SFS 1977:272

770272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:272

Lag

Utkom från trycket

den 31 maj 1977

om ändring i skadeståndslagen (1972:207);

utfärdad den 5 maj 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives att 5 kap. 3 § skadeståndslagen

(1972: IQlf skall ha nedan angivna lydelse.

5 KAP.
3 § Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av un­
derhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av förlusten

har rätt till i form av

1. ersättning, som utgår på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen

(1962: 381) om allmän försäkring eller på grund av lagen (1976:380) om ar­

betsskadeförsäkring, eller annan likartad förmån,

2. sjuklön eller pension som utges av arbetsgivare på grund av anställ­

ningsavtal,

3. pension som utgår på grund av kollektiv tjänstepensionsförsäkring,

4. periodisk ersättning som utgår på grund av sådan olycksfalls- eller

sjukförsäkring som har meddelats på grund av kollektivavtal.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

726

' Prop. 1976/77: 64, SfU 21, rskr 201.

' Lagen omtryckt 1975:404.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.