SFS 1974:576

740576.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 576 Lag

Utkom från trycket

den 2 juli 1974

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

ulfärdad den 10 maj 1974.

Kung). Maj:t förordnar med riksdagen' att 3 kap. 7 och 10 §§

skadeståndslagen (1972:207) skall ha nedan angivna lydelse.

1272

3 kap,

7 § Talan om ersättning enligt 2 § får ej föras med anledning av

beslut av riksdagen eller regeringen eller av högsta domstolen,

regeringsrätten eller försäknngsdomstolen, om icke beslutet upphävts

eller ändrats. Sådan talan får ej heller föras med anledning av beslut av
lägre myndighet mot vilket talan fullföljts hos regeringen, högsta dom­

stolen, regeringsrätten eller försäkringsdomstolen utan att beslutet

upphävts eller ändrats.

10 § Talan om ersättning enligt 2§ med anledning av dom eller

beslut av högsta domstolen, regeringsrätten, hovrätt, allmän underrätt

eller krigsrätt väckes vid den domstol som enligt 2 kap. 2 § eller 3 kap.
3 § rättegångsbalken är behörig att upptaga där angivna mål på grund

' Prop. 1974:35, ICU 21,rskr 160.

¬

background image

'ii\a

av brott av domare vid den domstol som meddelat domen eller

beslutet. Motsvarande gäller i fråga om ersättningstalan enligt 2 § med

anledning av beslut eller åtgärd av någon som anges i nä mnda lagrum i

rättegångsbalken. Sådan talan med anledning av beslut av riksdagen

eller regeringen väckes i h ögsta domstolen.

SFS 1974:576

ti::] 5;

Denna lag tråder i kraft den 1 januari 1975. �ldre bestämmelser

gäller alltjämt i fråga om ersättningstalan enligt 3 kap. 2 § med

anledning av b eslut av Konungen i stats rådet.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.