SFS 1980:1023

801023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1980:1023 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring I skadeståndslagen (1972:207);

den 22 december 1980

utfärdad den 15 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 4 § skadeståndslagen

(1972: 207)2 skall ha nedan angivna lydelse.

6 kap.

4 § Vid tillämpning av denna lag likställes med arbetstagare

1. värnpliktig och annan som fullgör i lag föresk riven tjänstgöring samt

kvinna som genomgår utbildning för att få anställning som officer vid f or­

svarsmakten.

2. den som under utbildning vid skola eller vård i an stalt utför arbete

som till sin ar t liknar sådant som vanligen uttföres av arbetstagare,

3. den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter

liknande dem som förekommer i anstä llningsförhållande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:43, FöU 13, rskr 76.

^ Lage n omtryckt 1975:404.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.