelbart före lossning-
en, hade äganderätt till en LNG-last
som lossats i en hamn eller terminal
i den staten (lastägaren), om


(i) lastägaren har slutit ett avtal

med mottagaren om att lastägaren
ska betala sådana avgifter, och


(ii) mottagaren har underrättat

konventionsstaten att ett sådant
avtal föreligger.

2018:1854

background image

21

SFS

(c) If the titleholder referred to in

subparagraph (b) above does not
make the contributions or any part
thereof, the receiver shall make the
remaining contributions. The As-
sembly shall determine in the
internal regulations the circum-
stances under which the titleholder
shall be considered as not having
made the contributions and the
arrangements in accordance with
which the receiver shall make any
remaining contributions.

(d) Nothing in this paragraph

shall prejudice any rights of
recourse or reimbursement of the
receiver that may arise between the
receiver and the titleholder under
the applicable law.

2. Subject to paragraph 3, the

separate accounts referred to in
paragraph 1 and paragraph 1bis
above shall become effective at the
same time as the general account.

3. The initial operation of a sepa-

rate account referred to in arti-
cle 16, paragraph 2 shall be post-
poned until such time as the qua-
ntities of contributing cargo in re-
spect of that account during the
preceding calendar year, or such
other year as the Assembly may
decide, exceed the following levels:

(a) 350 million tonnes of

contributing cargo in respect of the
oil account;

(b) 20

million

tonnes

of

contributing cargo in respect of the
LNG account; and

(c) 15

million

tonnes

of

contributing cargo in respect of the
LPG account.

4. The Assembly may suspend

the operation of a separate account
if:

(a) the quantities of contributing

cargo in respect of that account
during the preceding calendar year
fall below the respective level
specified in paragraph 3; or

(b) when six months have

elapsed from the date when the
contributions were due, the total
unpaid contributions to that account

(c) Om lastägaren som nämnts i

1bis b ovan underlåter att betala
avgifter helt eller till någon del ska
mottagaren betala uteblivna avgift-
er. Församlingen ska i interna före-
skrifter bestämma under vilka om-
ständigheter lastägaren ska anses ha
underlåtit att betala avgifter och hur
mottagaren ska betala uteblivna
avgifter.
(d) Inget i denna punkt ska på-

verka den rätt till regress eller åter-
betalning som kan uppkomma mel-
lan mottagaren och lastägaren en-
ligt tillämplig lag.


2. Med förbehåll för punkt 3 ska

de särskilda konton som anges i
punkt 1 och 1bis träda i kraft vid
samma tidpunkt som det allmänna
kontot.

3. Den inledande användningen

av ett särskilt konto som anges i
artikel 16.2 ska senareläggas intill
dess att mängden avgiftspliktig last
för kontot under föregående kalen-
derår, eller ett annat år som försam-
lingen bestämmer, uppgår till
följande mängder:


(a) 350 miljoner ton avgifts-

pliktig last för oljekontot.


(b) 20 miljoner ton avgiftspliktig

last för LNG-kontot.


(c) 15 miljoner ton avgiftspliktig

last för LPG-kontot.


4. Församlingen får upphäva an-

vändningen av ett särskilt konto om


(a) mängden avgiftspliktig last

för kontot under föregående kalen-
derår understeg de gränser som
anges i punkt 3, eller


(b) sex månader har förflutit från

förfallodagen för avgifterna och de
samlade obetalda avgifterna över-
stiger tio procent av det senaste

2018:1854

background image

22

SFS

exceed ten per cent of the most
recent levy to that account in
accordance with paragraph 1.

5. The Assembly may reinstate

the operation of a separate account
which has been suspended in
accordance with paragraph 4.

6. Any person who would be lia-

ble to pay contributions to a sepa-
rate account the operation of which
has been postponed in accordance
with paragraph 3 or suspended in
accordance with paragraph 4, shall
pay into the general account the
contributions due by that person in
respect of that separate account. For
the purpose of calculating future
contributions, the postponed or
suspended separate account shall
form a new sector in the general
account and shall be subject to the
HNS points system defined in
Annex II.

Initial contributions

Article 20

1. In respect of each State Party,

initial contributions shall be made
of an amount which shall, for each
person liable to pay contributions in
accordance

with

article

16,

paragraph 5, articles 18, 19 and
article 21, paragraph 5, be calcu-
lated on the basis of a fixed sum,
equal for the general account and
each separate account, for each unit
of contributing cargo received in
that State during the calendar year
preceding that in which this
Convention enters into force for
that State.

2. The fixed sum and the units

for the different sectors within the
general account as well as for each
separate account referred to in
paragraph 1 shall be determined by
the Assembly.

3. Initial contributions shall be

paid within three months following
the date on which the HNS Fund
issues invoices in respect of each
State Party to persons liable to pay

beslutet om avgiftsuttag till detta
konto enligt punkt 1.


5. Församlingen får återställa an-

vändningen av ett särskilt konto
som har upphävts enligt punkt 4.


6. En person som skulle vara

skyldig att betala avgifter till ett
särskilt konto om inte dess an-
vändning hade senarelagts enligt
punkt 3 eller hade upphävts enligt
punkt 4 ska betala förfallna avgifter
avseende det kontot till det allmän-
na kontot. För beräkning av
framtida avgifter ska det senare-
lagda eller upphävda kontot bilda
en ny sektor i det allmänna kontot
och ska vara underkastat HNS-
punktsystemet i bilaga II.
Grundavgifter

Artikel 20


1. I fråga om varje konventions-

stat, ska grundavgifter betalas med
ett belopp som för varje person som
är avgiftsskyldig enligt artik-
larna 16.5, 18, 19 och 21.5 be-
räknas på grundval av ett bestämt
belopp, lika för det allmänna kontot
och varje särskilt konto, per enhet
avgiftspliktig last som mottagits i
staten under kalenderåret närmast
före det år då denna konvention
träder i kraft för den staten.
2. Det bestämda beloppet och de

enheter för de olika sektorerna
inom det allmänna kontot liksom
för varje särskilt konto vilka anges
i punkt 1 ska bestämmas av för-
samlingen.

3. Grundavgifter ska betalas

inom tre månader från den dag som
HNS-fonden skickar fakturor i
fråga om varje konventionsstat till

2018:1854

background image

23

SFS

contributions in accordance with
paragraph 1.

------------------------------------------

Non-reporting

Article 21bis


1. Where a State Party does not

fulfil its obligations under article
21, paragraph 2, and this results in
a financial loss for the HNS Fund,
that State Party shall be liable to
compensate the HNS Fund for such
loss. The Assembly shall, upon
recommendation of the Director,
decide whether such compensation
shall be payable by a State.

2. No compensation for any in-

cident shall be paid by the HNS
Fund for damage in the territory,
including the territorial sea, of a
State Party in accordance with
article 3(a), the exclusive economic
zone or other area of a State Party
in accordance with article 3(b), or
damage in accordance with article
3(c) in respect of a given incident or
for preventive measures, wherever
taken, in accordance with article
3(d), until the obligations under
article 21, paragraphs 2 and 4 have
been complied with in respect of
that State Party for all years prior to
the occurrence of an incident for
which compensation is sought. The
Assembly shall determine in the
internal regulations of the HNS
Fund the circumstances under
which a State Party shall be
considered as not having fulfilled
these obligations.

3. Where compensation has been

denied temporarily in accordance
with paragraph 2, compensation
shall be denied permanently if the
obligations under article 21,
paragraphs 2 and 4 have not been
fulfilled within one year after the
Director has notified the State Party
of its failure to fulfil these
obligations.

avgiftsskyldiga personer enligt
punkt 1.

------------------------------------------

Förfallna avgifter

Artikel 21bis

1. När en konventionsstat inte

fullgör sina skyldigheter enligt
artikel 21.2 och detta medför en
ekonomisk förlust för HNS-fonden,
ska staten vara skyldig att ersätta
HNS-fonden för förlusten. Försam-
lingen ska, enligt rekommenda-
tioner av direktören, besluta om en
stat ska betala en sådan ersättning.


2. Ingen ersättning för en olycka

ska betala av HNS-fonden för
skada i en konventionsstats terri-
torium, inbegripet dess territorial-
vatten enligt artikel 3 a, dess exklu-
siva ekonomiska zon eller dess
område i övrigt enligt artikel 3 b,
eller skada enligt artikel 3 c, på
grund av en viss olycka eller för
förebyggande åtgärder, var de än
vidtagits, i enlighet med artikel 3 d,
tills skyldigheterna enligt artik-
el 21.2 och 21.4 har fullgjorts
beträffande den staten för alla år
innan den olycka inträffat som er-
sättningen avser. Församlingen ska
besluta i HNS-fondens interna före-
skrifter under vilka omständigheter
en konventionsstat ska anses ha
underlåtit att fullgöra dessa för-
pliktelser.3. När ersättning har vägrats tills
vidare i enlighet med punkt 2, ska
den vägras slutgiltigt om förpliktel-
serna enligt artikel 21.1 och 21.4
inte har fullgjorts inom ett år efter
det att direktören har meddelat kon-
ventionsstaten om att den inte har
fullgjort dessa förpliktelser.


2018:1854

background image

24

SFS

4. Any payments of contri-

butions due to the HNS Fund shall
be set off against compensation due
to the debtor, or the debtor's agents.

5. Paragraphs 2 to 4 shall not

apply to claims in respect of death
or personal injury.

Non-payment of contributions

Article 22

1. The amount of any contri-

bution due under articles 18, 19, 20
or article 21, paragraph 5 and which
is in arrears shall bear interest at a
rate which shall be determined in
accordance with the internal
regulations of the HNS Fund,
provided that different rates may be
fixed for different circumstances.

2. Where a person who is liable

to pay contributions in accordance
with articles 18, 19, 20 or article 21,
paragraph 5 does not fulfil the
obligations in respect of any such
contribution or any part thereof and
is in arrears, the Director shall take
all appropriate action, including
court action, against such a person
on behalf of the HNS Fund with a
view to the recovery of the amount
due. However, where the defaulting
contributor is manifestly insolvent
or the circumstances otherwise so
warrant, the Assembly may, upon
recommendation of the Director,
decide that no action shall be taken
or continued against the contri-
butor.
------------------------------------------

Chapter IV

Claims and actions

Limitation of actions

Article 37

------------------------------------------


2. Rights to compensation under

chapter III shall be extinguished

4. Varje betalning av avgifter till

HNS-fonden ska avräknas mot
ersättning som ska utgå till gälde-
nären eller dennes företrädare.

5. Punkterna 2�4 ska inte tilläm-

pas på ersättningskrav beträffande
dödsfall eller personskada.

Förfallna avgifter

Artikel 22

1. Avgiftsbelopp som avses i

artikel 18, 19, 20 eller 21.5 och som
är förfallet till betalning ska löpa
med ränta enligt en räntesats som
fastställs

enligt

HNS-fondens

interna reglemente, varvid olika
räntesatser får fastställas för olika
förhållanden.


2. Om den som är skyldig att

betala avgifter enligt artikel 18, 19,
20 eller 21.5 helt eller delvis är i
dröjsmål med betalningen, ska
direktören på HNS-fondens vägnar
vidta alla erforderliga åtgärder mot
denne för att driva in beloppet. �r
den avgiftsskyldige uppenbart på
obestånd eller föreligger annars
skäl därtill kan emellertid försam-
lingen på förslag av direktören
besluta att ingen åtgärd ska vidtas
mot den avgiftsskyldige eller att
redan påbörjade åtgärder inte ska
fullföljas.
------------------------------------------

Kapitel IV

Anspråk och talan

Preskription

Artikel 37

------------------------------------------


2. Rätt till ersättning enligt

kapitel III upphör om talan inte har

2018:1854

background image

25

SFS

unless an action is brought
thereunder or a notification has
been made pursuant to article 39,
paragraph 7, within three years
from the date when the person
suffering the damage knew or
ought reasonably to have known of
the damage.

3. In no case, however, shall an

action be brought later than ten
years from the date of the incident
which caused the damage.

4. Where the incident consists of

a series of occurrences, the ten-year
period mentioned in paragraph 3
shall run from the date of the last of
such occurrences.

------------------------------------------

Jurisdiction in respect of action
against the HNS Fund or taken by
the HNS Fund

Article 39

1. Subject to the subsequent

provisions of this article, any action
against the HNS Fund for
compensation under article 14 shall
be brought only before a court
having jurisdiction under article 38
in respect of actions against the
owner who is liable for damage
caused by the relevant incident or
before a court in a State Party which
would have been competent if an
owner had been liable.

2. In the event that the ship

carrying the hazardous or noxious
substances which caused the
damage has not been identified, the
provisions of article 38, paragraph
1, shall apply mutatis mutandis to
actions against the HNS Fund.

3. Each State Party shall ensure

that its courts have jurisdiction to
entertain such actions against the
HNS Fund as are referred to in
paragraph 1.

4. Where

an

action

for

compensation for damage has been
brought before a court against the
owner or the owner's guarantor,

väckts enligt bestämmelserna i
kapitlet eller en underrättelse inte
har lämnats enligt artikel 39.7 inom
tre år från den dag som den skade-
lidande fick eller rimligen borde ha
fått kännedom om skadan.3. Talan får emellertid inte i

något fall väckas sedan tio år har
gått från dagen för den olycka som
orsakade skadan.

4. Om olyckan utgörs av en serie

av händelser ska den tioårsperiod
som anges i punkt 3 räknas från
dagen för den senaste händelsen.

------------------------------------------

Behörig domstol för talan mot
HNS-fonden eller för talan av HNS-
fonden

Artikel 39

1. Om inte annat följer av vad

som anges i denna artikel får en
talan mot HNS-fonden om ersätt-
ning enligt artikel 14 endast väckas
vid en domstol som enligt artikel 38
är behörig att pröva en talan mot
den ägare som är ansvarig för den
skada som orsakats av den
ifrågavarande olyckan eller vid en
domstol hos en konventionsstat
som skulle varit behörig om en
ägare hade varit ansvarig.

2. Om det fartyg som transporte-

rade de farliga och skadliga ämnena
som orsakade skadan inte har
kunnat identifieras, ska bestäm-
melserna i artikel 38.1 tillämpas vid
talan som förs mot HNS-fonden.


3. Varje konventionsstat ska se

till att dess domstolar har behör-
ighet att pröva en sådan talan mot
HNS-fonden som anges i punkt 1.


4. Har talan om ersättning för

skada väckts mot ägaren eller
dennes garant vid en domstol, är
denna domstol såvitt angår samma

2018:1854

background image

26

SFS

such court shall have exclusive
jurisdiction over any action against
the HNS Fund for compensation
under the provisions of article 14 in
respect of the same damage.

5. Each State Party shall ensure

that the HNS Fund shall have the
right to intervene as a party to any
legal proceedings instituted in
accordance with this Convention
before a competent court of that
State against the owner or the
owner's guarantor.

6. Except as otherwise provided

in paragraph 7, the HNS Fund shall
not be bound by any judgement or
decision in proceedings to which it
has not been a party or by any
settlement to which it is not a party.

7. Without prejudice to the

provisions of paragraph 5, where an
action under this Convention for
compensation for damage has been
brought against an owner or the
owner's

guarantor

before

a

competent court in a State Party,
each party to the proceedings shall
be entitled under the national law of
that State to notify the HNS Fund of
the proceedings. Where such
notification has been made in
accordance with the formalities
required by the law of the court
seized and in such time and in such
a manner that the HNS Fund has in
fact been in a position effectively to
intervene as a party to the pro-
ceedings, any judgement rendered
by the court in such proceedings
shall, after it has become final and
enforceable in the State where the
judgement was given, become
binding upon the HNS Fund in the
sense that the facts and findings in
that judgement may not be disputed
by the HNS Fund even if the HNS
Fund has not actually intervened in
the proceedings.


skada ensam behörig att pröva talan
mot HNS-fonden om ersättning
enligt bestämmelserna i artikel 14.5. Varje konventionsstat ska se

till att HNS-fonden har rätt att träda
in som part i en rättegång som
enligt denna konvention förs mot
ägaren eller dennes garant vid
behörig domstol i den staten.6. Utom i fall som anges i

punkt 7 är HNS-fonden inte bunden
av dom eller beslut i rättegång i
vilken fonden inte har varit part
eller av förlikning i vilken fonden
inte har deltagit.

7. Har talan om ersättning för

skada väckts enligt denna kon-
vention mot en ägare eller dennes
garant vid en behörig domstol hos
en konventionsstat, ska varje part i
målet vara berättigad enligt den
nationella lagen i den staten att
underrätta HNS-fonden om rätte-
gången, utan att detta får medföra
inskränkning av vad som anges i
punkt 5. Har sådan underrättelse
skett i enlighet med de föreskrifter i
formellt avseende som ställs upp i
lagen i den stat där talan väckts och
inom sådan tid och på sådant sätt att
HNS-fonden har kunnat på ett
verkningsfullt sätt träda in som part
i rättegången, ska dom som
meddelas av domstolen i en sådan
rättegång, sedan den fått laga kraft
och kan verkställas i den stat där
den meddelades, vara bindande för
HNS-fonden i den betydelsen att
domstolens avgörande i saken inte
får ifrågasättas av HNS-fonden
även om HNS-fonden faktiskt inte
har trätt in i rättegången.


2018:1854

background image

27

SFS

Recognition and enforcement

Article 40

1. Any judgement given by a

court

with

jurisdiction

in

accordance with article 38, which is
enforceable in the State of origin
where it is no longer subject to
ordinary forms of review, shall be
recognized in any State Party,
except:

(a) where the judgement was

obtained by fraud; or

(b) where the defendant was not

given reasonable notice and a fair
opportunity to present the case.

2. A judgement recognized un-

der paragraph 1 shall be enforcea-
ble in each State Party as soon as
the formalities required in that State
have been complied with. The
formalities shall not permit the
merits of the case to be re-opened.


3. Subject to any decision con-

cerning the distribution referred to
in article 14, paragraph 6, any
judgement given against the HNS
Fund by a court having jurisdiction
in accordance with article 39, par-
agraphs 1 and 3 shall, when it has
become enforceable in the State of
origin and is in that State no longer
subject to ordinary forms of review,
be recognized and enforceable in
each State Party.

Subrogation and recourse

Article 41

1. The HNS Fund shall, in

respect of any amount of
compensation for damage paid by
the HNS Fund in accordance with
article 14, paragraph 1, acquire by
subrogation the rights that the
person so compensated may enjoy
against the owner or the owner's
guarantor.

2. Nothing in this Convention

shall prejudice any rights of re-
course or subrogation of the HNS

Erkännande och verkställighet

Artikel 40

1. En dom som meddelats av en

domstol som är behörig enligt ar-
tikel 38 ska om den kan verkställas
i den stat där den meddelats och där
inte längre kan överklagas med
ordinära rättsmedel erkännas av
alla konventionsstater utom


(a) om domen erhållits genom ett

svikligt förfarande, eller

(b) om svarande inte getts skäligt

rådrum och erhållit en skälig
möjlighet att föra sin talan.

2. En dom som erkänns enligt

punkt 1 kan verkställas hos varje
konventionsstat så snart som de
föreskrifter i formellt avseende som
uppställs i den staten blivit upp-
fyllda. Dessa föreskrifter får inte
tillåta en ny prövning av den sak
som avgjorts genom domen.

3. En dom som meddelats mot

HNS-fonden av en domstol som är
behörig enligt artikel 39.1 och 39.3
ska om domen kan verkställas i den
stat där den meddelats och där inte
längre kan överklagas med ordinära
rättsmedel erkännas och verkställas
hos alla konventionsstater med
iakttagande av ett beslut om fördel-
ningen enligt artikel 14.6.


Subrogations- och regressrätt

Artikel 41

1. HNS-fonden ska inträda såvitt

avser belopp som den betalat i
ersättning för skada enligt artik-
el 14.1 i den rätt som den som fått
ersättning kan ha mot ägaren eller
dennes garant.
2. Bestämmelserna i denna kon-

vention inskränker inte HNS-fond-
ens regress- eller subrogationsrätt

2018:1854

background image

28

SFS

Fund against any person, including
persons referred to in article 7,
paragraph 2(d), other than those
referred to in the previous para-
graph, in so far as they can limit
their liability. In any event the right
of the HNS Fund to subrogation
against such persons shall not be
less favourable than that of an
insurer of the person to whom
compensation has been paid.

3. Without prejudice to any other

rights of subrogation or recourse
against the HNS Fund which may
exist, a State Party or agency
thereof which has paid compensa-
tion for damage in accordance with
provisions of national law shall
acquire by subrogation the rights
which the person so compensated
would have enjoyed under this
Convention.

------------------------------------------

mot annan person, inbegripet de
som anges i artikel 7.2 d, än som
avses i föregående punkt i den
utsträckning som de kan begränsa
sitt ansvar. Under alla förhållanden
ska HNS-fondens subrogationsrätt
mot sådana personer inte vara
mindre förmånlig än den rätt som
tillkommer en försäkringsgivare för
den som fått ersättning.


3. Har en konventionsstat eller

en myndighet hos staten enligt
bestämmelser i nationell lag betalat
ersättning för skada ska de inträda i
den rätt som den som fått ersättning
skulle ha haft enligt denna
konvention. Detta får dock inte
hindra att andra subrogations- eller
regressrätter som finns kan göras
gällande mot HNS-fonden.


------------------------------------------

2018:1854

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.