SFS 2020:548 Lag om omställningsstöd

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2020:548) om omställningsstöd / SFS 2020:548 Lag om omställningsstöd
SFS2020-548.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

k

Svensk författningssamling

Lag

om omställningsstöd

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Omställningsstöd
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag
vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen
av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd).

Vem har rätt till omställningsstöd?
2 §
Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk
person som vid tidpunkten för prövningen av ansökan om omställningsstöd

1. bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 §

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) eller är en sådan stiftelse, förening eller registrerat tros-
samfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomst-
skattelagen eller är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § samma lag.

En ideell förening har rätt till omställningsstöd endast om

organisationsnummer för föreningen har fastställts senast vid utgången av
2019.

3 § Rätt till omställningsstöd har inte

1. staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,
2. företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund

var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt
bestämmande inflytande, om inte verksamheten som ett sådant företag
bedriver avser affärsverksamhet,

3. företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i en

förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som
av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke
samarbetsvilliga på skatteområdet,

4. företag som ingår i samma intressegemenskap som ett företag som

avses i 3, och

5. begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 17 § och 6 kap. 7 § inkomst-

skattelagen (1999:1229), om näringsverksamheten i Sverige inte bedrivs
från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § samma lag.

1 Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351.

SFS

2020:548

Publicerad
den

18 juni 2020

background image

2

SFS

Företag ska anses vara i sådan intressegemenskap som avses i första

stycket 4 om

1. företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554), eller

2. det företag som ansöker om omställningsstöd, direkt eller indirekt,

innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i det andra företaget eller
har rätt till minst 25 procent av vinsten i det andra företaget.

Skattepliktigt näringsbidrag
4 §
Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. 2�8 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) ska omställningsstöd tas upp i sin helhet
det beskattningsår då stödet beslutas. Detta gäller dock inte till den del stödet
motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som företaget inte
är skattskyldigt för enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. Till den del stödet
är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret får det tas
upp detta år i stället.

�&terbetalas stöd som tagits upp, ska det återbetalda beloppet dras av.

Handläggningen av en ansökan om omställningsstöd
5 §
En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket och ska
innehålla följande uppgifter:

1. nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för de månader som stödet avser och nettoomsättningen
för motsvarande period närmast föregående år,

2. vad nedgången i nettoomsättning beror på,
3. om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella

poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,

4. de fasta kostnader som ansökan avser,
5. ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet
uppgår till minst 100 000 kronor,

6. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas
på,

7. statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning

eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och

8. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut

om omställningsstöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

6 § Ett företag som ansökt om omställningsstöd ska till Skatteverket
omgående anmäla om de uppgifter som lämnats till Skatteverket visar sig
vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka
rätten till stöd eller stödets storlek.

Ett företag som har fått omställningsstöd ska till Skatteverket omgående

anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets
storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av
ansökan. Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla en upplysning om denna
skyldighet.

2020:548

background image

3

SFS

Kreditering på skattekonto
7 §
Omställningsstöd tillgodoförs ett företag genom kreditering på ett
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på

kontot efter kreditering av ett omställningsstöd, ska utbetalning ske om det
inte finns hinder mot detta enligt 64 kap. 4 § skatteförfarandelagen.

Om det finns ett överskott på skattekontot efter kreditering av ett om-

ställningsstöd, ska intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatte-
förfarandelagen beräknas på överskottet från och med dagen efter till-
godoförandet.

Utredning och kontroll
8 §
Ett företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd ska ge
Skatteverket tillfälle att granska verksamheten med avseende på företagets
rätt till stöd och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Skatteverket får begära att företaget lämnar ett sådant revisorsintyg som

avses i 5 § första stycket 5, även om det sökta stödet understiger 100 000 kr.

9 § Skatteverket får förelägga ett företag att fullgöra sina skyldigheter
enligt 8 §. Om företagets ansökan om omställningsstöd ännu inte har
prövats, får ansökan avvisas om företaget inte följer ett sådant före-
läggande. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet
10 §
Skatteverket får förelägga en fysisk eller juridisk person att lämna
uppgift om en rättshandling med den som har fått omställningsstöd. Fysiska
personer som inte är eller inte kan antas vara bokföringsskyldiga enligt
bokföringslagen (1999:1078) får dock föreläggas endast om det finns
särskilda skäl.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av

att den som har fått stödet har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i sin
ansökan om omställningsstöd.

11 § Ett föreläggande enligt 10 § får förenas med vite.

Föreläggandet får dock inte förenas med vite om
1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en

gärning som är straffbelagd, och

2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den

misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket

även ställföreträdare för den juridiska personen.

Revision
12 §
Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera ett företag som
har fått omställningsstöd med avseende på företagets rätt till stöd. I fråga om
revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 4�14 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Kontrollbesök
13 §
Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att det
företag som har ansökt om eller fått omställningsstöd har rätt till sådant stöd.

2020:548

background image

4

SFS

Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler. Kontrollbesök får
dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte
oväsentlig del användas som bostad.

Skatteverket får vid kontrollbesöket kontrollera sådant räkenskaps-

material och andra handlingar som kan ligga till grund för beslut om
omställningsstöd. Skatteverket får vid besöket ställa frågor om verk-
samheten till en behörig företrädare för företaget. De uppgifter som lämnas
får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om omställningsstöd.

Den som enligt ett beslut om kontrollbesök ska kontrolleras behöver inte

underrättas om beslutet före besöket. Kontrollbesöket ska genomföras på ett
sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.

Bevissäkring
14 §
För att kontrollera ett företag som har fått omställningsstöd får
Skatteverket genomföra revision i den reviderades verksamhetslokaler,
eftersöka och omhänderta handlingar samt försegla lokal, förvaringsplats
eller annat utrymme. I fråga om bevissäkring gäller bestämmelserna i
45 kap. och 69 kap. 2�12 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Undantag från kontroll
15 §
Bestämmelserna i 47 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om att
vissa uppgifter och handlingar kan undantas från granskning gäller även vid
föreläggande, revision, bevissäkring och kontrollbesök hos ett företag som
ansökt om eller fått omställningsstöd.

�&terbetalningsskyldighet och återkrav
16 §
Ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har
tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp.

17 § Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att
återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla
uppgifter om det belopp som företaget ska betala tillbaka och när beloppet
senast ska betalas.

Avbetalning och anstånd
18 §
Skatteverket får träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett
återkrav på omställningsstöd om återkravet skulle medföra betydande
skadeverkningar för företaget, om det annars framstår som oskäligt att betala
hela beloppet på förfallodagen eller om ett sådant avtal kan antas vara till
fördel för det allmänna.

19 § Vid återkrav enligt 17 § ska Skatteverket efter ansökan bevilja
anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort
belopp som kommer att behöva betalas. Ett sådant anstånd får bestämmas
till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett
anståndet.

Skatteverket får också bevilja anstånd med betalningen om det kan antas

vara till fördel för det allmänna.

Om det kan antas att återkravet inte kommer att betalas i rätt tid, får

anstånd enligt första stycket beviljas bara om säkerhet ställs för
återbetalningen, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.
Bestämmelserna i 63 kap. 9 och 10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020:548

background image

5

SFS

gäller i dessa fall. Om en sådan säkerhet ska tas i anspråk gäller vad som
sägs om Kronofogdemyndigheten i 13 § lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. i stället Skatteverket.

20 § Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ett anstånd enligt 19 §
första stycket beviljats, om företaget har lämnat felaktiga uppgifter som
legat till grund för anståndet eller om det finns andra särskilda skäl, får
Skatteverket

1. återkalla anståndet,
2. sätta ned anståndsbeloppet, eller
3. kräva säkerhet för fortsatt anstånd.

�&terbetalning
21 §
Ett återkrav enligt denna lag ska återbetalas genom insättning på ett
särskilt konto för återbetalning.

�&terbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på

det särskilda kontot.

22 § �&terbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den
månad då Skatteverket beslutat om återkrav.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen

ska göras senast en annan dag.

Dröjsmålsränta
23 §
Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska
dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att
omställningsstödet tillgodoförts till och med den dag betalning sker.
Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt
65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från

kravet på ränta.

Betalningssäkring
24 §
Skatteverket får ta en betalningsskyldigs egendom i anspråk för att
säkerställa betalning av återkrav av omställningsstöd. I fråga om
betalningssäkring avseende ett sådant återkrav gäller bestämmelserna i
46 kap. 5�7 och 9�22 §§ och 69 kap. 13�18 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Företrädaransvar
25 §
Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att
omställningsstöd har tillgodoförts med ett för stort belopp, är företrädaren
tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som
den juridiska personen har gjorts ansvarig för.

Vid tillämpningen av första stycket gäller bestämmelserna i 59 kap. 15

och 16 §§, 17 § första stycket, 18 §, 19 § första och andra styckena, 20, 21,
26 och 27 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Besluts verkställbarhet
26 §
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.

2020:548

background image

6

SFS

�verklagande
27 §
Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas till den
förvaltningsrätt som anges i 67 kap. 7�9 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Skatteverkets beslut som avser föreläggande utan vite, revision, kon-

trollbesök, avbetalningsplan och anstånd enligt 19 § andra stycket får dock
inte överklagas. En granskningsledares beslut om bevissäkring eller om att
ta egendom i förvar får inte heller överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Indrivning och verkställighet
28 §
Om ett återkrav av omställningsstöd inte har betalats i rätt tid, ska
fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar.

29 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket

1. avstå från att lämna en fordran på återkrav för indrivning, eller
2. lämna en fordran för indrivning även om förfallodagen inte har

inträffat.

30 § Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

31 § Om en fordran på återkrav av omställningsstöd har lämnats för
indrivning, ska Kronofogdemyndigheten beräkna räntan efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) för tiden efter överlämnandet och driva in den.

Förbud mot överlåtelse
32 §
Ett företags fordran på omställningsstöd som ska tillgodoföras enligt
7 § får inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut.

33 § En fordran som avses i 31 § får utmätas trots att den inte får överlåtas.
Utmätning får dock göras först efter att Kronofogdemyndigheten har fått
tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelserna i 5 kap. 1�3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid

utmätning av en fordran på omställningsstöd som ska betalas.

Preskription
34 §
En fordran på återkrav av omställningsstöd ska vid tillämpning av
lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. anses vara en
sådan fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Straffbestämmelser
35 §
För omställningsstödsbrott döms den som lämnar oriktiga uppgifter i
ett ärende enligt denna lag eller inte anmäler ändrade förhållanden som han
eller hon är skyldig att anmäla enligt 6 § och på så sätt orsakar fara för

1. att omställningsstöd tillgodoförs felaktigt eller tillgodoförs med ett för

högt belopp, eller

2. att ett stöd som företaget helt eller delvis saknar rätt till inte återkrävs.
Straffet är fängelse i högst två år.

2020:548

background image

7

SFS

36 § Om brott som avses i 35 § är grovt, döms för grovt
omställningsstödsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om brottet rört betydande belopp,
2. om den som begått brottet använt falska handlingar eller vilseledande

bokföring, eller

3. om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i

större omfattning.

37 § Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i 35 §
döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst ett
år.

Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är

mindre allvarlig, döms det inte till ansvar.

38 § Den som, innan ett omställningsstöd tillgodoförts, frivilligt vidtar en
åtgärd som leder till att det kan fattas ett korrekt beslut om stödet, döms inte
till ansvar enligt 35�37 §§.

Rätt att meddela föreskrifter
39 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
ytterligare föreskrifter om

1. när omställningsstöd får lämnas,
2. hur omställningsstöd ska beräknas,
3. ansökan om omställningsstöd, och
4. utbetalning och återbetalning av omställningsstöd.

Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2020:548

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt