SFS 2021:1070 Lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 / SFS 2021:1070 Lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
SFS2021-1070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin

mot sjukdomen covid-19

Utfärdad den 18 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om statlig ersättning för person-
skada orsakad av godkänt vaccin mot covid-19. Syftet med lagen är att till-
försäkra den som har drabbats av sådan skada en ersättning som är likvärdig
med annan ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel.

Uttryck i lagen
2 §
I denna lag avses med

� försäkringen: läkemedelsförsäkringen,
� försäkringsgivaren: Svenska Läkemedelsförsäkringen AB,
� serieskada: skador som tillfogas flera personer till följd av samma slags

skadebringande egenskap hos ett eller flera godkända vaccin mot covid-19,
om vaccinet har avregistrerats eller dess användande begränsats till följd av
skadeverkningarna, eller skadeverkningen har orsakats av tillverkningsfel.

Lagens förhållande till försäkringen
3 §
Staten ska betala ersättning enligt denna lag endast i den mån försäk-
ringsgivaren inte betalar full försäkringsersättning för skadan.

För skador som omfattas av försäkringen ska lagen tillämpas endast om
1. försäkringsgivaren vid sin prövning har bedömt att skadan är en del av

en serieskada enligt försäkringens villkor, och

2. villkoren i denna del i huvudsak överensstämmer med definitionen i

2 §.

Förutsättningar för ersättning
4 §
Staten betalar ersättning enligt denna lag för personskada som med
övervägande sannolikhet har orsakats av godkänt vaccin mot covid-19 som
tillhandahållits i Sverige.

5 § Ersättning betalas endast om skadan står i missförhållande till den för-
väntade nyttan av vaccineringen samt till sin art eller svårhetsgrad är sådan
att den inte rimligen kunnat förutses.

1 Prop. 2020/21:221, bet. 2021/22:SoU5, rskr. 2021/22:29.

SFS

2021:1070

Publicerad
den

23 november 2021

background image

2

SFS

2021:1070

6 § Ersättning enligt denna lag betalas inte för skada om

1. skadan beror på utebliven eller nedsatt effekt hos vaccinet,
2. skadan med övervägande sannolikhet har orsakats av att vaccinet har

ordinerats eller lämnats ut i strid med föreskrifter eller anvisningar, eller

3. vaccinet som har orsakat skadan inte har ordinerats till den skadade av

en behörig person, och den skadade kände till eller borde ha känt till det.

7 § Ersättning enligt denna lag betalas inte heller om rätten till ersättning
från försäkringsgivaren har gått förlorad på grund av att den som begär er-
sättning

1. har inlett en rättegång eller fortsatt en redan inledd rättegång vid dom-

stol om ersättning mot läkemedelsföretaget efter att ha tagit del av försäk-
ringsgivarens beslut om rätt till ersättning för skadan,

2. inte har överlåtit sin rätt till skadestånd till försäkringsgivaren inom sex

månader efter att ha tagit del av försäkringsgivarens beslut om ersättning
och uppgift om överlåtelseskyldigheten,

3. inte har accepterat försäkringsgivarens beslut om ersättning inom sex

månader efter att ha tagit del av beslutet och av uppgift om vad som ska
iakttas eller inom samma tid har begärt utlåtande av Läkemedelsskadenämn-
den, eller

4. inte har accepterat försäkringsgivarens beslut om ersättning efter Läke-

medelsskadenämndens utlåtande inom sex månader efter att ha tagit del av
beslutet och av uppgift om vad som ska iakttas eller inom samma tid har
väckt talan i domstol mot försäkringsgivaren.

Anmälan och begäran om omprövning
8 §
Den som vill ha ersättning enligt denna lag ska, oavsett om vaccinet
omfattas av försäkringen eller inte, anmäla sin skada till försäkringsgivaren
inom tio år från tidpunkten för vaccineringen. Om den skadelidande begär
omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) får dock an-
språket framföras inom tre år från att det förhållande som ligger till grund
för omprövningsyrkandet uppkom.

Om försäkringsgivaren bedömer att en anmälan avser ett godkänt vaccin

mot covid-19 som inte omfattas av försäkringen ska anmälan överlämnas till
Kammarkollegiet, om den som begär ersättning samtycker till det. Anmälan
ska i så fall anses ha kommit in till Kammarkollegiet samma dag som den
kom in till försäkringsgivaren.

9 § Om det finns synnerliga skäl, får den skadelidande anmäla sin skada
eller begära omprövning även efter den tid som anges i 8 § första stycket.
Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl ska det särskilt beaktas
om den skadelidande har varit förhindrad att göra anmälan i tid.

10 § Om anmälan eller begäran om omprövning inte görs inom de tids-
frister som anges i 8 § och det inte finns synnerliga skäl för en senare
anmälan eller begäran om omprövning enligt 9 §, går rätten till ersättning
förlorad.

Prövning av ärenden
11 §
�renden enligt denna lag prövas av Kammarkollegiet, efter under-
rättelse eller överlämning från försäkringsgivaren.

Om en anmälan avser ett vaccin mot covid-19 som omfattas av försäk-

ringen, ska försäkringsgivaren underrätta Kammarkollegiet dels när försäk-

background image

3

SFS

2021:1070

ringsgivaren har tagit emot en anmälan, dels när det står klart att förhållan-
dena är sådana att försäkringsgivaren inte betalar full ersättning. Under-
rättelse ska dock ske endast om den som begär ersättning samtycker till det.

Ersättning
12 §
Ersättning enligt denna lag bestäms enligt 5 kap. 1�5 §§ och 6 kap.
3 § skadeståndslagen (1972:207).

Ersättningen, inklusive värdet av en utfästelse om framtida ersättning för

inkomstförlust, får per person inte överstiga det högsta av 10 miljoner kro-
nor eller 200 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
I summan ingår det som har betalats av försäkringsgivaren.

�verklagande
13 §
Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas till Statens
skaderegleringsnämnd.

14 § När Statens skaderegleringsnämnd prövar ärenden enligt denna lag,
ska nämndens ordförande vara eller ha varit ordinarie domare.

Nämndens beslut får inte överklagas.

Muntlig förhandling
15 §
Statens skaderegleringsnämnd ska hålla muntlig förhandling, om
klaganden begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

16 § En muntlig förhandling enligt 15 § ska vara offentlig.

Ordföranden får vid förhandlingen besluta att den ska hållas inom stängda

dörrar om

1. det kan antas att det vid en förhandling kommer att lämnas någon

uppgift för vilken det hos nämnden gäller sekretess som avses i 25 kap.
17 f § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller

2. klaganden är under femton år eller lider av en psykisk störning.

17 § Nämnden får besluta om förhör med vittnen och sakkunniga. Ett
sådant förhör äger rum vid muntlig förhandling och får hållas under ed.

I fråga om förhör med vittnen gäller 36 kap. 1, 2, 4�6 och 9 §§, 10 § första

och tredje styckena samt 11�18 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

I fråga om förhör med sakkunniga gäller 36 kap. 9 § andra stycket, 15 och

18 §§ och 40 kap. 9 och 10 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

18 § Klaganden, vittnen och sakkunniga får delta i muntlig förhandling
genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsätt-
ningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

19 § En klagande som har inställt sig till en muntlig förhandling får av
nämnden beviljas ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och
uppehälle i samband med klagandens inställelse, om nämnden bedömer att
sådana kostnader skäligen bör ersättas. Vittnen och sakkunniga har rätt till
ersättning av allmänna medel för kostnader för sin inställelse.

Nämnden får bevilja förskott på ersättning för resa och uppehälle.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytter-

ligare föreskrifter om ersättning och förskott.

background image

4

SFS

2021:1070

Regress
20 §
Om staten betalar ersättning till den skadelidande, övertar staten den
rätt till ersättning intill det betalade beloppet som den skadelidande kan ha
mot försäkringsgivaren.

Förbud mot överlåtelse
21 §
Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte överlåtas innan er-
sättningen är tillgänglig för lyftning.

Undantag från utmätning
22 §
Anspråk på ersättning enligt denna lag får inte utmätas för en skuld
som den skadelidande har. Livräntebelopp får dock utmätas enligt 7 kap.
utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas

5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.
2. Lagen tillämpas även på skador som har inträffat före ikraftträdandet.
3. Försäkringsgivaren ska snarast efter ikraftträdandet underrätta Kam-

markollegiet om anmälningar som omfattas av lagen och som försäkrings-
givaren har tagit emot före ikraftträdandet, om den som begär ersättning
samtycker till det.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.